Zoran Popovic

ПОПОВИЋ ДР ЗОРАН

Kabinet:610

Telefon:3021142

Vreme prijema:среда 10.00 - 12.00

Email:zoran.popovic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 23.01.1966. године у Шапцу. Основну и средњу школу је завршио у Шапцу. Дипломирао је 1989. на Економском факултету у Београду. Магистрирао на истом факултету у фебруару 2000. године на тему ТЕОРИЈА ИГАРА И МАТЕМАТИЧКО ПРОГРАМИРАЊЕ – теоријска и емпиријска анализа. Докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду 2007. године на тему АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ МОДЕЛА ОПШТЕ ЕКОНОМСКЕ РАВНОТЕЖЕ. У звање асистента-приправника изабран је јануара 1998. год., а за асистента изабран је 2000. године.

У звање доцента на Економском факултету Универзитета у Београду изабран је 2007. године, а у звање ванредног професора изабран је 2012. године. На основним студијама држи предавања и вежбе из предмета Економско-математички методи и модели, Математичка економија и Теорија одлучивања. На мастер студијама изводи предавања из предмета Теорија игара, Операциона истраживања и Математичко програмирање. На докторским студијама држи предавања из предмета Моделирање и оптимизација. Главне области интересовања и истраживања: општа економска равнотежа, теорија игара, математичко програмирање.

У периоду од 1991 – 1998.год. запослен је у предузећу “Штарк”, где ради на пословима пројектанта информационог система предузећа, а затим као руководилац рачунског центра “Штарк”. У периоду 2000. – 2002. год. обавља функцију директора рачунског центра факултета. Био је ангажован као председник Организационог одбора симпозијума операционих истраживача СYМ-ОП-ИС-а 2005. и 2011. године.

