DSC_2965

МИЈУШКОВИЋ M. ДР ВЕЉКО

Kabinet:242

Telefon:3021166

Vreme prijema:понедељак 12-14 и среда 14-16

Email:mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

др Вељко М. Мијушковић, доцент, рођен је 3. маја 1985. године у Ужицу, где је завршио основну школу и друштвено-језички смер Ужичке гимназије, као носилац Вукове дипломе. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2009. године, смер: Mаркетинг, са просечном оценом: 9.42/10.00, када стиче академско звање дипломирани економиста. Тема одбрањеног дипломског рада била је Анализа концепта 6 сигма и његова примена у унапређењу сервиса потрошача. У периоду од 2007. до 2009. године, у два мандата, обављао је функцију студента продекана на матичном факултету. Мастер студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује 2009. године, а завршава 2010. године, смер: Пословно управљање, модул- Трговина: менаџмент продаје и ланца снабдевања, са просечном оценом: 10.00/10.00, када стиче академско звање мастера економије. Привредна комора Београда доделила му је награду за најбољу мастер тезу написану и одбрањену у 2010. години. Тема одбрањене мастер тезе била је Компаративна анализа одабраних концепата и стратегија у управљању ланцем снабдевања. Докторске студије на Економском факултету Универзитета у Београду уписује крајем 2010. године, а завршава 2017. године, смер: Пословно управљање, са просечном оценом: 9.78/10.00, када стиче академско звање доктора економских наука. Тема одбрањене докторске дисертације била је Адаптибилност модела и утицај повратне логистике на конкурентност зеленог ланца снабдевања.

Добитник је великог броја домаћих и међународних стипендија, признања и престижних награда фондација за постигнуте изузетне успехе и остварења током сва три нивоа студирања на Економском факултету Универзитета  у Београду, од којих су најважније: Награда Економског факултета Универзитета у Београду за најбољег студента IV године основних студија смера Mаркетинг (2008); Награда Регионалне привредне коморе Ужице за постигнуте изузетне резултате током основних студија (2008); Награда Канцеларије председника републике, програм: 1000 младих лидера (2009); Стипендија Пословног клуба Привредник (2008 и 2009); Стипендија Фондације за развој научног и уметничког подмлатка (2009 и 2010); Стипендија Фонда за младе таленте (2009 и 2010); Стипендија Sаsакаwа Комитета Токио Фонда (2014).

Учестовао је на већем броју научних конференција и скупова у земљи и иностранству. (Ко)аутор је 55 научно-истраживачких радова објављених у реномираним часописима, монографијама и зборницима радова са конференција. Аутор је једне научне монографије (књиге)- Менаџмент ланца снабдевања- модерни концепти и стратегије у издању Задужбине Андрејевић. Коаутор је уџбеника Економија саобраћаја (са проф. др В. Божићем и проф. др С. Аћимовићем) за предмет Економика саобраћаја за III i IV годину основних академских студија Економског факултета Универзитета у Београду, као и уџбеника Набавка и физичка дистрибуција (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет за III разред средње трговачке школе у издању Завода за Уџбенике Београд.

Члан је националних удружења: Економско-пословни форум Европског покрета у Србији, Српско удружење за Маркетинг (СеМА), Удружење проценитеља Србије и Научно друштвo економиста Србије (НДЕС), као и међународне асоцијације Entrеpreneurship research and education network of Central European universities (ERENET). Члан је редакције часописа Економика предузећа (од 2012. године до данас) и Eurasian Journal of Business and Management (од 2015. године до данас). Члан је научног комитета организације Eurasia Business and Economics Society- EBES (од краја 2016. године до данас). Области професионалног интересовања везују се за менаџмент ланца снабдевања, логистички менаџмент, стратегијски менаџмент и изучавање страних језика и превођење у функцији економске струке.

