Конкурс за доделу материјалне помоћи Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 17 (седамнаест) једнократних материјалних помоћи у износу од по 50.000,00 динара, студентима Универзитета у Београду на студијским програмима из области правних и економских наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти Универзитета у Београду уписани на основне, мастер и докторске академске студије, који су се у школској 2019/2020 години финансирали из буџета Републике Србије.

 

Члан 2.

            Критеријум за добијање материјалне помоћи је слабије материјално стање.

Уколико два или више студената има исту висину просечног месечног прихода по члану породице, предност ће имати студент са вишом просечном оценом свих положених испита из претходних година студија.

 

Члан 3.

            Студенти који су у школској 2019/2020 години били корисници других стипендија и материјалне помоћи, немају право на материјалну помоћ Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

 

Члан 4.

            Потребна документација:

  • Пријава са образложењем којом се потврђује потреба за доделом материјалне помоћи,
  • Уверење факултета о упису школске 2019/2020 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија, закључно са школском 2019/2020,
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар-јун 2020. године и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 14. септембра до 14. октобра 2020.  године.

 

Члан 6.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком „За Конкурс Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу материјалне помоћи врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.

Одбор може донети одлуку о додели већег броја материјалних помоћи уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

 

Члан 9.

На одлуку о додели материјалне помоћи студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

————

* Преузимање изјаве: И З Ј А В А