ФРЕН

Фондација за развој економске науке (ФРЕН) основана је 2005. године са циљем промовисања академских истраживања у Србији и изградње новог корпуса знања за доносиоце економских одлука.  ФРЕН-ове основне активности усмерене су ка реализацији сопствених истраживачких програма: подршка истраживањима која продубљују и унапређују теоријско и емпиријско знање из економије, посебно оно везано за српску привреду и процесе транзиције у земљама југоисточне Европе; примена савремених економских истраживања и аналитичких метода; промовисање сарадње међу сличним институцијама у југоисточној Европи и интеграција регионалне економске мисли у сетске научне мреже и токове.

ФРЕН континуирано проширује своје истраживачке програме у домену социјалне и политике тржишта рада, макроекономске политике и јавних финансија, али настоји да развије истраживачке капацитете и у областима које су до сада биле маргинално заступљене, попут анализе конкурентности и пословног окружења као и одрживог локалног развоја. Своје истраживачке пројекте ФРЕН спроводи уз подршку највећег програма Европске уније за истраживање и развој – ФП7, Инструмента за претприступну помоћ –ИПА, програма Уједињених нација за развој – УНДП, Светске банке  -WБ,  Светске организације за интелектуалну својину – WИПО, и многих других страних и домаћих донатора.

Своје налазе и препоруке ФРЕН промовише кроз научне публикације, доступне на српском и енглеском језику, издање Квартални монитор економских трендова и политика у Србији (QМ), публикацију која систематски прати макроекономске, корпоративне и финансијске трендове и политике у нашој земљи, путем сижеа политике (policy briefs), научне и стручне конференције и објаве које прослеђује свим релевантним медијима.

Неки од најзначајнијих пројеката ФРЕН-а јесу: ФП7 – Омогућавање процвата и развоја социјалног предузетништва за иновативна и инклузивна друштва; ИПА – Коришћењем података организација цивилног друштва до ефективног праћења и евалуације политика; ИПА – Подршка креирању политике запошљавања заснованом на подацима; УНПД – Положај рањивих група на тржишту рада; УНДП – Анализа локалних тржишта рада; УСАИД – Сива економија у Србији: нови Налази и препоруке за реформе; Светска банка- Анализа утицаја овог закона о социјалној заштити на сиромаштво и неједнакост.

За више информација о пројектима ФРЕН-а, публикацијама и догађајима, можете посетити интернет презентацију на страници http://www.fren.org.rs/news?lang=sr