IMG_8035

МИЈУШКОВИЋ M. ДР ВЕЉКО

Kabinet:242

Telefon:3021166

Vreme prijema:среда 14-16

Email:mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

др Вељко М. Мијушковић, доцент, рођен је 3. маја 1985. године у Ужицу, где је завршио основну школу и друштвено-језички смер Ужичке гимназије, као носилац Вукове дипломе. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2009. године, смер: Mаркетинг, са просечном оценом: 9.42/10.00, када стиче академско звање дипломирани економиста. Тема одбрањеног дипломског рада била је „Анализа концепта 6 сигма и његова примена у унапређењу сервиса потрошача“. У периоду од 2007. до 2009. године, у два мандата, обављао је функцију студента продекана на матичном факултету. Мастер студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује 2009. године, а завршава 2010. године, смер: Пословно управљање, модул- Трговина: менаџмент продаје и ланца снабдевања, са просечном оценом: 10.00/10.00, када стиче академско звање мастера економије. Привредна комора Београда доделила му је награду за најбољу мастер тезу написану и одбрањену у 2010. години. Тема одбрањене мастер тезе била је „Компаративна анализа одабраних концепата и стратегија у управљању ланцем снабдевања“. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује крајем 2010. године, а завршава 2017. године, смер: Пословно управљање, са просечном оценом: 9.78/10.00, када стиче академско звање доктора економских наука. Тема одбрањене докторске дисертације била је „Адаптибилност модела и утицај повратне логистике на конкурентност зеленог ланца снабдевања“.

Предавач је и преводилац за енглески и шпански језик, за које поседује највише међународне сертификате (Ниво Ц2). Такође, познавалац је и активан корисник француског језика. На Економском факултету Универзитета у Београду ангажован је прво као демонстратор од октобра 2009. године, да би формално запослење добио марта 2010. године избором у звање сарадник у настави. Маја 2011. године изабран је у звање асистента, док је октобра 2017. године унапређен у звање доцента. Ангажован је у настави на следећим предметима: Маркетинг логистика (IV година основних студија), Економика саобраћаја (III i IV година основних студија), Стратегијски менаџмент (II година основних студија), Међународна логистика (I година мастер студија), Саобраћајна политика и развој (I година мастер студија). Школске 2017/18 и 2018/19 године ангажован је у настави и на Војној академији Универзитета Одбране у Београду на предмету Стратегијски финансијски менаџмент (III година основних студија), а школске 2018/19 године и на предмету Управљање инвестицијама (III година основних студија) на истој институцији.

У оквиру CEEPUS програма мобилности наставника боравио је као гостујући професор у Хрватској, на Универзитету у Ријеци, на Факултету за менаџмент у туризму и угоститељству у Опатији (март 2018. године) и на Универзитету у Загребу, на Економском факултету (октобар 2019. године). У оквиру ERASMUS + програма мобилности наставника боравио је као гостујући професор:  у Пољској, на Државном Универзитету примењених наука у Плоцку, на Економском факултету у Плоцку (април 2018. године, март 2019. године); у Немачкој, на Берлинском Универзитету за економију и право, на Економском факултету у Берлину (мај 2019. године).

Добитник је великог броја домаћих и међународних стипендија, признања и престижних награда фондација за постигнуте изузетне успехе и остварења током сва три нивоа студирања на Економском факултету Универзитета  у Београду, али и касније током каријере, од којих су најважније: Награда Економског факултета Универзитета у Београду за најбољег студента IV године основних студија смера Mаркетинг (2008); Награда Регионалне привредне коморе Ужице за постигнуте изузетне резултате током основних студија (2008); Награда Канцеларије председника републике, програм: 1000 младих лидера (2009); Стипендија Пословног клуба Привредник (2008 и 2009); Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка (2009 и 2010); Стипендија Фонда за младе таленте (2009 и 2010); Стипендија Sаsакаwа Комитета Токио Фонда- SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) (2014); Награда градске куће Ужице за одбрањену докторску дисертацију у 2017. години (2018); Стипендијa CEPPUS програма мобилности наставника (2018, 2019 и 2020); Стипендијa ERASMUS+ програма мобилности наставника (2018, 2019 и 2020); Повеља „Доситеј Обрадовић“ фондације Академик која афирмише успешне појединце, установе и организације са територије града Ужица (2019); Награда града Ужица за изузетне резултате у области науке и образовања за 2019. годину (2019).

