Koнкурс за летњу праксу у Народној банци Србије

16.05.2019

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова)

и

држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 30. августа 2019. године, Народна банка Србије ће примити до 37 студенатa треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма:

  • у основним организационим јединицама:

Финансије, банкарство и осигурање; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Квантитативне финансије – IMQF (основне студије завршене на математичком или електротехничком факултету); Међународна економија и спољна трговина; Економијa и финансијe; Право; Електротехника (Електротехника и рачунарство – модули Рачунарска техника и информатика и Телекомуникације и информационе технологије; Софтверско инжењерство); Математика (Математика – модул Рачунарство и информатика; Информатика); Организационе науке (Информациони системи и технологије); Студије наука безбедности; Машинство (Tермотехника);

  • у Филијали у Нишу: Финансије, банкарство и осигурање или Општа економија;
  • у Филијали у Крагујевцу: Финансије, берзе и банкарство.

На летњу праксу примa се и до пет студената – држављана Републике Србије који студирају у иностранству на претходно наведеним или сродним студијским програмима.

Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:

  • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00;
  • да студенту апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа и
  • држављанство Републике Србије.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

  • биографију и мотивационо писмо,
  • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,
  • уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 30. мај 2019. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Дирекција за људске ресурсе и организациона питања

11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3027-391, 011/3028-771 или 011/3028-776