Nojkovic2

НОЈКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА

Kabinet:621

Telefon:3021250

Vreme prijema:уторак 12-14

Email:nojkovic@gmail.com

Рођена је 1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на Економском факултету у Београду, са просечном оценом 9.57. Фебруара 2004. године на Економском факултету одбранила је магистарску тезу: “Модели квалитативне и зависне променљиве са ограничењем ”. Ради на докторској дисертацији.

На Економском факултету ради од 1999. године. Држи вежбе на следећим предметима: Економетрија (смерови: Економска статистика и информатика, Економска анализа и политика, Међународна економија) и Анализа временских серија (смер: Економска статистика и информатика). Основне области интересовања: микроеконометријско моделирање, економетријска анализа временских серија и макроеконометријско моделирање.

Референце:
1. “Transition and EU Accession: Probability of entry for Countries beyond 2004 Enlargement “, Transition Studies Review 35, 2003.
2. “Економисти нобеловци: James J. Heckman“, Економски анали бр. 155, Економски факултет, Београд, 2003
3. “Привреде у транзицији и изгледи за приступање ЕУ “, (коаутор са Б. Церовић), Зборник радова са Саветовања економиста Србије, Копаоник, 2003
4. “Мерење компаративних предности и стратегија унапређења спољнотрговинске размене Србије “, (аутор поглавља у монографији), НИЦЕФ, редактор М. Јовичић, Београд, 2002
5. “Привредви раст и демократске институције у земљама у транзицији “, (коаутор са Б. Радулович), Економска мисао бр.1-2, Београд, 2001
6. “Модел вештачких варијабли за тестирање разлика у зарадама по секторима својине“, (коаутор са М. Јовичић), Зборник радова са XXВИИ ме Јовиђународног симпозијума о операционим истраживањима – SYM-OP-IS, Београд, 2000

Обавештења

Download