ceca-mini

ПОПОВИЋ ДР СВЕТЛАНА

Kabinet:331

Telefon:

Vreme prijema: online (mail, zoom) i po dogovoru u kabinetu

Email:svetlana.popovic@ekof.bg.ac.rs

 Svetlana Popović je rođena 1976. godine u Beogradu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1995/96 godine, a diplomirala 1999. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, sa prosečnom ocenom 9,94. U toku studija koristila je nekoliko stipendija: Stipendiju Ministarstva za nauku i prosvetu, Stipendiju Jugopetrola, Stipendiju Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Stipendiju Srpske akademije nauka i umetnosti- Fond Dragoslav Avramović i Stipendiju Kraljevske norveške ambasade. 1996. godine dobila je nagradu Ekonomskog fakulteta za najboljeg studenta I godine; 1999. godine iz fonda “Dragićević“ nagradu za najboljeg studenta Univerziteta u Beogradu.

Školske 2003/04 završila je Master: The New Europe Master in Banking and Entrepreneurship, Scuola Superiore di Specializzazione, Treviso u Italiji, gde je magistrirala sa temom: Asset-Liability Management. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je magistrirala 2006. godine, sa prosečnom ocenom 10, na poslediplomskom kursu Monetarni bankarski i finansijski menadžment sa temom: “Menadžment aktive i pasive banaka sa posebnim osvrtom na regulativu centralne banke”. Novembra 2013. godine, na Ekonomskom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Monetarna politika Evropske centralne banke i njene posledice na proces konvergencije.

Jula 2001 završila je kurs “The Politics of Finance in Emerging Markets“ na Central European University u Budimpešti. U toku 2002. godine bila je na istraživačkom boravku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Coimbra u Portugalu. U 2005 bila je na istraživačkom boravku i letnjoj školi na Univerzitetu Potsdam, u Berlinu. U februaru 2005. godine učestvovala je na seminaru “Usavršavanje univerzitetskih nastavnika-bazični program” u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu. U periodu 2005-2007. godine pohađala je nekoliko seminara u organizaciji GTZ-a, UN-Habitata i USAID-a.

Od juna 2000. godine radi na Ekonomskom fakultetu kao asistent. Drži vežbe na predmetima: Monetarna ekonomija, Bankarsko poslovanje i platni promet. Angažovana je na izvođenju nastave na Brokerskom kursu koji Ekonomski fakultet organizuje u saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti. Radila je kao konsultant za UN-Habitat, kao i u GTZ-u. Bila je na stručnoj praksi u Privrednoj komori Oberfrankena- Bayreuth, Nemačka, gde je bila angažovana u Odeljenju za međunarodne odnose, kao i u UniCredito banci u Milanu gde je kao konsultant radila u Odeljenju za upravljanje aktivom i pasivom. Bila je na stručnoj praksi u Narodnoj banci Srbije. Angažovana je na dva naučno-istraživačka projekta Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, kao i na projektu Evropske komisije- COMPETE, International comparisons of product chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets. Pored toga, učestvovala je u 12 projekata Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta, EBRD-a, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, GTZ-a i UN-Habitata.

Svetlana Popović je bila član Saveta Ekonomskog fakulteta, član Komisije za diplomske akademske studije, član Disciplinske komisije, predsednik i zamenik predsednika Kluba asistenata, sekretar Katedre za ekonomsku politiku i razvoj i sekretar na projektima Ministarstva. Više puta bila je član tima koji je vodio studente na takmičenja- na Menadžerijadu i Ekonomijadu. Vodila je debate studenata- kao moderator, učestvovala u selekciji kandidata i organizaciji Erste Bank Summer University Danubia- Economics Seminars, Practical Workshops and Networking right across Central Europe, kao i u selekciji kandidata za prakse u organizaciji AIESEC-a, učestvovala je u brojnim seminarima, konferencijama i radionicama organizovanim od strane različitih studentskih organizacija. Pored toga učestvovala je u organizaciji konferencije Contemporary Challenges of Economic Theory and Practice, povodom 70 godina Ekonomskog fakulteta.

Govori engleski, italijanski i nemački jezik.

Odabrane reference:

1.1. Doktorska disertacija

Tema: “Monetarna politika Evropske centralne banke i njene posledice na proces konvergencije”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013. Komisija: Prof. dr Aleksandar Živković, Prof. dr Nikola Fabris i Prof. dr Branko Vasiljević.

