Конкурс за доделу материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића за школску 2017/2018.годину

25.05.2018

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 35 (тридесет пет)  једнократних материјалних помоћи у износу од по 30.000,00 динара, студентима Универзитета у Београду – Економског факултета, за школску 2017/2018. годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду – Економског факултета, уписани на основне студије, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Материјална помоћ додељује се студентима слабијег материјалног стања.

Члан 3.

            Критеријуми за добијање материјалне помоћи су:

            1) редовно уписивање школске године,

            2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија и

            3) слабије материјално стање.

Члан 4.

            Студенти који су корисници других стипендија, немају право на материјалну помоћ Задужбине Влајка Каленића.

Члан 5.

            Потребна документација:

  • Пријава са образложењем и пратећом документацијом којом се потврђује потреба за доделом материјалне помоћи,
  • Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте и
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јул-децембар године

Члан 6.

            Рок за подношење пријава је од 16. маја до 6. јуна 2018.  године.

Члан 7.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Влајка Каленића“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426.

Члан 9.

            Избор кандидата за доделу материјалне помоћи врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници www.bg.ac.rs – на страници Задужбине Влајка Каленића.

Члан 10.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                    ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                    Проф.др Миомир Јакшић