početak | mapa sajta | english  
 
početna strana
za studente
za profesore
web mail
dekanat
ekonomski anali
alumni
publikacije
linkovi
NASTAVNICI
redovni
vanredni
docenti
asistenti


MEDOJEVIĆ DR BRANKO nije u radnom odnosu
Rođen 1950 godine. Ekonomski fakultet u Beogradu završio 1973. godine. magistrirao 1977. godine. a doktorirao 1983. godine. Za redovnog profesora na predmetu Politička ekonomija izabran 1994. godine.
U periodu 1982-92. bio savetnik za ekonomska pitanja Predsedništva SFRJ. Na fakultetu obavljao čitav niz funkcija: Predsednik Saveta 1987-1989 god., prodekan za finansije 1989-1991 god., prodekan za nauku 1996-1997 god., dekan u dva mandata: 1997-1998 god. ( do 1. jula 1998 god.) I u periodu 9.10.2000 –novembar 2002 god. Osnovno profesionalno opredeljenje je u oblasti političke ekonomije: osnovna pitanja teorije vrednosti. rente i rentni odnosi u teoriji i praksi. tranzicija u savremenom društvu (posebno: problemi vlasničke strukture u bivšim socijalističkim zemljama).
U nastavi angažovan je na predmetu Osnovi ekonomije i na poslediplomskim studijama (smer makroekonomska analiza i transformacija jugoslovenske privrede).

Knjige:
1. Ekstradohodak. Prosvetni pregled. Beograd. 1983.
2. Rente i korišćenje prirodnih resursa. monografija. Ekonomski fakultet. Beograd. 1991.
3. Politička ekonomija. koautor (Ekonomski fakultet. Beograd (13 izdanja. 1992-2003.)
4. Osnovi ekonomije, koautor,( Ekonomski fakultet, Beograd, 2004 god.)

Ostalo:preko osamdeset članaka, osvrta, projekata i sličnih radova.
Članstvo:
1. član Naučnog društva ekonomista Jugoslavije
2. član Filozofsko-ekonomskog naučnog društva MGU "Lomonosov" (Centar društvenih nauka)
kabinet: 314
telefon: 3021160
vreme prijema: četvrtak 12-14
e-mail:

Obaveštenja

Download
nema obaveštenja
nema datoteka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kamenička 6, 11000 Beograd
tel (011) 3021 240; fax (011) 2639-560
copyright ERC EKOF