1.2. Magistarska teza

Tema: “Menadžment aktive i pasive banaka i odnosna regulativa centralne banke”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006
Komisija: Prof. dr Aleksandar Živković, prof. dr Đorđe Đukić, Prof. dr Borko Krstić

1.3. Monografija i poglavlja u monografiji

1) “Menadžment aktive i pasive banaka”, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009
2) “Economic Divergences in the Euro Area and the Debt Crisis”, koautor sa Bošković O.,2012,  u: From Global Crisis to Economic Growth, Volume I, Economics, The Faculty of Economics, ISBN: 978-86-403-1278-3, pp. 127-149    Ekonomske neravnoteze u zoni evra, SP, OB
3) “The Application of Nonparametric Methods in the Analysis of Tretment Effect and the Effect of the Advertisements Order in Making Marketing Decisions in Banks”, koautor sa Bošković O.,2012,  u: The Role of Contemporary Management and Marketing Methods in Improvement of Competitiveness of the Companies in Serbia within the Process if its Integrtation to the Europien Union, Editor Nebojša Janićijević, ISBN:978-86-403-1259-2 COBISS.SR-ID 195212044, pp. 183-209    The Application of Nonparametric Methods in the Analysis of Tretment Effect and the Effect of the Advertisements Order in Making Marketing Decisions in Banks
4) “Labour Supply and Demand Mismatches in the Rural Serbia – The current state and consequences”, koautor sa Ž. Stojanović u: Cvijanović, Drago; Subić, Jonel and Andrei, Jean (ED.) – Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of The Republic of Serbia Strategic Goals Realization within The Danube Region – preservation of rural values, IEP, pp. 975-990, ISBN 978-86-6269-018-0, COBISS.SR-ID: 195237900, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43195/MPRA, Paper No. 43195, posted 10. December 2012.
5) „Finansijska stabilnost i centralna banka“, Tematski zbornik radova: Ekonomska politika i razvoj, Ekonomski fakultet Beograd, Katedra za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd, 2011 , Finansijska stabilnost i centralna banaka
6) „Teorija optimalnog valutnog područja i Evropska monetarna unija“, koautor sa Bošković O., Tematski Zbornik radova „Ekonomska politika i razvoj“, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradru; Redaktori: prof. dr Biljana Jovanović-Gavrilović, dr Tatjana Rakonjac-Antić, vanr. prof., dr Žaklina Stojanović, vanr. prof.; ISBN:978-86-403-1275-2, 2012. godine, 187-214.
7) „Tržište hrane sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom u Srbiji: stanje i perspektive“, koautor sa Ž. Stojanović i M. Gligorić, Tematski zbornik radova: Ekonomska politika i razvoj, Ekonomski fakultet Beograd, Katedra za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd, 2010, ISBN: 978-86-403-1102-1, 39-54

8) Dubinski intervjui proizvođača, koautor sa J. Filipović, i L. Tomić, Tržište hrane sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom na Zapadnom Balkanu: stanje, izazovi i perspektive, (Stojanović, Ž., Dragutinović-Mitrović, R., Ognjanov, G.,),2014, CID Ekonomskog fakulteta, Beograd, str.39-51, ISBN: 978-86-403-1370-4, UDC: 641:339.13(497-15)(082), http://cid.ekof.bg.ac.rs/izdanje.php?naslov=trziste-hrane-sa-nutritivnom-i-zdravstvenom-izjavom-na-zapadnom-balkanu

9) Banking Union for Decreasing Systemic Risk in EMU, in: Risk Management in the Financial Services Sector, 2016, Faculty of Economics, University of Belgrade, Reviewers: Daykin Chris, Evgenevna Baskakova Marina, Jakovčević Drago, Boričić Branislav, ISBN: 978-86-403-1487-9, COBISS: SR-ID 223341324,  p.213-231,

10) The Potentials of Bancassurance in Serbia, koautor sa: Redžepagic, M., Janković, I., in: Challenges and Tendencies in Contemporary Insurance Market, 2017, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, Editors: Jelena Kočović, Branislav Boričić, Biljana Jovanović-Gavrilović, Martin Balleer, ISBN: 978-86-403-1522-7; COBISS.SR-ID 233297932, p.185-203

11) Financial crisis in European monetary union and its impact on tourism, koautor sa V. Lukić, Second International Thematic Monograph- Thematic Proceedings: Modern management tools and economy of tourism sector in present era, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-86-80194-10-3 (AEMB), CIP 338.48(082) 005(082), COBISS.SR-ID 258245644. pp. 213-229, 2017, Belgrade. https://www.scribd.com/document/373553815/tematski-zbornik-2017-final?secret_password=NfyDgHW451RrjuwZAgOa#download&from_embed

12) Catastrophe Bonds Market- Latest Trends in Managing Catastrophe Risks, koautor sa: I.Janković, in: Insurance in the Post-Crisis Era, Ed., Kočović, J., Jovanović-Gavrilović, B., Boričić, B., Radović Marković, M, Centar za izdavačku delatnost, 2018, Ekonomski fakultet, ISBN: 978-86-403-1548-7, pp. 291-306.

