IMG_0081 (1)

МИЈУШКОВИЋ M. ДР ВЕЉКО

Kabinet:242

Telefon:+381698066348

Vreme prijema:среда 14-16

Email:veljko.mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

др Вељко М. Мијушковић, доцент, рођен је 3. маја 1985. године у Ужицу, где је завршио основну школу и друштвено-језички смер Ужичке гимназије, као носилац Вукове дипломе. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2009. године, смер: Mаркетинг, са просечном оценом: 9.42/10.00, када стиче академско звање дипломирани економиста. Тема одбрањеног дипломског рада била је „Анализа концепта 6 сигма и његова примена у унапређењу сервиса потрошача“. У периоду од 2007. до 2009. године, у два мандата, обављао је функцију студента продекана на матичном факултету. Мастер студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује 2009. године, а завршава 2010. године, смер: Пословно управљање, модул- Трговина: менаџмент продаје и ланца снабдевања, са просечном оценом: 10.00/10.00, када стиче академско звање мастера економије. Привредна комора Београда доделила му је награду за најбољу мастер тезу написану и одбрањену у 2010. години. Тема одбрањене мастер тезе била је „Компаративна анализа одабраних концепата и стратегија у управљању ланцем снабдевања“. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује крајем 2010. године, а завршава 2017. године, смер: Пословно управљање, са просечном оценом: 9.78/10.00, када стиче академско звање доктора економских наука. Тема одбрањене докторске дисертације била је „Адаптибилност модела и утицај повратне логистике на конкурентност зеленог ланца снабдевања“.

Предавач је и преводилац за енглески и шпански језик, за које поседује највише међународне сертификате (C2 Proficiency Cambridge English- CPE и C2 Diploma de Español como Lengua Extranjera- DELE Instituto Cervantes). Такође, познавалац је и активан корисник француског језика. На Економском факултету Универзитета у Београду ангажован је прво као демонстратор од октобра 2009. године, да би формално запослење добио марта 2010. године избором у звање сарадник у настави. Маја 2011. године изабран је у звање асистента, док је октобра 2017. године унапређен у звање доцента за ужу научну област Пословна економија и менаџмент. Ангажован је у настави на следећим предметима: Маркетинг логистика (IV година основних студија), Економика саобраћаја (III i IV година основних студија), Стратегијски менаџмент (II година основних студија), Међународна логистика (I година мастер студија), Саобраћајна политика и развој (I година мастер студија), Meнaџмент снабдевања и логистике (I година докторских студија). Од школске 2020/21 ангажован је и као један од предавача на предмету Business and management in a global context (II година основних студија) у оквиру заједничког програма Business and Management Економског факултета Универзитета у Београду и The London School of Economics and Political Science- LSE. Школске 2017/18 и 2018/19 године ангажован је у настави и на Војној академији Универзитета Одбране у Београду на предмету Стратегијски финансијски менаџмент (III година основних студија), а школске 2018/19 године и на предмету Управљање инвестицијама (III година основних студија) на истој институцији.

У оквиру CEEPUS програма мобилности наставника боравио је: у Хрватској, на Универзитету у Ријеци, на Факултету за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији (март 2018. године) и на Универзитету у Загребу, на Економском факултету (октобар 2019. године); у Словачкој, на Економском Универзитету, на Факултету за пословно управљање у Братислави (новембар 2019. године); у Босни и Херцеговини, на Универзитету у Сарајеву, на Економском факултету (фебруар 2020. године, фебруар 2021. године). У оквиру ERASMUS+ програма мобилности наставника боравио је: у Пољској, на Државном Универзитету примењених наука у Плоцку, на Економском факултету у Плоцку (април 2018. године, март 2019. године); у Немачкој, на Берлинском Универзитету за економију и право, на Економском факултету у Берлину (мај 2019. године).

Добитник је великог броја домаћих и међународних стипендија, признања и престижних награда фондација за постигнуте изузетне успехе и остварења током сва три нивоа студирања на Економском факултету Универзитета  у Београду, али и касније током каријере, од којих су најважније: Награда Економског факултета Универзитета у Београду за најбољег студента IV године основних студија смера Mаркетинг (2008); Награда Регионалне привредне коморе Ужице за постигнуте изузетне резултате током основних студија (2008); Награда Канцеларије председника републике, програм: 1000 младих лидера (2009); Стипендија Пословног клуба Привредник (2008 и 2009); Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка (2009 и 2010); Стипендија Фонда за младе таленте (2009 и 2010); Стипендија Sаsакаwа Комитета Токио Фонда- SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) (2014); Награда градске куће Ужице за одбрањену докторску дисертацију у 2017. години (2018); Стипендијa CEPPUS програма мобилности наставника (2018, 2019, 2020, 2021); Стипендијa ERASMUS+ програма мобилности наставника (2018, 2019, 2020, 2021); Повеља „Доситеј Обрадовић“ фондације Академик која афирмише успешне појединце, установе и организације са територије града Ужица (2019); Награда града Ужица за изузетне резултате у раду у области науке и образовања за 2019. годину (2019); Награда Универзитетске задужбине Веселина Лучића за најбоље научно остварење наставника Универзитета у Београду за 2020. годину за монографију Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком (2020).