Референце:
Пројектовање и развој информационог система предузећа „Штарк“ Београд
Оптимизација пословања предузећа „Штарк“ Београд
Одређивање ефеката промене цена у појединим секторима на цене и економски положај осталих сектора, (коаутор), Зборник радова SYM-OP-IS, 2002.
Антагонистичка тржишна игра – испитивање ефикасности тржишног наступа, (коаутор), Београд, Саветовање, Предузетничка економија, Подгорица 2002.
Антагонистичка тржишна игра – испитивање ефикасности тржишног наступа, (коаутор) , SYM-OP-IS, 2003.
Економско математички методи и модели – Збирка решених проблема (коаутор). Економски факултет, Београд, 2004.
Испитивање могућности динамичке анализе конкурентске равнотеже привреде, (коаутор), Montenegrian Journal of Economics, Vol. 1 No2, 2005
Research Pareto optimum in models of general economic equilibrium with the market of means, Ekonomski anali, Beograd, 2007.
Analyses of models general the economic equilibrium with the incomplete market of means and monetary equilibrium, (коаутор), Међународна научна конференција- САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ, Београд, 2007.
Егзистенција решења опште економске равнотеже са непотпуним тржиштем средстава, (коаутор), Зборник радова SYM-OP-IS 2008.
Монетарна равнотежа у моделу опште економске равнотеже са тржиштем средстава, (коаутор), Зборник радова SYM-OP-IS 2009.
Модел динамичке оптимизације економског раста, (коаутор), Зборник радова SYM-OP-IS 2010.
Модел монетарне равнотеже и финансијска нестабилност, (коаутор), Зборник радова SYM-OP-IS 2011.
Економско математички методи и модели, девето измењено и допуњено издање, (коаутор), Економски факултет, Београд, 2011.
Математичко моделирање и оптимизација, (монографија), (коаутор), Економски факултет, Београд, 2012.
The analysis of model of general economic equilibrium and financial instability of economic system, (koautor), Montenegrin Journal of Economics,Vol.8 No1, 2012.
The Application of Game Theory Models In the Insurance Market, Achived Results and prospects of Insurance Market Development in Modern World, (koautor), Faculty of Economocs of the University of Belgrade, 2012.
Analysis of the Model of Population Growth and Equilibrium of Economic System, , Становништво и Развој, (коаутор), Центар за економска истраживања Института друштвених наука, 2012.
Model eksponencijalno inflatornog ekonomskog rasta, XL Simpozijum o opearcionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2013), XL Simpozijum o opearcionim istraživanjima (SYM-OP-IS 2013), pp. 40 – 45, 978-86-7680-286-9, Srbija, 8. – 12. Sep, 2013.
Measuring Attractiveness of Secondary Education Programs: Evidence from PISA Survey, Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), pp. 589 – 596, 978-86-7680-285-2, Serbia, 8. – 12. Sep, 2013
An MCDM approach for asset-liability management, IV International Conference: Entreprenuership and Innovations as Precondition for Economic Development, IV International Conference: Entreprenuership and Innovations as Precondition for Economic Development, pp. 79 – 90, ISBN: 978-86-80133-71-3, Podgorica, Crna Gora, 17. – 17. Jun, 2014.
Više-etapni benčmarking model kao podrška menadžerskom odlučivanju, SYMOPIS – XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYMOPIS – XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 730 – 734, ISBN: 978-86-7395-325-0, Srbija, 16. – 19. Sep, 2014
Matematički model optimalnog portfolia aktive i pasive banke, SYMOPIS – XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYMOPIS – XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 19 – 24, ISBN: 978-86-7395-325-0, Srbija, 16. – 19. Sep, 2014.
POSSIBILITIES FOR SAFE DISPOSAL OF HISTORICAL HAZARDOUS WASTE – JAROSITE PRECIPITATE, IV International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014“, IV International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2014“, pp. 223 – 233, ISBN: 978-86-7672-237-2, Serbia, Zrenjanin, 9. – 10. Oct, 2014.
Modeliranje upravljanja zalihama primenom nekooperativnih igara: pregled teorijskih nalaza, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 616 – 620, ISBN: 978-86-80593-55-5, Srbija, 15. – 18. Sep, 2015.
Hierarchical Games Model Approach to Insurance Modelling – Generalization of Mutual Insurance for Catastrophe Risk, Catastrophic risks and sustainable development, Catastrophic risks and sustainable development, pp. 395 – 414, ISBN: 978-86-403-1418-3, 2015.
Parameterization of ELECTRE based stepwise benchmarking model, 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making, pp. 58 – 58, -, Nemačka, Hamburg, 2. – 7. Aug, 2015.
Analiza efikasnosti javne potrošnje u zemljama istočne i jugoistočne Evrope i baltičkih zemalja primenom DEA modela, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, XLIII Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 113 – 117, ISBN: 978-86-335-0535-2, Srbija, Tara, 20. – 23. Sep, 2016.
Reflexive game theory approach to mutual insurance problem, Montenegrin Journal of Economics, Montenegrin Journal of Economics, 12, 3, pp. 87 – 100, ISSN: 1800-5845, 10.14254/1800-5845.2016/12-3/6, 2016.
RISK ANALYSIS IN LIFE INSURACE POLICY SELECTION BY APPLYING OPTIMIZATION CRITERIA, Risk Management in the financial services sector, Risk Management in the financial services sector, pp. 399 – 417, ISBN: 978-86-403-1487-9, 2016.
Sequential Model of Economic System and Constrained Pareto Optimality, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, ECONOMIC LABORATORY TRANSITION RESEARCH PODGORICA-ELIT, 13, 1, pp. 141 – 158, 1800-5845, -1411102-, 2017.
Primena WAGNER-WHITIN I WEGELMANS – HOESEL – KOLEN modela u optimizaciji nabavke zaliha, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, pp. 838 – 843, 978-86-7488-135-4, Zlatibor, 25. – 28. Sep, 2017.

Обавештења

Download

Matematicka ekonomija- april 2021-sajt

Modeliranje i optimizacija – Februar 2021-sajt

Matematicka ekonomija-februar-2021-sajt

Modeliranje i optimizacija -Januar 2021-sajt

Teorija igara- februar 2021-sajt

Operac istrazivanja – februar 2021-sajt

Matematicka ekonomija januar 2021 sajt

Operaciona istrazivanja-januar-2021-sajt

MATEMATIČKA EKONOMIJA – ŠKOLSKA GODINA 2020/2021

Informacije o predmetu i ispitu

 

