IMG_7137

МИЈУШКОВИЋ M. ДР ВЕЉКО

Kabinet:242

Telefon:3021166

Vreme prijema:среда 14-16

Email:mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

др Вељко М. Мијушковић, доцент, рођен је 3. маја 1985. године у Ужицу, где је завршио основну школу и друштвено-језички смер Ужичке гимназије, као носилац Вукове дипломе. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2009. године, смер: Mаркетинг, са просечном оценом: 9.42/10.00, када стиче академско звање дипломирани економиста. Тема одбрањеног дипломског рада била је „Анализа концепта 6 сигма и његова примена у унапређењу сервиса потрошача“. У периоду од 2007. до 2009. године, у два мандата, обављао је функцију студента продекана на матичном факултету. Мастер студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује 2009. године, а завршава 2010. године, смер: Пословно управљање, модул- Трговина: менаџмент продаје и ланца снабдевања, са просечном оценом: 10.00/10.00, када стиче академско звање мастера економије. Привредна комора Београда доделила му је награду за најбољу мастер тезу написану и одбрањену у 2010. години. Тема одбрањене мастер тезе била је „Компаративна анализа одабраних концепата и стратегија у управљању ланцем снабдевања“. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује крајем 2010. године, а завршава 2017. године, смер: Пословно управљање, са просечном оценом: 9.78/10.00, када стиче академско звање доктора економских наука. Тема одбрањене докторске дисертације била је „Адаптибилност модела и утицај повратне логистике на конкурентност зеленог ланца снабдевања“.

Предавач је и преводилац за енглески и шпански језик, за које поседује највише међународне сертификате (Ниво Ц2). Такође, познавалац је и активан корисник француског језика. На Економском факултету Универзитета у Београду ангажован је прво као демонстратор од октобра 2009. године, да би формално запослење добио марта 2010. године избором у звање сарадник у настави. Маја 2011. године изабран је у звање асистента, док је октобра 2017. године унапређен у звање доцента. Ангажован је у настави на следећим предметима: Маркетинг логистика (IV година основних студија), Економика саобраћаја (III i IV година основних студија), Стратегијски менаџмент (II година основних студија), Међународна логистика (I година мастер студија), Саобраћајна политика и развој (I година мастер студија). Од школске 2017/18 године ангажован је у настави и на Војној академији Универзитета Одбране у Београду на предмету Стратегијски финансијски менаџмент (III година основних студија), а од школске 2018/19 године и на предмету Управљање инвестицијама (III година основних студија) на истој институцији.

У оквиру CEEPUS програма мобилности наставника боравио је као гостујући професор у Хрватској, на Универзитету у Ријеци, на Факултету за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији (март 2018. године). У оквиру ERASMUS + програма мобилности наставника боравио је као гостујући професор у Пољској, на Државном Универзитету примењених наука у Плоцку, на Економском факултету у Плоцку (април 2018. године, март 2019. године).

Добитник је великог броја домаћих и међународних стипендија, признања и престижних награда фондација за постигнуте изузетне успехе и остварења током сва три нивоа студирања на Економском факултету Универзитета  у Београду, али и касније током каријере, од којих су најважније: Награда Економског факултета Универзитета у Београду за најбољег студента IV године основних студија смера Mаркетинг (2008); Награда Регионалне привредне коморе Ужице за постигнуте изузетне резултате током основних студија (2008); Награда Канцеларије председника републике, програм: 1000 младих лидера (2009); Стипендија Пословног клуба Привредник (2008 и 2009); Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка (2009 и 2010); Стипендија Фонда за младе таленте (2009 и 2010); Стипендија Sаsакаwа Комитета Токио Фонда- SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) (2014); Награда градске куће Ужице за изузетна остварења у области науке и образовања и одбрањену докторску дисертацију у 2017. години (2018); Стипендијa CEPPUS програма мобилности наставника (2018); Стипендијa ERASMUS+ програма мобилности наставника (2018 и 2019); Повеља „Доситеј Обрадовић“ фондације Академик која афирмише успешне појединце, установе и организације са територије града Ужица (2019).

Учестовао је на већем броју научних конференција и скупова у земљи и иностранству. (Ко)аутор је 63 научно-истраживачкa рада објављенa у реномираним часописима, монографијама и зборницима радова са конференција. Аутор је две научне монографије (књиге)- Менаџмент ланца снабдевања- модерни концепти и стратегије у издању Задужбине Андрејевић и Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД). Коаутор је уџбеника Економија саобраћаја (са проф. др В. Божићем и проф. др С. Аћимовићем) за предмет Економика саобраћаја за III i IV годину основних академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД), као и уџбеника Набавка и физичка дистрибуција (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет за III разред средње трговачке школе у издању Завода за Уџбенике Београд.

Члан је националних удружења: Економско-пословни форум Европског покрета у Србији, Српско удружење за Маркетинг (СеМА), Удружење проценитеља Србије и Научно друштвo економиста Србије (НДЕС), као и међународне асоцијације Entrеpreneurship research and education network of Central European universities (ERENET). Члан је редакција следећих часописа: 1. Економика предузећа (од 2012. године до данас), 2. Eurasian Journal of Business and Management (од 2015. године до данас), 3. Journal of Business Paradigms (од 2018. године до данас), 4. Nauki Ekonomiczne- Economic Notes (од 2018. године до данас), 5. Пословна изврсност-Business excellence (од 2019. године до данас). Члан је научног комитета организације Eurasia Business and Economics Society- EBES (од краја 2016. године до данас). Области професионалног интересовања везују се за менаџмент ланца снабдевања, логистички менаџмент, стратегијски менаџмент и изучавање страних језика и превођење у функцији економске струке.

