МИТИЋ ДР САЊА

Kabinet:416

Telefon:0698066350

Vreme prijema:elektronski, preko e-mail-a

Email:sanja@ekof.bg.ac.rs

Рођена у Београду 1980. године, где је завршила основну школу и Дванаесту београдску гимназију „Димитрије Туцовић“. На Економском факултету у Београду је дипломирала 2002. године, на смеру Спољна и унутрашња трговина. За време основних студија била је стипендиста Владе Републике Србије, као и Краљевине Норвешке. Крајем 2002. је уписала последипломске студије на магистарском курсу Међународни менаџмент и маркетинг. Магистарску тезу под називом „Креирање и вредновање међународне пословне репутације“ одбранила је 27.09.2005. на Економском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом „Управљање маркетиншким и нематеријалним факторима извозне конкурентности предузећа“ одбранила је на Економском факултету 17.03.2010. године, када је стекла академско звање доктора наука пословног управљања. Од децембра 2002. године Сања Митић је била запослена као асистент приправник на Економском факултету у Београду, од 2006. као асистент, од 2010 до 2016. године. Данас ради у звању ванредног професора. Држала је часове вежби на предметима Међународни маркетинг, на трећој и четвртој години, Међународни менаџмент, на трећој години, као и на предметима Међународни бизнис и менаџмент и Управљање међународним маркетингом на мастер студијама. Тренутно држи наставу на предмету Међународни маркетинг, на основним студијама и предмету Извозно пословање предузећа на мастер студијама.

Референце:

Међународни маректинг – од локалне до глобалне перспективе, коаутор, ЦИД Економски факултет, Београд, 2017, 2019

Управљање извозом – Нематеријални и маркетиншки аспекти конкурентности, ЦИД Економски факултет, Београд, 2014.

„Cross-cultural characteristics of international marketing communications on web-site and social media“, Маркетинг, Српско удружење за маркетинг, Београд, 49, 2, pp. 69 – 82

„External relationships and marketing practices in Serbian firms: the intangible capital perspective“, Economic Annals, Vol. LX, No.204 /January – March 2015, pp. 75 – 104

“Intangible Capital and Competitiveness of a Transition Economy: An Analysis of Serbian Firms“, коаутор, South Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 109-134

„Consumers’ attitudes, knowledge and consumption of products with nutrition and health claims“, коаутор, Economics of Agriculture, Vol. 62, No. 2, 2015, pp. 335-352

„Извоз и иновације: пример извозника из Србије“, Економске идеје и пракса, 2, 2015.

„Тржиште нове (функционалне) хране у Србији“,коаутор,  у Стојановић Ж. и Богданов  Н. , Стање и перспективе агропривреде и села у Србији, Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука, Економски факултет у Београду, 2016, стр. 143-160

Маректинг прехрамбених произтвода, коуредник,  Досије студио, Београд, 2014

„Конкурентска предност и корпоративне комуникације“, коаутор, Маректинг, 2013,  44 (4), 343-353

„Intangible Capital as a Factor of Competitiveness in Serbia: A Firm Level Analysis – Preliminary Results“, EASEC Workshop, Competitiveness of Firms, Industries and Countries – Cause and Solution of European Crises, Србија, 20. – 21. Sep, 2013

Лексикон економске дипломатије и међународног пословања, коаутор, Раичевић М. (редактор), Институт за економску дипломатију, Београд, 2013.

„Networking and clustering as contemporary strategies of business internationalization“, koautor, From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, 2, pp. 47 – 78, 2012.

“Integrated marketing communications and business-to-business marketing: the case of the Serbian wood industry cluster”, koautor, 3rd International Scientific Conference “Marketing Theory Challenges in Transitional Societies”, Maribor, Slovenia, 2009.

„Интернет маркетинг“, коаутор, поглавље у књизи Међународни маркетинг: од локалне до глобалне перспективе, ЦИД Економског факултета, 2009

Управљање маркетиншким и нематеријалним факторима извозне конкурентности предузећа, докторска дисертација, Економски факултет, Београд, 2010.

„Значај пословне репутација у обликовању конкурентске предности предузећа“, Маркетинг, Вол. 40, Но. 3, 2009, пп. 155-164

„Управљање кључним купцима као конкурентски одговор предузећа на изазове савременог пословног окружења“, коаутор, Економска политика Србије у 2010.г., Ка новом моделу макроекономске стабилности, Научно друштво економиста, Економски факултет, Београд, децембар 2009.

„Селекција кључних и глобалних купаца у пословним односима“, коаутор, Операциони менаџмент и глобална криза, Скуп привредника и научника, Београд, новембар, 2009.