Matematicka ekonomija – Septembar 2020-sajt

MATEMATICKA EKONOMIJA-JUL 2020-sajt

Matematicka ekonomija – Maj 2020-sajt

Мodeliranje i optimizacija – 21.2.2020-sajt

Modeliranje i optimizacija – 14.2.2020-sajt

Master-Operaciona istrazivanja-februar 2020-sajt

Master-Teorija igara-februar 2020-sajt

Matematicka ekonomija – Februar 2020-sajt

Matematicka ekonomija – Januar 2020-sajt

Dinamička optimizacija – prvi deo

Dinamička optimizacija – drugi deo

Dinamička optimizacija – treci deo

rezultati pismeni EMMM-decembar 2019-sajt

EMMM Konacni rezultati- oktobar II 2019-sajt

EMMM-Obavestenje o upisu ocena i uvidu u radove

EMMM Rezultati pismeni – oktobar II 2019-sajt

EMMM-Obavestenje o usmenom ispitu i uvidu u radove

Modeliranje i optimizacija-jul 2019

Matematicko programiranje-jul 2019

Modeliranje i optimizacija-jun 2019

Teorija igara-jun 2019

Operaciona istrazivanja-jun 2019

Modeliranje i optimizacija – februar 2019

Matematicka ekonomija-februar 2019

Osnove Dinamičkog programiranja

Dinamička optimizacija prezentacija

Rezultati Matematička ekonomija-januar 2019

Rezultati pismenog ispita iz EMMM- decembar 2018

Obaveštenje o usmenom i uvidu u radova iz EMMM decembar 2018

Rezultati Matematicko programuranje – okt II 2018

Rezultati Operaciona istrazivanja – okt II 2018

Rezultati Teorija igara – okt II 2018

Rezultati-Modeliranje i optimizacija – okt 2018

Rezultati Mat.Programiranje okt 2018

Rezultati Mat. programiranje sep 2018

Rezultati-Modeliranje i optimizacija -jul 2018.

Rezultati- Matematicko Programiranje-jul 2018

Rezultati ispita -Modeliranje i optimizacija – jun 2018

Master-Matematičko programiranje-I deo

Master-Matematičko programiranje-II deo

Master-Matematičko programiranje-III deo

Master-Matematičko programiranje-IV deo

Modeliranje i optimizacija – februar 2018

Matematicka ekonomija – februar 2018

Dinamicka optimizacija-prvi deo

Dinamicka optimizacija-drugi deo

Dinamicka optimizacija-treci deo

Matematicka ekonomija – januar 2018

EMMM-rezultati-pismeni-nov-2017

Internet strana za excel qm I qm for windows

Problemski zadaci – prvi deo

Modeliranje i optimizacija – okt-2017

Operaciona istrazivanja-okt-2017

Matematicko programiranje-okt-2017

Matematicka ekonomija-okt-2017

Modeliranje i optimizacija sep-2017

Matematicka ekonomija-sep 2017

matematicka ekonomija -jul 2017

Matematicko programiranje-jul 2017

modeliranje i optimizacija – jul 2017

Modeliranje i optimizacija-jun 2017

Operaciona istrazivanja-jun-2017

Matematicka ekonomija-jun 2017

Matematicka ekonomija mart 2017

Ispit-Operaciona istrazivanja-feb-2017

Ispit-teorija igara-feb-2017

Matematicka ekonomija feb-2017

Ispit-Operaciona istrazivanja-jan-2017

Ispit-Teorija igara-jan-2017

Doktorske studije -Kvadratno programiranje

Doktorske studije- Separabilno programiranje

Doktorske studije-Dinamicko programiranje

 

 

 

Matematička ekonomija -jan-2017

Modeliranje i optimizacija 07-09-2016

Matematička ekonomija sep-2016

Modeliranje i optimizacija 06.07.2016

Rezultati-Matematicka ekonomija-jul 2016

Modeliranje i optimizacija 22.06.2016

Master jun-matematicko programiranje

Master jun-operaciona istrazivanja

Rezultati-Matematicka ekonomija-jun 2016

Rezultati-Matematicka ekonomija-apr-2016

Rezultati modeliranje i optimizacija 02.03.2016

Rezultati master 02.03.2016

Rezultati – Modeliranje i optimizacija 22-02-2016

Matematicka ekonomija -rezultati feb-2016

Matematička ekonomija – januar 2016

modeliranje i optimizacija 5.10.2015

matematicko programiranje 5.10.2015

Rezultati-Matematicka Ekonomija-sep 2015

Teorija i modeli odlucivanja – Jul 2015

Teorija odlucivanja – Jul 2015

Modeliranje i optimizacija jul-2015

Master-jul-2015

Rezultati-Modeliranje i optimizacija-jun-2015

Rezultati Master-jun-2015

rezultati-matematicka ekonomija-jun-2015

Konačni rezultati-Modeliranje i optimizacija-04-03-2015

Rezultati ispita – master-Teorija igara 04-03-2015

Rezultati ispita -doktorske studije-25.02.2015

Konacni rezultati-Matematicka Ekonomija-feb 2015

rezultati-Matematicka Ekonomija-jan 2015