Активан је консултант у области пословне економије, са значајним искуством у истраживању тржишта, бенчмаркинг анализи, изради пословних планова, унапређењу пословних стратегија, оцени инвестиционих студија, управљању комуникацијама, реализацији програма едукације и стручних курсева и сл. Учествује/учествовао је на већем броју пројеката од националног значаја, углавном везаних за водеће субјекте јавних сектора република Србије и Црне Горе, као што су Нафтна Индустрија Србије, Телеком Србије, Пошта Србије, Београдски водовод, електране, градска чистоћа и ГСП, Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС), Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије-Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), Министарство привреде Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, град Ваљево, општина Рума, општина Ириг, Жељезничка инфраструктура Црне Горе и сл.  Учествује/учествовао је и на стручним пројектима међународног значаја. Током 2014. године био је ангажован на једном међународном пројекту из домена логистичког менаџмента финансираном од стране Светске Банке и EУ- REBIS II TTF Western Balkans regional survey, у својству локалног партнера-експерта. У периоду од 2017. године до 2019. године учествује у реализацији стручног пројекта Excellence-in-ReSTI- Excellence in research, social and technological innovation project management, DTP1-1-450-1.2,  као део конзорцијума 9 земаља, финансираног од стране ЕУ. Периодично је ангажован на пројектима и стручним радовима при Научно-истраживачком центру Економског факултета (НИЦЕФ-у) и Фонду за развој економске науке (ФРЕН-у). У периоду од 2011. године до 2019. године ангажован је и као истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије бр. 179062 под називом: Улога савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску Унију.

Лични линкови ка екстерним сајтовима:

Sasakawa фондација

https://www.sylff.org/fellows/veljko-m-mijuskovic/

Linkedin профил

https://www.linkedin.com/in/veljko-m-miju%C5%A1kovi%C4%87-phd-5904612b/

Google scholar профил

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6US0ET6nKEfR7177IPAhgbUXgLaMkiO8yrVBQPTneKy9CzQY4qXO3tGIJ9xXGSQ3c_hoEuvNa6Ovt5OL-5tOMRWzhmDA&user=bf5Bo44AAAAJ 

Research gate профил

https://www.researchgate.net/profile/Veljko_M_Mijuskovic

Обавештења

 

Poštovane koleginice i kolege,

počevši od januarskog ispitnog roka 2018. godine, jedino validno izdanje udžbenika za spremanje ispita iz Ekonomike saobraćaja za sve generacije je izdanje iz 2017. godine (autori Božić, Aćimović, Mijušković), a spisak ispitnih pitanja onaj objavljen na linku predmeta i ličnoj stranici dr Veljka M. Mijuškovića.

Želimo Vam uspešnu pripremu i polaganje ispita!

Predmetni nastavnici

Download

DETALJAN CV- VELJKO M. MIJUŠKOVIĆ

RASPORED VEŽBI I KONSULTACIJA- MARKETING LOGISTIKA

RASPORED VEŽBI I KONSULTACIJA- STRATEGIJSKI MENADŽMENT

MARKETING LOGISTIKA- RASPORED NASTAVE U RAČUNSKOM CENTRU ZA LOGISTIČKE SIMULACIJE

MARKETING LOGISTIKA-SPISAK ISPITNIH PITANJA

EKONOMIKA SAOBRAĆAJA-SPISAK ISPITNIH PITANJA

PRIMER SEMINARSKOG RADA

PRIMER DIPLOMSKOG RADA

PRIMER MASTER RADA

PROCEDURA EVIDENTIRANJA IZVEŠTAJA O SEMINARSKOM RADU OD 2 ESPB ILI ZAVRŠNOM RADU NA OSNOVNIM STUDIJAMA

UPUTSTVO ZA PREDAJU SEMINARSKIH I DIPLOMSKIH RADOVA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA PUTEM SISTEMA TURNITIN

UPUTSTVO ZA OTVARANJE NALOGA NA SISTEMU TURNITIN

 

UNIVERZITET U BEOGRADU, EKONOMSKI FAKULTET- PREDMET STRATEGIJSKI MENADŽMENT

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 1

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 2

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 3

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 4

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 5

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 6

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 7

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 8

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 9

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 10

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 11

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 12

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 13

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 14

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 15

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 16

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 17

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 19

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 20

STRATEGIJSKI MENADŽMENT- GLAVA 21

UNIVERZITET ODBRANE, VOJNA AKADEMIJA- PREDMET STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT

STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT-INFORMACIONI PAKET

STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT-SPISAK ISPITNIH PITANJA

SFM 1- STRATEGIJA I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

SFM 2-STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT

SFM 3- STRATEGIJSKO PLANIRANJE I FINANSIJSKO PLANIRANJE

SFM 4- INVESTICIONO ODLUČIVANJE

SFM 5- PROCENA VREDNOSTI

SFM 6- UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU

SFM 7- KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I RESTRUKTURIRANJE

SFM 8- MERDŽERI I AKVIZICIJE

SFM 9- DEZINVESTIRANJE

UNIVERZITET ODBRANE, VOJNA AKADEMIJA- PREDMET UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA-INFORMACIONI PAKET

UI 1- PROCES RAZVOJA PREDUZEĆA

UI 2- OPŠTI POJMOVI O INVESTICIJAMA

UI 3- UPRAVLJANJE PROCESOM INVESTIRANJA

UI 4-PRIPREMA INVESTICIONOG PROJEKTA

UI 5- OCENA INVESTICIONOG PROJEKTA

UI 8- FINANSIRANJE INVESTICIJA