Учестовао је на већем броју научних конференција и скупова у земљи и иностранству. (Ко)аутор је 79 научно-истраживачких радова објављених у реномираним домаћим и међународним часописима (2 радa на ССЦИ листи), монографијама и зборницима радова са конференција. Аутор је следећих монографијa (књигa): Менаџмент ланца снабдевања- модерни концепти и стратегије у издању Задужбине Андрејевић; Управљање набавком: планирање и реализација физичких токова снабдевања у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД). Коаутор је следећих уџбеника: Међународна логистика (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет мастер академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Економија саобраћаја (са проф. др В. Божићем и проф. др С. Аћимовићем) за предмет Економика саобраћаја за III и IV годину основних академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Набавка и физичка дистрибуција (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет за III разред средње трговачке школе у издању Завода за Уџбенике Београд.

Члан је националних удружења: Социјално-економски форум Европског покрета у Србији, Српско удружење за Маркетинг (СеМА) и Научно друштвo економиста Србије (НДЕС), као и међународне асоцијације Entrepreneurship research and education network of Central European universities (ERENET). Члан је редакцијских одбора следећих научних часописа: 1. Економика предузећа (од 2012. године до данас), 2. Journal of Business Paradigms (од 2018. године до данас), 3. Nauki Ekonomiczne- Economic Notes (од 2018. године до данас), 4. Пословна изврсност-Business excellence (од 2019. године до данас), 5. SocioEconomic Challenges- SеC (од 2020. године до данас), 6. WPS Journal (Istanbul Commerce University) (од 2021. године до данас). Члан је научног комитета организације Eurasia Business and Economics Society- EBES (од краја 2016. године до данас). Ангажован као стручни рецензент научних радова у следећим часописима: 1. Journal of Retailing and Consumer Services; 2. Promet- Traffic and Transportation; 3. Marketing; 4. International Journal of Retail and Distribution Management; 5. Пословна изврсност-Business excellence; 6. Journal of Business Paradigms; 7. Економика Предузећа; 8. Економске идеје и пракса. Ангажован као рецензент у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији делегиран од стране Националног акредитационог тела (НАТ) и Националног савета за високо образовање (НСВО) (од 2018. године до данас) и као инострани експерт у поступку акредитације високошколских установа у републици Црној Гори, делегиран од стране Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (АКОКВО) (од 2020. године до данас). Области професионалног интересовања везују се за менаџмент ланца снабдевања, логистички менаџмент, стратегијски менаџмент и изучавање страних језика и превођење у функцији економске струке.

Активан је консултант у области пословне економије, са значајним искуством у истраживању тржишта, бенчмаркинг анализи, изради пословних планова, унапређењу пословних стратегија, оцени инвестиционих студија, управљању комуникацијама, реализацији програма едукације и стручних курсева и сл. Учествује/учествовао је на већем броју пројеката од националног значаја, углавном везаних за водеће субјекте јавних сектора република Србије и Црне Горе, као што су: Нафтна Индустрија Србије, Телеком Србије, Пошта Србије, Београдски водовод, електране, градска чистоћа и ГСП, Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС), Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије-Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), Министарство привреде Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, град Ваљево, општина Рума, општина Ириг, Жељезничка инфраструктура Црне Горе и сл. Учествује/учествовао је и на стручним пројектима међународног значаја  (REBIS II TTF Western Balkans regional survey, Excellence-in-ReSTI- Excellence in research, social and technological innovation project management) и сарађује/сарађивао је са реномираним међународним организацијама (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, World Bank) и компанијама (Yandex Taxi B.V., Lukowa). Периодично је ангажован на пројектима и стручним радовима при Научно-истраживачком центру Економског факултета (НИЦЕФ-у) и Фонду за развој економске науке (ФРЕН-у). У периоду од 2011. године до 2019. године ангажован је и као истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије бр. 179062 под називом: Улога савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску Унију.

Лични линкови ка екстерним сајтовима:

Sasakawa фондација

https://www.sylff.org/fellows/veljko-m-mijuskovic/

Linkedin профил

https://www.linkedin.com/in/veljko-m-miju%C5%A1kovi%C4%87-phd-5904612b/

Google scholar профил

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6US0ET6nKEfR7177IPAhgbUXgLaMkiO8yrVBQPTneKy9CzQY4qXO3tGIJ9xXGSQ3c_hoEuvNa6Ovt5OL-5tOMRWzhmDA&user=bf5Bo44AAAAJ 

Research gate профил

https://www.researchgate.net/profile/Veljko_M_Mijuskovic

Обавештења

Drage koleginice i kolege,

u sredu 24.2.2021. godine neće biti prijema studenata. Za sva bitna pitanja pišite na mejl.

Hvala na razumevanju.

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković

__________________________

Drage koleginice i kolege,

prema dogovoru sa uvodnog časa iz Marketing logistike, u nastavku se nalazi anketa za popunjavanje. (prekopirati link u dnu obaveštenja u internet browser da bi se otvorio)

Unapred Vam se zahvaljujemo na Vašem doprinosu.

Predmetni nastavnici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYE4SxM–wpHHMH9fx0Ds3hBq06wgt7fEz7APnmUeTmyojTQ/viewform