Кoнкурс за доделу стипендија из средстава Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2020/2021 годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

 • Групације природно-математичких наука,
 • Групације техничко-технолошких наука,
 • Групације медицинских наука,
 • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне и мастер студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.

На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија.

 

Члан 2.

Критеријуми за утврђивање редоследа су:

1)  висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)

2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.

 

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

 

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

 

Члан 5.

Потребна документација:

 • Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду bg.ac.rs – Конкурси Универзитета),
 • Уверење факултета о упису школске 2020/2021 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • Уверење факултета за претходне године студија које приказује:
  • положене испите и остварену просечну оцену (ПросОцена),
  • остварени број (ЕСПБоств) и номинални број бодова (ЕСПБном) до текуће године студирања,

За кандидате који су тренутно на основним студијама или првој години мастер студија уверење се издаје за све претходне године основних студија, а за оне на другој години мастер студија – за прву годину те врсте студија.

Рангирање кандидата вршиће се по формули:

БрБод = ПросОцена + ЕСПБоств/ЕСПБном

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.

 • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

 

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 16. новембрa до 16. децембра 2020. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком  – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

 

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

 

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.