Активан је консултант у области пословне економије, са искуством у истраживању тржишта, бенчмаркинг анализи, изради пословних планова, унапређењу пословних стратегија, оцени инвестиционих студија, управљању комуникацијама, реализацији програма едукације и стручних курсева и сл. Учествује/учествовао је на већем броју пројеката од националног значаја, углавном везаних за водеће субјекте јавних сектора република Србије и Црне Горе, као што су Нафтна Индустрија Србије, Телеком Србије, Пошта Србије, Београдски водовод, електране, градска чистоћа и ГСП, Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС), Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије-Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), Министарство привреде Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Жељезничка инфраструктура Црне Горе и сл.  Учествује/учествовао је и на стручним пројектима међународног значаја. Током 2014. године био је ангажован на једном међународном пројекту из домена логистичког менаџмента финансираном од стране Светске Банке и EУ- REBIS II TTF Western Balkans regional survey, у својству локалног партнера-експерта. У периоду од 2017. године до 2019. године учествује у реализацији стручног пројекта Excellence-in-ReSTI-Excellence in research, social and technological innovation project management, DTP1-1-450-1.2,  као део конзорцијума 9 земаља, финансираног од стране ЕУ. Периодично је ангажован на пројектима и стручним радовима при Научно-истраживачком центру Економског факултета (НИЦЕФ-у) и Фонду за развој економске науке (ФРЕН-у). У периоду од 2011. године до 2017. године ангажован је и као истраживач на пројекту Министарства просвете и науке Републике Србије бр. 179062 под називом: Улога савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску Унију.

Предавач је и преводилац за енглески и шпански језик, за које поседује највише међународне сертификате (Ниво Ц2). Такође, познавалац је и активан корисник француског језика. Запослен је од марта 2010. године на Економском факултету Универзитета у Београду као сарадник у настави, a маја 2011. године унапређен је у звање асистента. Октобра 2017. године изабран је у звање доцента. Ангажован је у настави на следећим предметима: Маркетинг логистика (IV година основних студија), Економика саобраћаја (III i IV година основних студија), Стратегијски менаџмент (II година основних студија), Међународна логистика (I година мастер студија).

Обавештења

MOŽE BITI ZANIMLJIVO STUDENTIMA KOJI IMAJU AMBICIJU DA SVOJE IDEJE PRETVORE U PROJEKTE, A ZATIM U REZULTATE:

ReSTI

The aim of this project is to remove gaps in knowledge and skills related to managing research, social and technological innovation projects. The general goal is to create an environment in which interested stakeholders, young talented students/graduates primarily, can find easy-to-use checklists, on-line learning modules and advice regarding the management of ReSTI projects. The final output of the project is to establish an innovative learning system aimed at increasing success of ReSTI projects. It means creation of 4 modules with 20 courses specifically dedicated to the creation and implementation of ReSTI projects. In 2018 carefully chosen students from the entire Danube region will have a chance to gain this valuable knowledge, online as well as at University of Applied Sciences in Burgenland (Austria). Don’t miss the chance to learn how to start your own ReSTI project!

POSETITE:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti

https://www.facebook.com/ExcellenceinReSTI/

___________________________________________

Poštovane koleginice i kolege,

u periodu od 20.11.2017. godine do 3.12.2017. godine prijem studenata će biti organizovan u sledećim danima:

1. ponedeljak od 14h do 16h

2. sreda od 14h do 16h

Hvala na razumevanju.

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković

___________________________________________

Poštovane koleginice i kolege,

ispit iz Ekonomike saobraćaja/Marketing logistike u novembarsko-decembarskom ispitnom roku biće organizovan u sledećem terminu:

u četvrtak, 14.12.2017. godine, u 14h.

Tačna sala će biti objavljena na dan ispita na oglasnoj tabli fakulteta. Dodatnih termina za polaganje ispita u ovom roku sigurno neće biti.

Želim Vam uspešno polaganje!

Kolegijalno,

dr Veljko M. Mijušković

____________________________________________

Poštovane koleginice i kolege,

kolokvijum iz predmeta Ekonomika saobraćaja biće održan u nedelju, 17.12.2017. godine sa početkom u 10h ujutru u amfiteatru 2. Raspored smena za kolokvijum biće saopšten na časovima vežbi.

Na kolokvijum poneti indeks i pribor za pisanje.

Želim Vam uspešno polaganje!

Kolegijalno,

 dr Veljko M. Mijušković

____________________________________________