13) Indicators of Capital Market Integrationfor Chosen CEE Countriesand Serbia in 2002-2018 Period, Koautor sa: I. Janković i V.Lukić,  XLV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS 2018, Zbornik radova, University of Belgrade, Faculty of Economics Publishing Centre, Ed. Prof. dr Jelena Kočović, Reviewers Valeriy Baskakov, Radivojević Biljana, Kozarević Safet, ISBN 978-86-403-1561-6, COBISS.SR-ID 269629708, Zlatibor 16-18 septembar, p. 181-204, 2018, https://symopis2018.ekof.bg.ac.rs/razno/Zbornik_radova_SYM-OP-IS_2018.pdf

1.4. Radovi u naučnim časopisima

1) „Regional Disparities and Regional Development: The Case of Serbia“, koautor sa Manić E. i Molnar D., Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Geselschaft, Vol. 154/212, pp. 191-211, Clanak- FINAL.
2) “Convergence process in EMU 12”, koautor sa O.Bošković i N. Njegovan, Ekonomske teme, ISSN 0353-8648, Vol.51(2), p. 235-250, Niš, 2013, Convergence process in EMU 12

1.5. Radovi objavljeni u zbornicima sa konferencija međunarodnog i nacionalnog značaja i u tematskim zbornicima

1) “Rizikovana vrednost- metod istorijske simulacije”, XXXV Simpozijum o operacionim istraživanjima, Soko Banja, 2008, ISBN 978-86-7395-248-2, 237, RIZIKOVANA VREDNOST Symopis2008
2) “Supranational Bank Regulation as a Factor of Competitiveness”, Naučni skup: Konkurentnost u uslovima globalne ekonomije, Nis, oktobar, 2008, ISBN 978-86-85099-80-9, 207-214, Svetlana Popovic, Nis 2008 eng
3) “Central Bank Policy and Financial Crisis”, koautor sa V. Lukićem, Naučni skup, Niš, oktobar 2009, ISBN 978-86-85099-98-4, 533-540, SP Central banks policy and financial crisis
4) “The Bust in Mortgage Market, Global Recession and Policy Answers”, koautor sa V. Lukićem, Niš, oktobar 2009, ISBN 978-86-85099-98-4, 477-488, THE BUST IN MORTGAGE MARKET GLOBAL RECESSION AND POLICY ANSWERS
5) “Uticaj konveksnosti na računanje cene obveznice”, XXXVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, 2009 ISBN: 978-86-80593-43-2, COBISS.SR-ID 169585932). Str. 753
6) “The Assessment of Banking Sector Performance in Current Economic Crisis: Success or Failure”, in: The Proceedings of the International Conference “The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis, koautor sa V Lukic, Faculty of Economics Skopje, University Ss. Cyril and Methodius, ISBN: 978-608-212-016-4, November 2010. pp. 203-219, The assesment of banking sector performaqnce in current economic crisis sucess or failure
7) “Financial Crisis and the Growth Model in SEE Region”, The Challenges of Economic Sience and Practice in the 21st Century, The Faculty of Economics, Niš, October 2010, ISBN: 978-86-6139-019-7, 255-263, Editors: Dejan Spasic PhD, Ljiljana Stankovic PhD,
8) “Spatial Social-Economic Disparities in Serbia in the Context of Actual «Statistical» Regionalisation”, koautor sa Manic E i Molnar D, Third Circular and Preliminary Programme, 3rd Conference of the Adriatic Forum on Regional Development and Regionalisation, Organised by Institute of Urban and Regional Research, University of Vienna, Vienna, Austria,September 23-25, 2010, rad stampan u apstraktu, Clanak- FINAL.
9) “Sektor organske proizvodnje na teritoriji Zapadnog Balkana – pregled stanja”, koautor sa Ž. Stojanović i N. Renko, štampano u Zborniku radova Ruralni razvoj i organska poljoprivreda, BioBalkan Expo 2010, ISBN 978-86-911333-1-3 (MM), COBISS.SR-ID 178458380, str. 47-57.
10) “The Economic Aspects of Development of Social Entrepreneurship in Serbia”, International Conference Cooperatives and Social Enerprises in Europe and in Transitional Countries, Belgrade – 22-23. June, 2012, EURISCE / European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Sociological Research, Print in Book of Abstracts, pp. 16-17, ISBN 978-86-913927-3-4, COBISS.SR-ID 191810828, koautor sa Stojanović, Ž.,