„Међузависност брендирања државе и извозних ефеката, са освртом на пример Србије“, коаутор, Економско-финансијски односи Србије са иностранством: Нужност нове стратегије, Крагујевац, октобар 2009.

“Competitive significance and development of key account management in B2B relationship in telecommunication sector in Serbia”, koautor, 16th annual conference – Marketing and business strategies for Central&Eastern Europe, Vienna, Austria, 2008.

„Resursni pristup preduzeću i konkurentska prednost“, Ekonomika preduzeća, novembar-decembar, 2007, pp. 272-283

“Export clusters as a response to the challenge of global competition”, koautor, Management and Marketing under Globalization, International Conference Contemporary of Theory and Practice in Economics, Belgrade, 2007.

„Корпоративна друштвена одговорност као детерминанта међународног успеха“, часопис Економика предузећа, јануар- фебруар, 2007.

Креирање и вредновање међународне пословне репутације, магистарска теза, 2005, Економски факултет, Београд

„Глобални карактер Интернет маркетинга“, часопис Маркетинг, Вол 3, Но 3, 2005. коаутор

 

 

Обавештења

Rezultati ispita iz februarskog roka su objavljeni u fajlu ispod. Na listi se nalaze studenti koji su položili ispit, kao i nekoliko studenta koji nisu položili ispit ali imaju preko 15 poena na dodatnom testu za predispitne obaveze. Uvid u radove počinje danas, u 19h.
Sanja M is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Sanja M’s Personal Meeting Room
Meeting ID: 502 478 1536     Passcode: ABphx4

 

Ispit u novembarsko-decembarskom roku su položili sledeći studenti (zbog zaštite podataka o ličnosti navedeni su samo brojevi indeksa):

18/5013, ocena 6

17/5013, ocena 7

16/1345, ocena 7

16/1327, ocena 6

11/0011, ocena 6

Upis ocena biće održan u utorak u 17:30h, kabinet 416.

 

Tehničke informacije o načinu rada na kursu Međunarodni marketing

Tokom jesenjeg semestra 2020/2021 godine pored Zoom platforme za onlajn časove (definisane prema rasporedu časova), koristićemo Moodle i Facebook u cilju efikasne komunikacije.

Molim studente da se registruju na Moodle platformu: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/  (!PAŽNJA reč je o platformi koja se nalazi na sajtu Univerziteta u Beogradu a ne na sajtu fakulteta!). Studenti treba da otvore nov nalog, jer nalog otvoren za Moodle na sajtu fakulteta nije moguće korisiti. Molim sve studente da se na Moodle-u registruju pod punim imenom i prezimenom, preko e-mejl adrese koju inače koriste  (aurora nije neophodna), na koju će stizati sve informacije sa Moodle-a. Kada se registrujete možete pristupiti kursu Međunarodni marketing, sa shifrom: volimmarketing. Važno je da svi studenti budu registrovani na Moodle-u jer će se tamo nalaziti link za predavanja na ZOOM-u i jer ćemo sve kolokvijume raditi preko Moodle-a.

Facebook grupu Međunarodni marketing  takođe ćemo koristi u cilju dogovaranja o terminima nastave, kolokvijumima, za diskusiju i sl. Link: www.facebook.com/groups/293453610756159

Svi studenti, nezavisno od godine upisa, mogu pristupiti kursu, slušati nastavu, prikupljati poena.

Info paket predmeta Međunarodni marketing 2020/2021

 

Zbog novonastale situacije ispit iz Međunarodnog marketinga će u narednim rokovima biti organizovan kao pismeni,  (tj. i usmeni deo ispita će studenti polagati pismeno).

Način polaganja ispita (Međunarodni marketing) u januarskom i februarskom ispitnom roku

Studenti koji su prvi put upisali predmet:  pismeni ispit (50 poena), usmeni ispit (10 poena). Prema novim pravilima predispitne obaveze (max. 40 poena) nisu uslov za izlazak na ispit.  Svi studenti mogu izaći na pismeni ispit koji u svakom ispitnom roku nosi 50 poena. Studenti koji ukupno (predispitne obaveze plus pismeni plus usmeni ispit) ostvare min. 51 poen (uz dodatni uslov da su položili pismeni ispit – min. 26 poena) su u zoni pozitivne ocene (skala za ocenjivanje je definisana Zakonom i Statutom).

Starije generacije: pismeni isit (90 poena), usmeni ispit (10 poena).

Način polaganja ispita (Međunarodni marketing)  u junsko/julskom i septembarsko/oktobarskom ispitnom roku

U navedenim rokovima organizujemo polaganje predispitnih obaveza u istom terminu kada je polaganje pismenog ispita.  Pismeni deo nosi 90 poena (40 poena predispitne obaveze i 50 poena pismeni ispit), a usmeni deo 10 poena.

 

Uvod u marketing MEST