Научни рад

Економски факултет Универзитета у Београду, као високошколска и научноистраживачка установа акредитована за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса у научној обалсти друштвених наука, одлуком Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије од 19.02.2007. (бр. 021-01-61/34), реализује све облике научноистраживачког рада.

Научноистраживачки рад представља један од основних задатака Економског факултета , одређен у оквиру дугорочних циљева и задатака Економског факултета донетих од стране Савета Економског факултета .

Органи Економског факултета у Београду – Савет Економског факултета и Наставно-научно веће, донели су одговарајуца акта на основу којих се реализује научноистраживачка делатност Факултета.

Реализација научноистраживачког рада врши се кроз:

  1. реализацију пројеката из програма основних, примењених и развојних истраживања,
  2. примењена истраживања за потребе привреде и друштва,
  3. научна и примењена истраживања у сарадњи са иностраним партнерима,
  4. стално унапредење научних области за које је Економски факултет матичан,
  5. проширење научно – информативне документације и библиотечко – информационог центра као основе научноистраживачке делатности,
  6. обављање трансфера знања и технологије,
  7. постицање развоја научноистраживачког подмлатка за научне области за које је матичан Економски факултет