Управљање квалитетом

ПЕТИ РЕДОВНИ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (ако их је било)

Прилог 1.4. Статут Економског факултета Универзитета у Београду

Прилог 1.5 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета

 

СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе

 

СТАНДАРД 3: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 речи)

Прилог 3.2. Списак свих анкета

Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера

Прилог 3.4. Одлука о образовању Комисије за самовредновање

Прилог 3.5. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма

 

СТАНДАРД 4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне две школске године

Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне три школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Oви подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30.09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.

Табела 4.4. Број уписаних студената и успешност на међународном програму „Економија и финансије“ у претходне 3 школске године

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења.

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца

Прилог 4.3. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за основне академске студије на Универзитету у Београду – Економском факултету

Прилог 4.4. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за мастер академске студије на Универзитету у Београду – Економском факултету

Прилог 4.5. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за докторске студије на Универзитету у Београду – Економском факултету

Прилог 4.6. Одлука о изменама и допунама студијског програма основних академских студија „Економија, пословно управљање и статистика, 240 ЕСПБ“

Прилог 4.7. Правилник о стандардима за акредитацију студијских програма

Прилог 4.8. Стандарди за акредитацију докторских студија

Прилог 4.9. Табела мапирања предмета студијског програма „Економија, пословно управљање и статистика (240) – модул: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање“

Прилог 4.10. Удео активности учења за достизање исхода учења на примеру по једног предмета из студијских програма основних, мастер и докторских студија

Прилог 4.11. Основне информације о раду Алумни клуба

 

СТАНДАРД 5: КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Табела 5.1. Број анкетираних студената, наставника, сарадника и предмета по години студија (2016-2019)

Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе

Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Прилог 5.4. Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним и мастер академским студијама

Прилог 5.5. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и мастер академским студијама

Правилник 5.6. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на мастер академским студијама

Прилог 5.7. Упутство о облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду

Прилог 5.8. Пример студијског програма „Економија, пословно управљање и статистика“ (240) – структура курикулума са аспекта пропорције различитих курсева

Прилог 5.9. Извештаји Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету за три последње школске године

 

СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА

Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи

Табела 6.1а. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких   пројеката реализованих у оквиру ФРЕН-а чији су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи.

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међуанродним пројектима

Табела 6.2а.  Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској установи, учесника у текућим међународним и домаћим пројектима у оквиру ФРЕН-а

Табела 6.3. Збирни преглед научноитраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријуму Министарства и класификације уметничко-истраживачких резултата

Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ- индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројекта који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени  у високошколској установи

Табела 6.6а. Назив и број  текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи у оквиру ФРЕН-а чији су руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандарадима који се односе на испуњеност услова за менторе у односу на укупан број наставника на високошколској установи.

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и  уметничко-истраживачком раду.

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.

Прилог 6.4. Одлука о акредитацији високошколске установе за научноистраживачки рад

Прилог 6.5. Стратегија развоја Економског факултета Универзитета у Београду за период 2020-2025. година

Прилог 6.6. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Економског факултета за период 2020-2025. године

Прилог 6.7. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Економског факултета за период 2020-2025. године

Прилог 6.8 Примери избора у звање наставника на Универзитету у Београду – Економском факултету: настaвничко звање доцента, ванредног и редовног професора

Прилог 6.9. Одлука о вредновању научноистраживачког рада на Универзитету у Београду – Економском факултету

Прилог 6.10. Одлука о додели бесплатних издања ЦИД-а асистентима и сарадницима у настави Факултета

Прилог 6.11. Одлука о измени висине школарине на академским студијама за школску 2020/2021. годину

Прилог 6.12. Списак предавања одржаних у оквиру научних семинара катедри Економског факултета у Београду за период 2017-2019. година

Прилог 6.13. Правилник о раду Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ)

Прилог 6.14. Основне информације и подаци о раду НИЦЕФ-а у периоду последње три школске године

Прилог 6.15. Правилник о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД)

Прилог 6.16. Основне информације и подаци о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД) периоду последње три школске године

Прилог 6.17. Правилник о раду Центра за сарадњу са привредом Економског факултета у Београду

Прилог 6.18. Основне информације и подаци о раду Центра за сарадњу са привредом у периоду последње три школске године

Прилог 6.19. Основне информације и подаци о раду Студентске службе-Канцеларије за међународну сарадњу

Прилог 6.19а Списак високошколских установа и научноистраживачких организација са којима је Универзитет у Београду – Економски факултет успоставио билатералну сарадњу

