Oдлукa o додели награда Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“

07.03.2023

На основу члана 10 став 1 тачка 5 Статута Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 24. јануара 2012. године, Oдлукe Одбора Фондације о расписивању Огласа за доделу новчане награде Фондације, 03-14 број: 612-4381/1-22 од 27. октобра 2022. године, а у вези Предлогa Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета број: 271/2 од 1. фебруара 2023. године и дописа Универзитета у Београду – Економског факултета број: 429/1 од 3. фебруара 2023. године, Одбор Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, на седници одржаној 2. марта 2023. године, донео је следећу:

ДОДЕЉУЈУ СЕ

награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ у нето износу од по 35.000,00 динара следећим  студентима:

Николи Мицићу, магистру фармације са постигнутом просечном оценом током студирања 9,07 и

Сари Лукић, дипломираној економисткињи, са постигнутом просечном оценом током студирања 8,88.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 10 став 1 тачка 5 Статута Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 24. јануара 2012. године, прописана је надлежност Одбора Фондације да одлучује о начину коришћења имовине Фондације, сходно циљу Фондације.

На седници одржаној 27. октобра 2022. године, Одбор Фондације донео је Одлуку о расписивању Огласа за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“, 03-14 број: 612-4381/1-22. По предвиђеним условима, на Оглас су се могли пријавити кандидати који су дипломирали на Универзитету у Београду – Фармацеутском и Универзитету у Београду – Економском факултету у школској 2021/2022. години, стекли звања магистра фармације и дипломираног економисте и који су у најкраћем року и с најбољим успехом завршили студије. У случају да два или више кандидата имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег материјалног стања.

Рок за подношење пријава по Огласу трајао је у периоду од 15. децембра 2022. године до 31. јануара 2023. године. У Огласу је предвиђено да кандидати подносе пријаве наведеним факултетима, који након обраде пријава своје предлоге за доделу награда достављају на одлучивање Одбору Фондације, те да ће Одлукa о додели награда бити објављена на огласној табли и интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“, као и на огласним таблама и интернет страницама Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета и Универзитета у Београду – Економског факултета.

По истеку рока за подношење пријава, дана 1. фебруара 2023. године, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет доставио је предлог да студент Никола Мицић, магистар фармације, који је у току студија постигао просечну оцену 9,07, буде кандидат за најбољег дипломираног студента за доделу новчане награде, а дописом од 3. фебруара 2023. године, Универзитет у Београду – Економски факултет доставио је предлог да кандидат за најбољег дипломираног студента буде студенткиња Сара Лукић, која је у току студија постигла просечну оцену 8,88.

Разматрајући достављене предлоге, Одбор Фондације донео је одлуку као у изреци.