LukicVelimir

ЛУКИЋ ДР ВЕЛИМИР

Kabinet:437

Telefon:3021-182

Vreme prijema:ZOOM prijem studenata

Email:velimir.lukic@ekof.bg.ac.rs

Rođen 30. januara 1981. godine u Sarajevu. Završio je Treću beogradsku gimnaziju 1999. godine. Dobitnik je Vukove diplome.

Diplomirao 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija koristio je stipendiju Vlade Republike Srbije i stipendiju Zadužbine “Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”.

Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dopunjena i proširena verzija magistarske teze je objavljena kao monografija u izdanju Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu pod nazivom „Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji“, a više informacija o monografiji možete dobiti preko sledećeg linka .

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izvodi vežbe i nastavu na predmetima Bankarsko poslovanje i platni promet i Monetarna ekonomija.

U novembru 2002. godine dobio je zahvalnicu za učestvovanje na “Balkan Case Challenge”-u (takmičenje koje okuplja studente iz jugoistočne Evrope). Takmičenje je bilo usmereno na rešavanje menadžment i organizacionih problema, kao i na razvijanje relevantnih strategija za uspešno nastupanje na tržištu.

U maju 2003. godine učestvovao je na projektu “Studentska parlamentarna praksa”, u organizaciji Fonda Centar za demokratiju. Istraživao je praktične i legislativne aspekte tekućih ekonomskih problema u zemlji, kroz rad u odborima skupštine Državne zajednice Srbija i Crna Gora, razgovore sa članovima parlamenta i radne posete vladinim ministarstvima.

U julu i avgustu 2003. godine boravio je u Narodnoj banci Srbije, u prvoj generaciji polaznika letnje prakse. Većinu vremena proveo je u sektoru za odnose sa inostranstvom, baveći se: odnosima sa međunarodnim finansijskim organizacijama, politikom deviznog kursa, pitanjima eksternog duga i stranih ulaganja.

U februaru 2005. godine učestvovao na seminaru “Razvoj akademskih kompetencija univerzitetskih nastavnika” u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom 2015. god. pohađao je nekoliko modula programa TRAIN organizovanog od strane Univerziteta u Beogradu i namenjenog akademskom osoblju.

Tokom 2007. god. proveo je pet meseci na stručnom usavršavanju u Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, u okviru programa “Junior Faculty Development Program” čiji pokrovitelj je Vlada SAD, gde je održao nekoliko predavanja o srpskoj privredi i njenim razvojnim perspektivama.

U septembru 2007. godine učestvovao je na seminaru “Understanding Derivatives” koji je vodio prof. Jakša Cvitanić sa California Institute of Technology u okviru programa Dubrovnik Lectures in Banking and Finance.

U avgustu 2009. godine učestvovao je kao predavač na Međunarodnoj nedelji studenata u Beogradu („International Student Week in Belgrade 2009″) gde je gostujućim studentima održao predavanje o izazovima oporavka svetske privrede nakon svetske ekonomske krize, a zatim u ulozi moderatora vodio radionicu posvećenu izloženoj temi. Blisko sarađuje sa studentskim organizacijama u organizovanju njihovih domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i takmičenja kao što su Finance development seminar (FIDES) i AIESEC Case Challenge.

U septembru 2015. god. realizovao je stručni boravak u sedištu Centralne banke Poljske u Varšavi. Tokom boravka je učestvovao u svakodnevnim aktivnostima tri organizaciona dela CBP: Sektora za domaće operacije (Domestic Operations Department), Ekonomskog instituta (Economic Institute) i  Sektora za finansijsku stabilnost (Financial Stability Department).

Od 2008. godine izvodi nastavu na Kursu za sticanje zvanja brokera koji organizuje Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije

Bio je član Saveta Ekonomskog fakulteta u Beogradu u periodu od oktobra 2006. godine do oktobra 2009. godine.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Predlozi za čitanje u slobodno vreme:

Potencijali i ograničenja privatnih digitalnih valuta (bitcoin, bitkoin)

Одабране референце

LUKIĆ, Velimir, ČOLIĆ, Lazar, PRICA, Ivana, Perspectives and adoption of mobile banking in Serbia: The case of young adults, U: Ekonomika preduzeća, ISSN  0353-443X, 2019, God. 67, br. 5-6, str. 334-344, DOI: doi:10.5937/EKOPRE1906334L

