Прописи

СТАТУТ ФАКУЛТЕТА

Statut Univerziteta u Beogradu – Ekonomskog fakulteta (sa izmenama i dopunama)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И АКРЕДИТАЦИЈА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Економија, пословно управљање и статистика – 240 ЕСПБ
Економија, пословно управљање и статистика – 180 ЕСПБ
Књига предмета – основне академске студије
Нови модули (2018):
Курикулуми (Економија и финансије; Пословна анализа и консалтинг; Пословна информатика)
Силабуси нових предмета

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Банкарски и финансијски менаџмент
Економија и менаџмент енергетике
Економска анализа и политика
Економска политика и развој
Квантитативна анализа
Макроекономија привреда у транзицији
Међународни економски односи
Пословно управљање
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
International Master in Quantitative Finance
Књига предмета – мастер академске студије

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Економија
Пословно управљање
Статистика
Књига предмета – докторске студије
Књига наставника
Додатак дипломи
Одлуке о прихватању студијских програма

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Стратегија обезбеђења квалитета
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о обезбеđењу квалитета рада Факултета (са изменама и допунама)
Правилник о стандардима и поступцима обезбеđења квалитета (са изменама и допунама)
Извештај о четвртом редовном самовредновању
Акта Универзитета у Београду у вези са обезбеђењем квалитета

ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА АКТА

Правилник о правилима основних и дипломских академских студија Економског  факултета (са изменама и допунама)
Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним академским студијама (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на мастер академским студијама
Правилник о наставној литератури Економског факултета
Правилник о докторским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације Економског факултета
Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента (са изменама и допунама)
Пословник СПЕКОФ – пречишћена верзија
Правилник о ваннаставним активностима студената
Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету
Правилник о раду Економског факултета
Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета у Београду (са изменама и допунама)
Правилник о раду Савета послодаваца
Одлука о накнадама које нису обухваћене школарином
Одлука о извођењу приступног предавања (са изменама и допунама)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

ПРОПИСИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Статут Универзитета у Београду
Правилници о минималним условима за стицање звања и поступку избора у звање наставника на Универзитету у Београду
Остали прописи Универзитета у Београду

ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