Учестовао је на већем броју научних конференција и скупова у земљи и иностранству. (Ко)аутор је 67 научно-истраживачких радова објављених у реномираним часописима, монографијама и зборницима радова са конференција. Аутор је две научне монографије (књиге)- Менаџмент ланца снабдевања- модерни концепти и стратегије у издању Задужбине Андрејевић и Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД). Коаутор је уџбеника Економија саобраћаја (са проф. др В. Божићем и проф. др С. Аћимовићем) за предмет Економика саобраћаја за III i IV годину основних академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД), као и уџбеника Набавка и физичка дистрибуција (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет за III разред средње трговачке школе у издању Завода за Уџбенике Београд.

Члан је националних удружења: Економско-пословни форум Европског покрета у Србији, Српско удружење за Маркетинг (СеМА), Удружење проценитеља Србије и Научно друштвo економиста Србије (НДЕС), као и међународне асоцијације Entrepreneurship research and education network of Central European universities (ERENET). Члан је редакција следећих научних часописа: 1. Економика предузећа (од 2012. године до данас), 2. Eurasian Journal of Business and Management (од 2015. године до данас), 3. Journal of Business Paradigms (од 2018. године до данас), 4. Nauki Ekonomiczne- Economic Notes (од 2018. године до данас), 5. Пословна изврсност-Business excellence (од 2019. године до данас). Члан је научног комитета организације Eurasia Business and Economics Society- EBES (од краја 2016. године до данас). Ангажован као стручни рецензент научних радова у следећим часописима: 1. International Journal of Retail and Distribution Management (од 2019. године до данас), 2. Пословна изврсност-Business excellence (од 2019. године до данас), 3. Journal of Business Paradigms (од 2018. године до данас). Ангажован и као рецензент у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији делегиран од стране Националног акредитационог тела и Националног савета за високо образовање (од 2018. године до данас). Области професионалног интересовања везују се за менаџмент ланца снабдевања, логистички менаџмент, стратегијски менаџмент и изучавање страних језика и превођење у функцији економске струке.

Активан је консултант у области пословне економије, са значајним искуством у истраживању тржишта, бенчмаркинг анализи, изради пословних планова, унапређењу пословних стратегија, оцени инвестиционих студија, управљању комуникацијама, реализацији програма едукације и стручних курсева и сл. Учествује/учествовао је на већем броју пројеката од националног значаја, углавном везаних за водеће субјекте јавних сектора република Србије и Црне Горе, као што су Нафтна Индустрија Србије, Телеком Србије, Пошта Србије, Београдски водовод, електране, градска чистоћа и ГСП, Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС), Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије-Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), Министарство привреде Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, град Ваљево, општина Рума, општина Ириг, Жељезничка инфраструктура Црне Горе и сл.  Учествује/учествовао је и на стручним пројектима међународног значаја. Током 2014. године био је ангажован на једном међународном пројекту из домена логистичког менаџмента финансираном од стране Светске Банке и EУ- REBIS II TTF Western Balkans regional survey, у својству локалног партнера-експерта. У периоду од 2017. године до 2019. године учествује у реализацији стручног пројекта Excellence-in-ReSTI- Excellence in research, social and technological innovation project management, DTP1-1-450-1.2,  као део конзорцијума 9 земаља, финансираног од стране ЕУ. Периодично је ангажован на пројектима и стручним радовима при Научно-истраживачком центру Економског факултета (НИЦЕФ-у) и Фонду за развој економске науке (ФРЕН-у). У периоду од 2011. године до 2019. године ангажован је и као истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије бр. 179062 под називом: Улога савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску Унију.

Лични линкови ка екстерним сајтовима:

Sasakawa фондација

https://www.sylff.org/fellows/veljko-m-mijuskovic/

Linkedin профил

https://www.linkedin.com/in/veljko-m-miju%C5%A1kovi%C4%87-phd-5904612b/

Google scholar профил

https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6US0ET6nKEfR7177IPAhgbUXgLaMkiO8yrVBQPTneKy9CzQY4qXO3tGIJ9xXGSQ3c_hoEuvNa6Ovt5OL-5tOMRWzhmDA&user=bf5Bo44AAAAJ 

Research gate профил

https://www.researchgate.net/profile/Veljko_M_Mijuskovic

Обавештења

Poštovane koleginice i kolege,

u sredu, 23.10.2019. godine neće biti prijema studenata. Za sva urgentna pitanja pišite na mejl.

Hvala na razumevanju.

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković