Прописи

СТАТУТ ФАКУЛТЕТА

Statut Univerziteta u Beogradu – Ekonomskog fakulteta (sa izmenama i dopunama)

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ФАКУЛТЕТА 2020-2025

Стратегија развоја факултета 2020-2025

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И АКРЕДИТАЦИЈА

АКРЕДИТАЦИЈА 2020

СТРУКТУРА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Економија, пословно управљање и статистика
Економија, пословно управљање и статистика – 180

СТРУКТУРА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Економска анализа и политика
Рачуноводство, контролинг и корпоративне финансије
Банкарски и финансијски менаџмент
Економска политика и одрживи развој
Пословно управљање
Квантитативна анализа
Међународни економски односи
Економија и менаџмент енергетике
International master in Quantitative Finance
International master in Applied Economics
International master in Business Informatics (1)
International master in Business Informatics (2)
International master in Taxation (1)
International master in Taxation (2)

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Економија, пословно управљање и статистика

КЊИГЕ ПРЕДМЕТА И НАСТАВНИКА

Књига предмета основних академских студија
Књига предмета мастер академских студија
Књига предмета докторских академских студија
Књига наставника

АКРЕДИТАЦИЈА 2013

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Економија, пословно управљање и статистика – 240 ЕСПБ
Економија, пословно управљање и статистика – 180 ЕСПБ
Књига предмета – основне академске студије
Нови модули (2018):
Курикулуми (Економија и финансије; Пословна анализа и консалтинг; Пословна информатика)
Силабуси нових предмета

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Банкарски и финансијски менаџмент
Економија и менаџмент енергетике
Економска анализа и политика
Економска политика и развој
Квантитативна анализа
Макроекономија привреда у транзицији
Међународни економски односи
Пословно управљање
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
International Master in Quantitative Finance
Књига предмета – мастер академске студије

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Економија
Пословно управљање
Статистика
Књига предмета – докторске студије
Књига наставника
Додатак дипломи
Одлуке о прихватању студијских програма

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Стратегија обезбеђења квалитета
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета
Правилник о стандардима и поступцима обезбеđења квалитета (са изменама и допунама)
Пети редовни извештај о самовредновању
Акта Универзитета у Београду у вези са обезбеђењем квалитета
Управљање квалитетом

ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА АКТА

Прaвилник o прaвилимa oснoвних и мaстeр студиja
Прaвилник o испитимa и oцeњивaњу
Правилник о изради и одбрани семинарског и завршног рада
Правилник о правилима основних и дипломских академских студија Економског  факултета (са изменама и допунама)

Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним академским студијама (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и дипломским академским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на мастер академским студијама
Правилник о наставној литератури Економског факултета
Правилник о докторским студијама Економског факултета (са изменама и допунама)
Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације Економског факултета
Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента (са изменама и допунама)
Пословник СПЕКОФ – пречишћена верзија
Правилник о ваннаставним активностима студената
Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету
Правилник о раду Економског факултета
Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета у Београду (са изменама и допунама)
Правилник о раду Савета послодаваца
Одлука о школарини за школску 2021-2022. годину
Одлука о школарини за школску 2022-2023. годину
Одлука о накнадама које нису обухваћене школарином
Одлука о извођењу приступног предавања (са изменама и допунама)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
Одлука о вредновању научноистраживачког рада на Факултету

ПРОПИСИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Статут Универзитета у Београду
Правилници о минималним условима за стицање звања и поступку избора у звање наставника на Универзитету у Београду
План УБ за постизање родне равноправности
Остали прописи Универзитета у Београду
Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду

 

ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