ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ 2018.

31.08.2018

Од 10. до 14. септембра  ће на Економском факултету, од 16 до 20 сати, бити одржавана настава из математике која подразумева обнављање дела градива из средње школе. На тај начин желимо да помогнемо студентима прве године који сматрају да су део градива из средње школе пропустили или нису у довољној мери савладили, како би се што боље припремили за почетак семестра. Области које ће бити обрађене су:

 1. Логика, скупови, релације и функције,
 2. Линеарни алгебарски изрази (особине, системи једначина и неједначина),
 3. Апсолутна вредност (особине, једначине и неједначине),
 4. Рационални и ирационални алгебарски изрази (особине, једначине и неједначине),
 5. Квадратни трином и полиноми (особине, једначине и неједначине),
 6. Пропорционалност и процентни рачун,
 7. Експоненцијална функција (особине, једначине и неједначине),
 8. Логаритамска функција (особине, једначине и неједначине),
 9. Тригонометријске функције (особине, једначине и неједначине),
 10. Аритметичка и геометријска прогресија,
 11. Основни појмови комбинаторике (варијације, комбинације, пермутације),
 12. Аналитичка геометрија (права, кружница, парабола, хипербола, елипса).

Настава није обавезна и није потребна претходна пријава. Настава се препоручује студентима који нису полагали пријемни испит из математике.

Студенти са непарним бројем индекса наставу прате у Амфитеатру 1, а студенти са парним бројем индекса у Амфитеатру 6.