Обавештења

 MONETARNA EKONOMIJA- KOLOKVIJUM
Kolokvijum je zakazan za subotu 24.4.2021. Obzirom na epidemiološku situaciju, broj studenata u jednoj smeni u salama (A1 i A6) je ograničen. Zbog toga je neophodno prijavljivanje za kolokvijum. Mogu da polažu svi studenti koji to žele (bez obzira na smer i generaciju), ali je obavezna prijava. Na osnovu Vaših prijava ćemo napraviti raspored polaganja kolokvijuma.
Za kolokvijum možete da se prijavite na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/18OzRRrbXbjli6cwe6zBU5JERk3lxfqMPfzybyDzK2pA/edit
Link kopirajte u svoj pretraživač i popunite upitnik.
Kolokvijum je kratak, sadržaće 6 pitanja sa ponuđenim odgovorima i zadatak iz multiplikacije. Nosi ukupno 10 bodova. Nije obavezan.
Na ispitu je moguće osvojiti 100 poena.

OBAVEŠTENJE – upis ocena sa ispita

Drage kolege,
zbog epidemiološke situacije  zabranjeno je upisivanje ocena sa ispita. Upis ocena će biti u junu.
Studenti koji treba da upišu ocene ranije- poslednji ispit ili jedan od poslednjih, mogu da se jave profesoru Živkoviću u vreme prijema, da upišu ocene u indeks. Svi rezultati su kod Profesora.
Svi poeni sa vežbi: BPPP poeni sa vežbi
Rezultati ispita: BPPP januar 2021
Rezultati ispita: BPPP februar 2021
Rezultati ispita iz Monetarne ekonomije: Monetarna februar 2021


SEMINARSKI RAD

Seminarski rad, koji je usklađen sa Uputstvom za pisanje seminarskog rada i urađen u skladu sa komentarima (koje sam dala na moodle platformi ili u vreme prijema), studenti mogu da predaju u vreme prijema studenata koji će biti organizovan za te svrhe. (Klasičan prijem studenata se još uvek ne održava).

Potrebno je da donesete ukoričeni rad (spirala je dovoljna), indeks i obrasce iz Pisarnice. Rad treba pre toga da pošaljete Turnitin. Uputstvo za kreiranje naloga i slanje radova je na linku: Turnitin- Uputstvo za kreiranje naloga

CLASS ID: 28394707

ENROLLMENT KEY: Monetarna


Seminarski rad i prošireni esej, spisak tema 2021

IZRADA ESEJA- pravila i pojašnjenja


Moodle pristup – Šifra za pristup stranici predmeta Monetarna ekonomija na Moodle platformi je: moe2020. Za sada, svi materijali koji su dostupni na Moodle-u biće jednako dostupni i na Velimirovoj i mojoj stranici


Prilikom štampanja knjige iz Monetarne ekonomije, iz glava 26-29 su izbrisane povlake, zato su u nastavku date te glave onako kako su poslate u štampu. To nije dodatni materijal uz knjigu, već pomoć u slučaju problema sa nerazumevanjem teksta.

Download

MONETARNA EKONOMIJA Informacioni paket: Informacioni-paket-Monetarna-ekonomija 2019

Materijal sa vežbi (za kolokvijum) 

Materija za ispit (udžbenik+)


Materija za kolokvijum iz BPPP-a:

  • Iz knjige, I deo glave: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 i 11.
  • Materija koja je rađena na vežbama- videti PPT prezentacije

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (vežbe) 1. Cas 2. Cas 3. Cas 4. Cas 5. Cas 6. Cas Raspored prezentovanja rezultata istraživanja studenata: Istraživački rad studenata Poeni sa vežbi: BPPP Svi poeni sa vezbi 2019


Elektronski platni sistemi

Predavanja 1: PLATNE KARTICE

Predavanja 2: ELEKTRONSKI NOVAC I MONETARNA POLITIKA