Прилог 6.20. Статут Фондације за развој економске науке

Прилог 6.21. Основне информације о раду Фондације за развој економске науке (ФРЕН)

 

 

СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним радним временом, ангажовање по уговору)

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи радни однос са пуним радним временом, ангажовање по уговору)

Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија на текућој школској години

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе

Прилог 7.3. Правилник о раду Етичке комисије Факултета

Прилог 7.4. Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду

Прилог 7.5. Одлука о извођењу приступног предавања на Економском факултету у Београду

Прилог 7.6. Правилник о ближим условима за избор сарадника Факултета

Прилог 7.7 Правилник о раду Универзитета у Београду – Економског факултета

 

СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА

Табела 8.1а. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија  на школским 2017/18 и 2018/2019. годинама

Табела 8.2. Стопа успешности студената

(овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (30.09.) а завршили су студије у року предвиђеном за трајање студијског програма)

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) и (мање од 37), за све студијске програме по годинама студија

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Прилог 8.4. Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом Универзитета у Београду

Прилог 8.5. Правилник о правилима основих и академских студија

Прилог 8.6. Извештај о напредовању студената по предметима и наставницима за 2016/17., 2017/18. и 2018/19

Прилог 8.6а. Предлог мера за повећање успешности студирања

Прилог 8.6б. Предлог мера за побољшање наставног процеса и положаја студената на Економском факултету од стране Студентског парламента за школску 2016/17., 2017/18. и 2018/19. годину

Прилог 8.7. Статут Фондације Економског факултета

Прилог 8.8 Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду

Прилог 8.9. Информације о раду Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената за школске 2017/18, 2018/19 и 2019/20. годину

Прилог 8.10. Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента

Прилог 8.11. Правилник о ваннаставним активности студената Економског факултета

Прилог 8.11а. Процедуре организовања ваннаставних активности студената Економског факултета у Београду

 

 

СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса

Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Прилог 9.4. Правилник о раду Библиотеке Економског факултета у Београду

Прилог 9.5. Основни подаци и информације о раду Библиотеке Факултета

Прилог 9.6. Одлука о именовању Библиотечког одбора Економског факултета Универзитета у Београду

Прилог 9.7. Извештај о увиду у стручни рад Библиотеке Економског факултета

Прилог 9.8. Основне информације и подаци о раду Службе за информационе технологије Економског факултета

 

СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ

Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе

Прилог 10.2. Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби

Прилог 10.3. Извештај о вредновању задовољства запослених на Економском факултету Универзитета у Београду

Прилог 10.4. Правилник о систематизацији радних места

Прилог 10.5. Информација о раду Службе за правне и опште послове

Прилог 10.6. Правилник о електронском канцеларијском и архивском пословању на Економском факултету у Београду

Прилог 10.7. Информација о раду Студентске службе у периоду 2017-2020

Прилог 10.8. Информација  о раду стручних служби у надлежности Продекана за финансије и међународну сарадњу

Прилог 10.9. Информација о раду Техничке службе

Прилог 10.10. Правилник о безбедности и здрављу на раду

Прилог 10.11. Извештаји о раду Економског факултета у школским 2017/18., 2018/19 и 2019/20. години

Прилог 10.12. Стратегије управљања ризицима на Универзитету у Београду – Економском факултету за период 2019-2022. година

Прилог 10.13. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету у Београду

 

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ

Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

Табела 11.3. Наставно-научне и струне базе

Прилог 11.1 Споразум о пословно-техничкој сарадњи

Прилог 11.2. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАЊЕ

Прилог 12.1. Финансијски план

Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

Прилог 12.3. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама

Прилог 12.4. Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета Универзитета у Београду

Прилог 12.5 Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Прилог 12.6. Правилник о платама, додацима, накнадама и другим примањима на Универзитету у Београду – Економском факултету

 

СТАНДАРД 13: УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА

Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета

Прилог 13.2. Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету у Београду

Прилог 13.3. Списак пројеката ваннаставних активности студената који су на интерном конкурсу добили финансијску подршку Факултета за последње четири године

 

СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА

Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују системско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе.

 

СТАНДАРД 15: КВАЛИТЕТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија

Табела 15.2. Списак организационих јединица које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа,….)

Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе

Прилог 15.1. Правилник докторских студија на Универзитету у Београду

Прилог 15.1а Правилник o докторским студијама Економског факултета

Прилог 15.2. Извод из Статута који регулише докторске студије

Прилог 15.3. Правилник о раду докторске школе

Прилог 15.4. Правилник о избору ментора

Прилог 15.5. Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта

Прилог 15.6. Информације и подаци о докторским академским студијама