5E3C2003

КАЛИЧАНИН ДР ЂОРЂЕ

Kabinet:626

Telefon:3021029

Vreme prijema:уторак 11.30 - 13.30

Email:kalicanin@ekof.bg.ac.rs

Биографија

Рођен је 1972. године у Новом Пазару. На Економском факултету у Београду дипломирао је 1996. године на смеру Маркетинг. Исте године постаје добитник повеље Фондације Марк-плана на Економском факултету у Београду као најбољи дипломирани студент на смеру Маркетинг у школској 1995/1996 години. Последипломске студије, смер Менаџмент уписао је 1996. године. Магистрирао је на Економском факултету у Београду 2001. године са темом “Пословни план као инструмент стратегијског менаџмента”. Докторску дисертацију из области стратегијског менаџмента под називом “Формулисање и примена стратегија стварања вредности” одбранио је на Економском факултету у Београду јула 2005. године.

Радни однос засновао је на Економском факултету у Београду марта 1997. године као асиситент-приправник на предмету Планирање и развојна политика предузећа. Маја 2001. године изабран је за асистента на предмету Стратегијски менаџмент, децембра 2005. за доцента и децембра 2010. за ванредног професора на истом предмету. Изводио је вежбе из предмета Планирање и развојна политика предузећа на Војно-техничкој академији у Београду и из предмета Стратегијски менаџмент на Одељењу Економског факултета у Врњачкој Бањи. На V години Економског факултета (II циклус академских студија – мастер програми) изводи наставу на предметима Пословна стратегија, Стратегијске финансије и Менаџерско одлучивање.

Био је члан Савета Економског факултета у Београду у два мандата и директор Центра за издавачку делатност Економског факултета од маја 2006. до октобра 2015. године. Био је члан Одбора за ревизију Чачанске банке а.д., Чачак у мандату од октобра 2006. до октобра 2010. године.

Ожењен је и отац је двоје деце.

 

Књиге

Ђуричин, Д., Јаношевић С., Каличанин, Ђ. (2016). Менаџмент и стратегија, једанаесто издање, Економски факултет, Београд

Каличанин, Ђ. (2006). Менаџмент вредности предузећа, Економски факултет, Београд

Аћимовић, С., Каличанин, Ђ. и др. (2010), (2006), (2001).Економски речник, уредник: проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет, коаутор

Каличанин, Ђ., Лончар, Д., Богетић, З., Тодоровић, М. (уредници)(2015) . Тематски зборник радова „Стварање вредности: теоријско-практични аспекти“, Економски факултет, Београд

Каличанин, Ђ., Вељковић, С., Лончар, Д., Богетић, З. (2015). Пословна економија – уџбеник за 4. разред средње економске школе, Data Status, Београд

Каличанин, Ђ., Стефановић, С. (2014). Пословна економија – уџбеник за 2. разред средње економске школе, Data Status, Београд

Каличанин, Ђ., Лончар, Д. (2013). Пословна економија – уџбеник за 3. разред средње економске школе, Data Status, Београд

 

Неки од запажених радова у часописима и на конференцијама

Veljković, S.,  Kaličanin, Đ. (2016). Improving Business Performance Through Brand Management Practice, Economic Annals, Year LXI, No. 208, January-March, pp.137-168.

Kaličanin, Đ., Todorović, M., Tubin-Mitrović, B. (2015). Improvement of efficiency of gas distribution sector in the Republic of Serbia: Some recommendations, Ekonomika preduzeća, godina LXIII, No. 7-8, November – December 2015, pp. 435- 448.

Kaličanin, Đ., Veljković, S. Bogetić, Z. (2015). Brand orientation and financial performance nexus, Industrija, Vol. 43, No. 1, Beograd, pp. 155- 173.