LUKIĆ, Velimir, Integration of Government Bond Market in the Euro Area and Monetary Policy, U: Journal of Central Banking Theory and Practice, ISSN 1800-9581, 2016, God. 5, br. 1, str. 71-97

LUKIĆ, Velimir, ŽIVKOVIĆ, Aleksandar, GRAŠIĆ, Aleksandar, Leveraging potential of mobile financial services – case of banking and insurance, U: Insurance in the Post-crisis Era, ISBN 978-86-403-1548-7, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 373-394

JANKOVIĆ, Irena, LUKIĆ, Velimir, POPOVIĆ, Svetlana, Indicators of Capital Market Integration for Chosen CEE Countriesand Serbia in 2002-2018 Period, U: Quantitative models in economics, ISBN 978-86-403-1561-6, Beograd : Ekonomski fakultet, 2018, str. 181-204

POPOVIĆ, Svetlana, LUKIĆ, Velimir, ŽIVKOVIĆ, Aleksandar, Open Banking – a Revolution in the financial Sector, U: Contemporary trends in insurance at the beginning of the fourth industrial revolution, ISBN 978-86-403-1589-0, Beograd : Ekonomski fakultet, 2019, str. 161-177

POPOVIĆ, Svetlana, LUKIĆ, Velimir, The crisis in European monetary union and its influence on tourism, U: Modern management tools and economy of tourism sector in present era : Second international thematic monograph : thematic proceedings, ISBN 978-86-80194-10-3, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans ; Ohrid : Faculty of Tourism and Hospitality, 2017, str. 213-230

JANKOVIĆ, Irena, LUKIĆ, Velimir, POPOVIĆ, Svetlana, Shadow Banking and its Role in Financial Markets, U: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, ISSN 0350-2120, 2017, God. 53, br. 38, str. 187-204

POPOVIĆ, Svetlana, JANKOVIĆ, Irena, LUKIĆ, Velimir, Interconnectedness between shadow and traditional banking systems in Europe, U: Bankarstvo, ISSN 1451-4354, 2017, God. 46, br. 3, str. 14-35, 10.5937/bankarstvo1703014P

LUKIĆ, Velimir, ŽIVKOVIĆ, Aleksandar, Konsekvence digitalne evolucije u monetarnoj sferi, U: Anali Ekonomskog fakulteta Subotica, ISSN 0350-2120, 2018, br. 39, str. 171-185

LUKIĆ, Velimir, POPOVIĆ, Svetlana, JANKOVIĆ, Irena, Nonperforming loans and financial stability – the case of Serbia, U: Facta Universitatis: Economics and Organisation, ISSN: 0354-4699, 2019, Vol. 16, No. 4, str 1-17. DOI: https://doi.org/10.22190/FUEO1904349L

Обавештења


PRIJAVLJIVANJE ZA KOLOKVIJUM IZ MONETARNE EKONOMIJE

Studenti koji žele da polažu kolokvijum koji će se održati 24. aprila (subota) 2021. godine su OBAVEZNI da se za polaganje prijave popunjavanjem online formulara na sledećoj adresi: https://docs.google.com/forms/d/18OzRRrbXbjli6cwe6zBU5JERk3lxfqMPfzybyDzK2pA/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Rok za prijavu za polaganje kolokvijuma je sreda, 21. april. Naknadno prijavljivanje neće biti moguće !!!!!!

Kolokvijum se polaže na fakultetu u amfiteatrima A1 i A6. Svi studenti mogu pristupiti polaganju kolokvijuma (tekuća i starije generacije).

U četvrtak, 22. aprila biće istaknut raspored polaganja kolokvijuma po smenama (prva smena će polagati u 16h).

Kolokvijum je kratak, sadržaće 6 pitanja sa ponuđenim odgovorima i zadatak iz monetarno-kreditne multiplikacije (4 poena). Nosi ukupno 10 bodova. Nije obavezan. Na ispitu je moguće osvojiti 100 poena.

DATUM ODRŽAVANJA DEBATE IZ MONETARNE EKONOMIJE

Debata iz Monetarne ekonomije će se održati u sredu, 5. maja. 2021. godine.


