О факултету

Ekof 1 Manja rez

Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са традицијом дугом 80 година. Основан је као Економско-комерцијалнa високa школa још далеке 1937. године, као водећи високошколски образовни центар у области економије у тадашњој Краљевини Југославији.

Данас је Економски факултет највећа и најеминентнија научно-образовна установа у региону у пољу економских наука, пословног управљања и статистике. Факултет запошљава око 130 наставника и сарадника од чега 55 редовних професора. На Факултету је до сада дипломирало скоро 50000 студената, више од 4000 је наставило последипломске студије и стекло назив магистра наука или мастера, док их је преко 800 стекло титулу доктора наука.

Наставни план основних студија на Факултету обухвата дванаест усмерења и то:

·Економија и финансије
·Пословна анализа и консалтинг
·Пословна информатика
·Економска анализа и политика
·Маркетинг
·Рачуноводство, ревизија и финансијски менаџмент
·Трговински менанџмент и маркетинг
·Финансије, банкарство и осигурање
·Туризам и хотелијерство
·Статистика, информатика и квантитативне финансије
·Менаџмент
·Међународна економија и спољна трговина

Поред овога, на последипломским студијама на Факултету постоји око 20 курсева у различитим областима економије. Од 2001. на факултету ради и Последипломска пословна школа МБА типа, на којој предају еминентни домаћи и страни професори.

Факултет има свој научно-истраживачки центар (НИЦЕФ) који на бројним пројектима ангажује велику већину наставника и сарадника као и један број истакнутих експерата изван Факултета. Од оснивања, у НИЦЕФ-у је урађено преко 800 пројеката за предузећа и друге кориснике у областима реструктурисања, процене вредности, приватизације, инвестиција итд. као и близу 100 макроекономских пројеката за владе, поједина министарства, фондове и др.

Посебну целину чини Центар за издавачку делатност који је прерастао у највећег домаћег издавача економске литературе са просеком од око 60 наслова годишње. Економски факултет има сопствену, врло богату библиотеку са преко 120 000 наслова, претежно у области економске литературе од почетка двадесетог века до данас.

Један од важних ангажмана Факултета је и организовање научних конференција самостално или у сарадњи са Научним друштвом економиста Југославије (селективном научном организацијом) као и скупова и семинара са предузећима, банкама итд. Прилози и реферати са ових скупова и други научни чланци наших наставника и сарадника али и аутора изван Факултета објављују се у часопису ‘Економски анали’, који је категоризован у групу часописа од међународног значаја.

Факултет има врло развијену сарадњу са већим бројем страних универзитета и института (САД, Велика Британија, Русија, Француска, Италија, Грчка итд.). Међународна сарадња Факултета се интезивира последњих година и Факултет улази у нове међународне пројекте.

Многи наставници и сарадници Факултета ангажовани су од стране домаћих института, факултета, консултантских фирми и др. доприносећи њиховом угледу и јачању њихове стручне основе у пословима које обављају. Такође, један број наших наставника индивидуално је ангажован на појединим међународним пројектима сто потврђује њихов лични научни углед и академски значај читавог Факултета.