Економија, пословно управљање и статистика

ЗАШТО ДА УПИШЕМ ОВАЈ ПРОГРАМ?

Докторске студије на Економском факултету креиране су по угледу на релевантне програме докторских студија на престижним светским универзитетима. Као такве, наше докторске студије омогућавају стицање фундаменталних теоријских знања и вештина емпиријске анализе, кроз портфолио обавезних и изборних предмета у првом и другом семестру, као и кроз научно-истраживачки рад кандидата, самостално и у сарадњи са менторском комисијом, након тога. Тако конципиране, докторске студије на нашем Факултету имају за циљ развој критичког начина размишљања и анализе, уз примени ригорозних метода теоријске и емпиријске анализе и уз поштовање високих стандарда академске честитости, које наш Факултет деценијама негује.

Током првог семестра прве године студенти ће похађати обавезне предмете везане за методологију истраживања, као и изборне предмете, који ће омогућити кандидатима стицање теоријске основе. У другом семестру прве године, студенти ће проћи кроз истраживачку обуку у изабраним дисциплинама које би требало да покрију главне области/модуле студија (економије, пословног управљања и статистике). У другој години, студенти ће бити фокусирани на артикулисање истраживачких планова, креирајући тематске библиографије за изабране истраживачке области и дефинисање главних истраживачких питања кроз однос супервизор (ментор) – кандидат. Студенти ће обавезно представити парцијалне делове анализа, у оквиру научних догађаја (научне конференције, семинари итд.). Трећа година је обележена научноистраживачким радом, писањем дисертације и презентацијама које су јавне. Кандидати ће имати два усмена колоквијума: једну презентацију текста написаног за публиковање у истакнутим научним часописима и другу презентацију радне верзије предлога докторске дисертације. Поред ментора (изабраних из реда академске заједнице одмах по одобрењу теме докторске тезе), и други студенти, наставници и сарадници су позвани да присуствују.

Важно је нагласити да ће студентима бити додељена два супервизора одмах по отпочињању програма докторских студија, који саветују кандидате, у погледу избора предмета и пружају подршку у методолошком смислу. Студенти имају могућност међунардодне мобилности преко ЕРАСМУС+ програма размене, као и оквиру академских мрежа чији је наш Факултет члан (CEEPUS, CESEENet, Magellan Exchange и др.). Докторандима је посебно намењена CESEENet мрежа која омогућује мобилност докторанада између чланица, а више информације се може пронаћи на страници https://ceseephd.net/.

НАЈБИТНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА: 6 семестара
(180 ЕСПБ)
ПОЧЕТАК: Пријава и пријемни испит: септембар/октобар
Почетак наставе: октобар
ЈЕЗИК: Српски
ДИПЛОМА: Доктор наука – економских наука
ШКОЛАРИНА: 1 ЕСПБ = 3.459,48 рсд (42 ЕСПБ = 145.298 РСД).
Завршних 18 ЕСПБ везаних за завршни рад, школарина је 41.548,00 РСД
Квота за програм: 25
Буџетских места: 5
КОНТАКТ: Е-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs

КУРИКУЛУМ

I СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

Предмети

Сви студијски програми имају 4 обавезна предмета. Предмети носе по 7,5 ЕСПБ. Ови предмети имају за циљ овладавање одговарајућим методолошким знањима, неопходним за самостални научно-истраживачки рад. На сваком предмету, а на основу консултација са менторском комисијом студента, предметни наставници утврђују теме које студент детаљније изучава током наставе на предмету.

II СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

Кандидат бира, уз сагласност менторске комисије, три предмета. Два предмета која се бирају морају бити из изабраног студијског програма, а трећи може бити из другог студијског програма (по одлуци менторске комисије – у случају да је реч о теми која је интердисциплинарна). Предмети би требало да су ближе повезани са облашћу у оквиру које студент намерава да обави своја истраживања потребна за докторску дисертацију. Крајем семестра студент подноси Комисији за докторске студије разрађен предлог теме и садржаја докторске дисертације у писаном облику – 3 ЕСПБ (у унапред дефинисаној форми, према Правилнику за оцену и одбрану докторске дисертације).

*Приказани студијски програм је усвојен од стране органа Факулета и Универзитета, као релевантан за наредни акредитациони циклус. Захтев за акредитацију је предат Националном акредитационом телу. До акредитације новог студијског програма, релевантан је постојећи програм, који можете видети ОВДЕ.

III СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

1. Учешће на семинару одговарајуће катедре (10 ЕСПБ)
Студент припрема рад за семинар који организује катедра која покрива научну област теме докторске дисертације за коју се кандидат определио.
2. Излагање рада на научној конференцији (7 ЕСПБ)
Студент излаже рад на научној конференцији након чега исти приређује и објављује у целости.
3. Израда тематске библиографије (5 ЕСПБ)
Студент припрема систематизовани преглед литературе у којем приказује теме и најважније радове који се односе на област његовог/њеног докторског истраживања.
4. Извештавање менторске комисију о академском напредовању (5 ЕСПБ)
Студент извештава менторску комисију о постигнутим резултатима.

IV СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

1. Одбрана предлога пројекта дисертације (10 ЕСПБ)
Почетком семестра студент брани предлог пројекта докторске дисертације пред комисијом.
2. Извештај и саопштење резултата рада пред комисијом (10 ЕСПБ)
Студент једанпут месечно извештава менторску комисију о раду на пројекту дисертације и оствареним резултатима.
3. Припремљен чланак за објављивање (10 ЕСПБ)
Студент је обавезан да у току семестра припреми чланак за објављивање у часопису у коме ће саопштити прве резултате својих истраживања. Радну верзију чланка студент упућује свим кандидатима из генерације и свим члановима менторских комисија и саопштава основне налазе на заједничком скупу (први докторантски колоквијум) свих кандидата и свих комисија. По сваком раду води се дискусија.

V СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

Рад, извештаји о раду на дисертацији и саопштавање резултата:

 • Студент ради на изради своје дисертације о чему једном месечно подноси извештај менторској комисији (20 ЕСПБ)
 • На крају семестра организује се заједнички скуп свих кандидата и свих чланова менторских комисија (други докторантски колоквијум) на коме кандидат подноси извештај и презентује резултате свог рада на дисертацији (10 ЕСПБ)

VI СЕМЕСТАР: 30 ЕСПБ

Одбрана докторске дисертације .
Кандидат може израђену докторску дисертацију поднети на оцену након што је испунио обавезе предвиђене студијским програмом (остварио 150 ЕСПБ) и испунио услов да има најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у међународном или домаћем часопису са листе министарства надлежног за науку.
Студент завршава, предаје и јавно брани своју докторску дисертацију (30 ЕСПБ).

КВАЛИФИКАЦИЈЕ И МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

ЕКОНОМИЈА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • пружи студенима знање о савременој економској методологији и теоријским вештинама
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области економије
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену економије
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју економске теорије и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у економији.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • стекне и примени широк сет методологија применљивих на различите економске феномене
 • анализира и процењује различите микро и макро проблеме, као и глобалне аспекте савремене економије
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области економије
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у економији.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм припрема студенте за академску каријеру, различите позиције у владиним институцијама, истраживачким центрима, као и за позиције у фирмама у којима је неопходно разумевање тржишног и осталог окружења.

ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • обезбеди студенима стицање високо софистицираних истраживачких и аналитичких вештина у менаџменту
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области пословног управљања
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену пословног управљања
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју теорије менаџмента и маркетинга и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у пословној економији.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • својим знањем и вештинама одговори потребама модерних фирми и финансијских институција, али и захтевима владиних институција и различитих међународних институција
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области пословне економије
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у пословној економији.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм је пажљиво креиран за студенте које траже позиције у пословном сектору, како на домаћем тако и на међународном тржишту, у оквиру институција са пословним окружењем али и академским институцијама.

СТАТИСТИКА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
Програм има за циљ да:

 • пружи студенима методолошка знања у статистици и примењеној математици у економији
 • омогући студенима стицање вештина неопходних за спровођење индивидуалних пројеката у области статистике
 • обогати и развије међу студентима знања у вези са савременим достигнућима у домену статистике
 • обезбеди стицање способности студената да допринесу развоју статистикчке теорије и њеној примени, креирајући на тај начин ново знање у статистици.

ИСХОДИ УЧЕЊА МОДУЛА
По завршетку програма студент ће бити у могућности да:

 • разумеју и примене математичко и методолошко знање о статистици које може бити коришћено у многим областима економија и пословног управљања
 • стекну специјализиране вештине о примењеним квантитативним методома у економији
 • развије способност критичке оцене научних доприноса у области статистике
 • креира теоријске оквире кроз прикупљање и анализу емпиријских података у статистици.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ СТУДЕНТИ ШКОЛУЈУ НА МОДУЛУ
Програм је намењен студентима који се баве истраживањима у статистици и примењеној математици у оквиру академске каријере. Послови који су намењени студенима се односе пре свега на позиције које карактерише процес доношења одлука у условима неизвесности (у владиним и финансијским институцијама, инвестиционим институцијама, великим фирмама) као и на позиције у оквиру различитих истраживачких центара.

КОНКУРС И УПИС

Пријемни испит за докторске студије се одржава у септембру. Кандидат је дужан да поднесе документацију из које је видљиво да је на ОАС и МАС укупно остварио просечну оцену изнад 8;

Напомене:
(a) изузетно, кандидат који има општу просечну оцену мању од 8, а достави доказе о објављеном раду (или радовима) у научним часописима категоризованим на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије може, такође, да конкурише;
(б) инострани студенти (као и домаћи студенти који су стекли диплому на иностраних високошколских установама) пролазе поступак признавања раније стечених диплома од стране стручних служби Универзитета у Београду (подносе захтев Универзитету за евалуацију оба нивоа студија). За више информација о признавању страних високошколских диплома погледати документа објављена на следећим сајтовима:
https://www.ekof.bg.ac.rs/studije/priznavanje-stranih-visokoskolskih-isprava/ и
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Формула за израчунавање опште просечне оцене дефинисана је Правилником о докторским студијама Универзитета у Београду:

https://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Opsti_uslovi-doktorske-2020.pdf

Осим доказа о просечној оцени, кандидати би требало да:
(1) доставе предлог намераваног истраживања (области) , као и мотивационо писмо;
(2) обаве разговор са члановима Комисије за пријем на докторске студије на тему предложене области истраживања;
Комисија за пријем на докторске студије врши рангирање кандидата по модулима за које су пријављени, вреднујући све елементе; просечну оцену, предложени програм истраживања, евентуално објављени научни рад, утисак на основу интервјуа.

СТАТУС И ШКОЛАРИНА

Утврђена школарина за студенте докторских студија за школску 2020/21. годину по годинама студија је:
(1) за прву годину студија у износу од 217.947,00 динара
(2) за другу годину студија у износу од 169.514,00 динара
(3) за трећу годину студија у износу од 212.680,00 динара (у који је укључена оцена и одбрана докторске дисертације).
За стране студенте школарина износи 2.500 евра по години студија.

КОНТАКТ

Универзитет у Београду – Економски факултет
Каменичка 6, 11000 Београд, Србија
Kанцеларија 127, I спрат
E-пошта: ds@ekof.bg.ac.rs