ZOOM prijem studenata u četvrtak, 8. aprila 2021. godine vezan za predispitne aktivnosti iz Monetarne ekonomije u 18:00h:
https://us02web.zoom.us/j/3317746173?pwd=b1Y3Y0lHeWFsc3dwd0F1SWZGYW4zZz09

PREZENTACIJE SA VEŽBI IZ MONETARNE EKONOMIJE U PPT (2021): PREZ 1 MON  PREZ 2 MON  PREZ 3 i 4 MON PREZ MON 5 i 6

TEME ZA ESEJSKE RADOVE IZ MONETARNE EKONOMIJETeme za esej/seminarski rad 2021

UPUTSTVO ZA PISANJE ESEJA/SEMINARSKOG RADA IZ MONETARNE EKONOMIJE – UPUTSTVO ESEJ/SEMINARSKI RAD

INFORMATOR ZA DEBATU IZ MONETARNE EKONOMIJE Informator za debatu Monetarna ekonomija

ELEKTRONSKI PLATNI SISTEMI – Elektronski platni sistemi – teme za Fintech kompanije


KONAČNI REZULTATI ISPITA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA – MART 2021. – BPPP mart 2021

KONAČNI REZULTATI ISPITA IZ MONETARNE EKONOMIJE – FEBRUAR 2021. – Monetarna ekonomija februar 2021

KONAČNI REZULTATI ISPITA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA – FEBRUAR 2021. – BPPP februar 2021

KONAČNI REZULTATI ISPITA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA – JANUAR 2021. – BPPP januar 2021


TURNITIN PODACI ZA SLANJE SEMINARSKIH, DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA: Studenti koji uzmu temu za izradu seminarskog, diplomskog ili master rada pri slanju rada na proveru u Turnitin servis unose sledeće podatke u zavisnosti od predmeta iz kojeg su uzeli rad:

Bankarsko poslovanje i platni promet: Class ID: 17042462 i Class : bppp

Monetarna ekonomija: Class ID: 17042444 i Class : monetarna


BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – ISPIT (od januarskog roka 2021. godine)

Materija koja je obuhvaćena finalnim pismenim ispitom se sastoji od materije koja je bila predviđena za kolokvijum (istaknuto na Moodle platformi) i odabranih delova udžbenika koji su dati u nastavku:

I DEO – BANKARSKI MENADŽMENT

Glava peta

Glava sedma: Tačka 4. Kvalitet kreditnog portfelja

Glava osma: Tačka 1. Profitabilnost banaka

Glava dvanaesta

Glava trinaesta

II DEO – MENADŽMENT PLATNOG PROMETA

Glava prva  (Tačke 1, 2, 5, 6 i 7)

Glava treća (iz nje NISU potrebne tačke: 5. Međunarodno kreditno pismo i 10. Problemi i rizici međunarodnog platnog prometa)

III DEO – INFORMACIONA TEHNOLOGIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU I PLATNOM PROMETU

Glava prva: Tačka 1. Elektronsko bankarstvo

Glava četvrta

Glava peta

Glava osma


LSE Chapter 6


BODOVI SA PREDISPITNIH AKTIVNOSTI IZ MONETARNE EKONOMIJE (školska 2019/20)

Studenti konačan spisak sa predispitnim bodovima mogu preuzeti sa sledećeg linka Monetarna predispitne.


VIRTUELNI PISMENI ISPIT IZ MONETARNE EKONOMIJE – 9. JUN 2020.

