rade_stankic

СТАНКИЋ ДР РАДЕ

Kabinet:429

Telefon:3021087

Vreme prijema:понедељак 15.45-17.45

Email:rstankic@ekof.bg.ac.rs

Природно-математички факултет у Београду, смер математика, завршио је 1976. године. Магистрирао је 1980, а докторирао 1990. године. Изабран је за доцента 1992. године, за ванредног професора 1999. године, а за редовног професора 2004. године.

Био је руководилац или члан стручних тимова за пројектовање преко 40 информационих система у земљи и иностранству. Аутор је већег броја уџбеника, монографија, научних и стручних радова из области пословне информатике.

У настави на четворогодишњим студијама предаје предмете: Пословна информатика, Пројектовање информационих система и Управљачки информациони системи. На мастер курсевима предаје предмете: Информатика, Електронско пословање и ERP софтвер.

Објављене књиге 

Важнији радови:

1. A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND THE EU MEMBER STATES IN THE CONTEXT OF NETWORKED READINESS INDEX VALUES, Economic Annals, Volume LX, No.206 /July – September 2015, p. 45-86, Faculty of Economics of the University of Belgrade.
2. Spreadsheets in Statistics, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 19, 1373-1374, Springer, New York, 2011.
3. Business Intelligence, International Encyclopedia of Statistical Science, Part 2, 188-189, Springer, New York, 2011.
4. Software Support for Natural Disasters Data Analysis and Risk Management, The monograph „Risk Management in The Financial Services Sector“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2016.
5. The New Information and Communication Technologies in Insurance, The monograph „Achieved Results and Prospects of Insurance Market Development in Modern World“, Faculty of Economics of the University of Belgrade, Publishing Center, 2012.
6. Contribution to Intelligent System for Automatic Management of Business Rules Development, Journal TTEM; pp.163-168, Volume 7/2012, Number 1.
7. Информационо-комуникационе технологије у образовању као подстицај економском развоју, Економски хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Vol. 20, свеска 1, (стр. 61-73), 2018.
8. Анализа потреба за пословним информатичарима на тржишту радне снаге Србије, Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 54, број 39/2018.
9. Употреба информационо-комуникационих технологија у пословању предузећа у Србији, Економске идеје и пракса, Економски факултет Универзитета у Београду, 2017.
10. Пословна информатика. уџбеник, Економски факултет, Београд (12 издања- 1995. године прво, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2012, 2017 и 2018. године – измењена и допуњена издања).
11. Електронско пословање, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2007, 2008, 2009, 2014, ФСТ, Бијељина, 2007, СУР, Бијељина, 2001.
12. Банкарско пословање и платни промет, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Београд, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012.
13. Пројектовање информационих система, уџбеник, Економски факултет, Београд, 2013.
14. Пословни информациони системи, уџбеник, коаутор, Економски факултет, Брчко, 2017.
15. Управљачки информациони системи, уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2009.
16. Информатика у туризму, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2007, 2008, 2018.
17. Основи рачунарства, уџбеник, Висока туристичка школа, Београд, 2008.
18. Информатика, уџбеник, Економски факултет, Брчко , 2003, 2005.
19. Рачунари у рачуноводству, уџбеник, Економски факултет, Београд, (2 издања – 1996. и 1998. године).
20. Приступи у процесу мерења и анализе посећености презентација на Интернету, чланак, Економски анали, број 159, Економски факултет Београд, 2003.
21. Статистичка анализа посећености веб-сајта, Статистичка ревија, број 1-4, Београд, 2002.
22. Информатика за економисте, уџбеник, Виша школа за спољну трговину, Бијељина,1998, 2002.
23. Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, уџбеник на српском, румунском, мађарском, словачком и русинском језику, шест издања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996-2003.
24. Пословна информатика са практикумом. уџбеник, Факултет спољне трговине, Бијељина, 2005.
25. The problem of spam in electronic business, International Conference, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Quantitative Economics and Finance, Faculty of Economics Belgrade, 2007.
26. An Automatic Procedure for Classification of Set Elements Using a Factor Analysis Method, COMPSTAT 88 Computational Statistics, 8th Symposium, Copenhagen, Denmark, 1988.
27. The use of statistical methods for classification of set of elements, COMPSTAT 86. Computational Statistics, 7th Symposium, Rome, Italy, 1986.
28. Изазови дизајна организације при примени клауд технологије, SYMOPIS, Златибор, 2017.
29. Nove tehnologije u visokom obrazovanju kao podsticaj ekonomskom razvoju, III Međunarodna konferencija „Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja“, Ekonomski fakultet, Brčko, 2016.
30. The Impact of Trends in The Software Industry on The Economies of Developing Countries,); Novi Ekonomist: Journal of Economic Theory and Practice, University of East Sarajevo, Faculty of Business Economics Bijeljina, July-December 2017, Vol. 11 N0 22 .

Обавештења