Конкурс за доделу стипендија из средстава Фондације Влајка Каленића за школску 2019/2020. годину

07.11.2019

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 18 (осамнаест) стипендија студентима Универзитета у Београду – Економског факултета, за школску 2019/2020 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Економског факултета, који се у школској 2019/2020 години финансирају из буџета Републике Србије.

 

Члан 2.

            Критеријуми за добијање стипендије су:

  1. редовно уписивање школске године и
  2. висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50.

 

Члан 3.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Влајка Каленића.

 

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

 

Члан 5.

            Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1,
  • Уверење факутета о упису школске 2019/2020 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте и
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2019. године (по потреби, доставља се накнадно, о чему ће кандидат бити обавештен).

 

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 12. новембра до 12. децембра 2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс за „Стипендију Влајка Каленића“.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Уколико су два или више кандидата редовно уписали школску годину и имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег материјалног стања. У случају да кандидати имају исту и висину просечног месечног прихода по члану породице, равноправно ће делити стипендију.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.