U svrhu što uspešnije pripreme studenata za polaganje pismenog ispita iz Monetarne ekonomije studentima se daje mogućnost da po drugi put (prvi put je polaganje bilo organizovano početkom meseca maja) polažu virtuelni pismeni test. Test u potpunosti odgovara strukturi testa koji će polagati studenti koji budu izlazili na ispit počev od junskog ispitnog roka. Materija koja dolazi na virtuelnom testu je identična materiji koja dolazi na regularnom pismenom ispitu, a koja je već u mesecu aprilu bila javno saopštena svim studentima (pogledati za više infomacija Moodle platformu i web-strane nastavnika dr Svetlane Popović i dr Velimira Lukića na sajtu fakulteta). Vreme predviđeno za rad je 60 minuta, u skladu sa dužinom trajanja regularnog pismenog ispita. Test će ograničeno vreme biti dostupan, tj. od utorka (9.6.2020) do četvrtka(11.6.2020). Test sadrži 25 pitanja „na zaokruživanje“. Test počinjete klikom na dugme: Pregledaj test sada. Na svakoj stranici je 5 pitanja i tokom rada testa moguća je komforna navigacija i prelazak sa jedne na drugu stranicu sa pitanjima. Na testu koji radite imate 20 pitanja sa jednim tačnim odgovorom i 5 pitanja sa dva tačna odgovora. Pitanja sa dva tačna odgovora se prepoznaju tako što vam je omogućeno da izaberete više od jednog ponuđenog odgovora (dodatno ih možete prepoznati tako što markirate kvadratić kad birate tačan odgovor, dok kod pitanja sa jednim tačnim odgovorm markirate kružiće).

Dozvoljen je samo 1 pokušaj polaganja testa (zato se dobro pripremite i skoncentrišite).
 
Test završavate i predajete klikom na dugme: Završi pokušaj.

Prijem studenata u mesecu junu 2020

Prijem studenata u mesecu junu će se odvijati preko ZOOM aplikacije. Početkom svake nedelje biće istaknuto vreme u kome će se obaviti prijem i potrebni podaci za logovanje na ZOOM sastanak. Molimo vas da imate u vidu da studenti ulaze na ZOOM sastanak kao i na redovno vreme prijema studenata jedan po jedan, pa ćete možda biti u situaciji da sačekate dok kolege koje su pre vas došle na prijem završe sa svojim pitanjima.


Monetarna ekonomija – ISPIT 2020

Struktura ispita Obzirom na okolnosti, promenjena je struktura ispita iz Monetarne ekonomije. Zbog nemogućnosti polaganja kolokvijuma na ispitu student može da osvoji 100 poena. Test će se sastojati od 25 pitanja na zaokruživanje sa 4 ponuđena odgovora, od kojih 1 ili 2 mogu da budu tačna. Studenti treba da zaokruže odgovor/e koje smatraju tačnim. Ne postoje negativni bodovi. Svaki tačan odgovor nosi 4 poena. Studenti koji imaju položen kolokvijum ili su već polagali po ranijem načinu polaganja mogu da biraju od junskog roka 2020. godine da li žele da polažu po ranijem ili novom načinu polaganja ispita koji važi za tekuću generaciju. Materija za ispit (studentima se preporučuje da prateće materijale preuzmu sa MOODLE platforme) Na ispitu će biti materija koja je pokrivena prezentacijama:

Konkretno to su sledeće stranice knjige:

  • 1-207
  • 249-436
  • Za sve prethodno navedeno DRŽITE SE PREZENTACIJA!!! Na Moodle platformi su data detaljna uputstva. Materija obrađena u knjizi je znatno šira od materije koja je predstavljena na prezentacijama. Na ispitu će biti pitanja koja se odnose na materiju koja je predstavljena na prezentacijama (na slajdovima su date teze, pitanja će se odnositi upravo na njih, naravno da biste mogli da spremite ispit potrebno je da iz knjige naučite objašnjenje tih teza i stavova). Prateća objašnjenja prezentacija su data takođe na Moodle-u.
  • Prvih 10 glava knjige je materija koju u normalnim okolnostima pokriva kolokvijum. Obzirom da se kolokvijum neće održati, ona će biti data na ispitu. Dakle sve ono što je važilo za kolokvijum, važiće i za ispit! Na ispitu neće biti zadatak iz Multiplikacije, ali će biti pitanja koja se odnose na ovu oblast (data kao pitanja na zaokruživanje).
  • Polovina pitanja (okvirno gledano) na ispitu će se odnositi na glave XXVI, XXVII, XXVIII i XXIX- koje su date u word formatu na Moodle-u (i naravno u knjizi). Dakle važno je da znate karakteristike monetarne politike ECB i NBS, koje instrumente koriste, karakteristike tih instrumenata, koje su relevantne kamatne stope, ciljevi i zadaci, karakteristike strategije, funkcije (šta svaka funkcija konkretno podrazumeva). Treba da znate i karakteristike pojedinih strategija MP- objašnjeno u glavi XXVI, koji rizici postoje.
  • Na ispitu neće biti pitanja iz tačke 5 (Evroizacija u Srbiji). i tačke 6 (Strategija dinarizacije) iz XXVIII glave, kao  i iz tačke 7. (Nestandardne mere monetarne politike ECB) iz XXIX glave

Moodle pristup – Šifra za pristup stranici predmeta Monetarna ekonomija na Moodle platformi je: moe2020.

