Конкурса за доделу стипендије из средстава Фондације “Нови добротвори Универзитета у Београду”

06.11.2019

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2019/2020 годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

  • Групације природно-математичких наука,
  • Групације техничко-технолошких наука,
  • Групације медицинских наука,
  • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

 

Члан 2.

            Критеријуми за добијање стипендије су:

1) редовно уписивање школске године,

2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50.

 

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

 

Члан 4.

            Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

 

Члан 5.

            Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду  – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  • Уверење факултета о упису школске 2019/2020 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

 

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 11. новембрa до 11. децембра 2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком  – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

 

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Члан 8.

            Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“.

Уколико су два или више кандидата редовно уписали школску годину и имају исту просечну оцену, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

 

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“.