Организација

Управљање

Економски факултет делује као јединствена и самостална високо-образовна установа унутар Универзитета у Београду. Република Србија је оснивач Факултета. Органи Факултета су: орган управљања, орган пословођења, стручни орган и студентски парламент.

Савет

Савет је орган управљања Факултета. Савет има 23 члана, од којих су 15 чланова представници Факултета, 4 члана именује Влада Републике Србије и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета, два члана су из реда ненаставног особља.

Декан

Декан је орган пословођења и челни човек Факултета. Декану у раду помажу продекани из реда наставника: продекан за наставу, продекан за финансије и организацију, продекан за научно-истраживачки рад, продекан за међународну сарадњу, као и један студент – студент продекан задужен за студентска питања.

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета. Веће чине сви наставници и асистенти Факултета који су у рандом односу са најмање 70% радног времена на Факултету. При одлучивању о избоним питањима, Веће одлучује у посебном саставу као Изборно веће (чији састав зависи и од врсте избора у наставничка звања). При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурања квалитета наставе, реформ студијских програма, анализу ефикаснсти студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду и одлучивању Већа учествује 20% представника студената и сарадника у настави, од укупног броја чланова Већа, које бира Студентски парламент Факултета. Декан је председник Већа, по функцији.

Студентски парламент

Студентски парламент је тело преко кога студент остварују своја права и интересе на Факултету. Студенти бирају у парламент своје представнике непосредно, тајним гласањем. Право гласа имају сви студент уписани на све программе у академској години у којој се одржавају избори за студентски парламент. Студентски парламент је први пут биран у школској 2006/07 години.