Monetarna ekonomija Online (PPT materijali za mart i april)

Објављивање резултата и упис оцена са испита из Банкарског пословања и платног промета  одржаног 6. фебруара 2020. године Објављивање резултата и упис оцена са испита из Банкарског пословања и платног промета одржаног 6. фебруара 2020. године ће се обавити у среду, 12. фебруара 2020. године у сали С23 по следећем распореду: Група II/2/20 у 12h. Група III/2/20 у 12:45h. Лично присуство није обавезно. Нови термин за полагање колоквијума из Банкарског пословања и платног промета у школској 2019/20. години Полагање колоквијума из Банкарског пословања и платног промета ће бити организовано у термину полагања испита из наведеног предмета у јануарском испитном року (25. јануар 2020). Студенти који тада буду изашли на колоквијум могу пријавити полагање испита почев од фебруарског рока када ће им ти бодови бити укључени у збир освојених бодова. Регистрација за полагање колоквијума је ОБАВЕЗНА и  обавља се путем следећег линка. Додела SAP цертификата студентима који су похађали вежбе у SAP ERP пословном софтверу Студентима који су успешно савладали рад у SAP ERP пословном софтверу на вежбама из Банкарског пословања и платног промета ће бити уручени цертификати које је припремила локална канцеларија компаније SAP (SAP West Balkans) у среду 25. децембра 2019. године. Време и место одржавања ће бити накнадно истакнути. Лично присуство на додели цертификата је ОБАВЕЗНО. Распоред полагања колоквијума из Банкарског пословања и платног промета (уторак 24.12.2019) Колоквијум се полаже по следећем распореду у амфитеатру А6: 18.00h – Финансије, банкарство и осигурање и Међународне финансије 18.40h – Спољна трговина Право изласка на колоквијум имају студенти текуће и старијих генерација. Гостујуће предавање испред компаније SAP West Balkans – предавач г-дин Војислав Генић – 18. новембар 2019. године. У склопу успешне сарадње између Економског факултета и компаније SAP која се одвија кроз University Alliances Program у понедељак, 18. новембра 2019. године у 12h у Сали 21 одржаће се гостујуће предавање на коме ће г-дин Војислав Генић представити студентима изазове дигиталног пословања и напредна пословна решења са којима иступа компанија SAP захваљујући којима је светски лидер у области пословног софтвера. Студенти који су прошли кроз практичан рад у SAP ERP пословном софтверу на вежбама из Банкарског пословања и платног промета у месецу октобру се посебно позивају на гостујуће предавање. Монетарна економија – термин полагања колоквијума (1. септембар 2019. године) Поновно полагање колоквијума из Монетарне економије у току школске 2018/19. год. ће бити организовано 1. септембра 2019. год. Студенти који буду полагали колоквијум могу пријавити испит почев од ОКТОБАРСКОГ рока када ће им ти бодови бити укључени у збир освојених бодова.  На колоквијум могу изаћи студенти који нису до сада полагали колоквијум и студенти који нису задовољни оствареним бројем бодова на колоквијуму (за њих важи правило да се бодови које су стекли на претходном колоквијуму поништавају и признају се само бодови са последњег колоквијума). Сви студенти који желе полагати колоквијум 1. септембра 2019. год. су ОБАВЕЗНИ да се региструју преко следећег линка: РЕГИСТРАЦИЈА Тачно време и место полагања ће бити истакнути у петак, 30. августа 2019. године (колоквијум се полаже по завршетку или у току испита у септембарском року). Распоред полагања колоквијума из Монетарне економије (субота 11.05.2019) Колоквијум се полаже по следећем распореду у амфитеатру А1: 9.00h – Модул Статистика, информатика и квантитативне финансије и Подмодул Међународне финансије 10.00h – Подмодул Спољна трговина 11.00h – Mодул Трговински менаџмент и маркетинг Право изласка на колоквијум имају студенти текуће и старијих генерација. Монетарна економија – материја за колоквијум из књиге Део материје за колоквијум који није aпсолвиран на вежбама, а биће потребно да се спреми за колоквијум обухвата следеће целине из Главе десет (према нумерацији у књизи): 1.) 1.1 Квантитативна теорија инфлације, 2.) 1.4. Теорија инфлације трошкова, 3.) 1.5. Теорија структурне инфлације, 4.) 2.2. Хиперинфлација и валутна реформа, 5.) 3. Инфлација и индексација и 6.) 5.3. Стабилност цена и финансијска актива. Термини за пријављене студенте за обуку у SAP ERP пословном софтверу ERP (Enterprise resource planning) софтверски системи омогућавају компанијама да се прилагоде дигиталном добу и интегришу и аутоматизују своје свакодневне пословне процесе. Једно од водећих таквих решења нуди компанија SAP са својим SAP ERP решењем. Едукација и практична примена рада у овом решењу ће се обавити у две групе за пријављене студенте по следећем распореду: Списак САП полазника.  Ако студент није у  могућности да присуствује обуци дужан је да информише наставника. OCENA STAVOVA STUDENATA V   OCENA STAVOVA STUDENATA IV   OCENA STAVOVA STUDENATA III   OCENA STAVOVA STUDENATA II   OCENA STAVOVA STUDENATA I Термин за обуку у SAP пословном софтверу Студенти који су се пријавили за похађање једнодневне обуке која се састоји од упознавања и рада у најреферентнијем софтверском решењу водеће компаније за пословни софтвер у свету SAP – SAP ERP (Enterprise Resource Planning) – имаће обуку у суботу, 23. децембра 2017. год. са почетком у 10h у сали Ц рачунског центра. Материја за колоквијум из Банкарског пословања и платног промета Колоквијум покрива материју из првог дела књиге (Банкарски менаџмент) која је пређена на часовима вежби у току семестра. Поред ње за колоквијум је неопходно спремити и следеће делове из првог дела књиге: из Главе II: 3, 4.3 и 5; из Главе VI: 5.1.

Download

ERC 1 ERC 2

TURNITIN PODACI ZA SLANJE SEMINARSKIH, DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA: Studenti koji uzmu temu za izradu seminarskog, diplomskog ili master rada pri slanju rada na proveru u Turnitin servis unose sledeće podatke u zavisnosti od predmeta iz kojeg su uzeli rad:

Bankarsko poslovanje i platni promet: Class ID: 17042462 i Class : bppp

Monetarna ekonomija: Class ID: 17042444 i Class : monetarna

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – REZULTATI REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 22. JUNA 2020. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 25. JANUARA 2020. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 24. DECEMBRA 2019. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 26. JANUARA 2019. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 17. DECEMBRA 2018. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 3. JUNA 2018. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 27. JANUARA 2018. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 22. DECEMBRA 2017. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 15. MAJA 2017. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 23. DECEMBRA 2016. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ BANKARSKOG POSLOVANJA I PLATNOG PROMETA ODRŽANOG 27. JANUARA 2017. GOD.

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – MATERIJA ZA KOLOKVIJUM 2018 BPPP ZA KOLOKVIJUM I DEO 2018 BPPP ZA KOLOKVIJUM II DEO 2018

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET – POMOĆNE PREZENTACIJE SA VEŽBI BPPP vežbe 1 BPPP vežbe 2

MONETARNA EKONOMIJA – REZULTATI REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 1. SEPTEMBRA 2019. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 7. JUNA 2019. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 11. MAJA 2019. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 12. SEPTEMBRA 2018. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 8. JUNA 2018. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 28. APRILA 2018. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 31. AVGUSTA 2017. GODINE REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 15. MAJA 2017. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 22. APRILA 2017. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 23. DECEMBRA 2016. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 24. AVGUSTA 2016. GOD. REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MONETARNE EKONOMIJE ODRŽANOG 23. APRILA 2016. GOD.

MONETARNA EKONOMIJA – MATERIJA ZA ISPIT KAŠNJENJE MP I KONCEPCIJE MP MONETARNE TEORIJE EVROPSKA CENTRALNA BANKA ECB – Word materijal