Тодоровић, М., Каличанин, Ђ., Нојковић, А. (2015). Праксе мерења перформанси у предузећима у Републици Србији, Економски хоризонти, Јануар – Април 2015, Волумен 17, Свеска 1, стр. 45-59 (верзија на енглеском језику Todorovic, M., Kalicanin, Dj., Nojkovic, A., (2015). Practices of performance measurement in companies in the Republic of Serbia, Economic Horizons, January – April, Volume 17, Number 1, pp. 45-58)

Kaličanin, Dj., Todorović, M. (2014). Interactions between business and financial strategies in Serbian companies, Economic Annals, Year LIX, No. 203, October-December, pp.55-74.

Kaličanin, Dj., Gavrić, О. (2014). The importance of clusters as drivers of competitive advantage of companies, Економика предузећа, Year LXII, No. 3-4, March – April 2014, pp. 164 – 172.

Kaličanin, Dj., Knežević, V. (2013). Activity-based costing as an information basis for an efficient strategic management process, Economic Annals, Year LVIII, No. 197, April-June, pp.95-119.

Kaličanin, Dj., Kuč, V. (2013). Industrial policy in the energy sector– the example of gas sector in Serbia, Економика предузећа, Year LXI, No. 7-8, November – December 2013, pp. 492 – 505.

Lončar, D., Kaličanin, Dj. (2013). Integrated methodological framework for formulation and implementation of local development strategy, Proceedings, International scientific conference Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession, Sarajevo, September 20-21, 2013, Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Social Sciences, Volume 3, pp. 155-170.

Каличанин Ђ, Куч, В. (2013). Енергетска стабилност Србије: стратешка улога и допринос НИС-а, у монографији Конкурентност предузећа у Србији, редактори Јанићијевић, Н. и Ловрета, С. Економски факултет, Београд, стране 409-424.

Kaličanin, Dj., Kuč, V. (2012). Complementarities between the Development Strategy of „NIS“ and the Energy Policy of Serbia, Економика предузећа, Year LX, No. 7-8, November – December 2012, pp. 386- 398.

Kaličanin, Dj. (2011). Managing energy strategy in function of improvement of national economy competetiveness and enterprise competetiveness, Економика предузећа, Year LIX, No. 7-8, November – December, pp. 390- 402.

Каличанин, Ђ. (2009). Економска логика генеричких стратегија за ниво бизниса, Економика предузећа, година LVII, број 1-2, јануар-фебруар 2009, стр.51-59.

Kaličanin, Dj. (2009). Strategic Decision Making in Environment of Economic Crisis, International Conference: Economic Policy and Global Recession, Section: Business Economics and Economic Crisis: New Era for New Business Decisions, Faculty of Economics Belgrade, September 25-27, 2009, Proceeding book Vol.2, p.199-205.

Лончар, Д., Каличанин, Ђ. (2009). Значај унапређења модела контигентног планирања у условима кризе: Концепт реалних опција, Зборник радова Економска политика Србије у 2010. години – Ка новом моделу макроекономске стабилности, Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 26.12.2009. године, стр. 467-483.

Каличанин, Ђ., Вучковић, С. (2009). Стратегијски значај управљања циљним трошковима у условима глобалне рецесије, Зборник радова Економска политика Србије у 2010. години – Ка новом моделу макроекономске стабилности, Научно друштво економиста са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, 26.12.2009. године, стр. 429-447.

Kaličanin, Dj. (2008). A Question of Strategy: To Be a Pioneer or a Follower?, Economic Annals, Year LIII, No. 177, April-June, pp.89-102.

Каличанин, Ђ. (2008). Стратегије стварања вредности пионира и следбеника, Економика предузећа, година LVI, број 7-8, нов-дец 2008, стр.237-247.

Kaličanin, Dj. (2007). The Impact of the Internet on the General and the Competitive Environment, International Conference: Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics, Section: Management and Marketing under Globalization, Faculty of Economics Belgrade, September 26-29, 2007, Proceeding book, p.131-138.

Каличанин, Ђ. (2007). О хибридној генеричкој стратегији: ниски трошкови и диференцирање истовремено!, Економика предузећа, година LV, број 7-8, новембар-децембар 2007, стр.263-272.

Каличанин, Ђ. (2005). Мерење перформанси засновано на вредности, Економика предузећа, година LIII, број 3-4, март-април 2005, стр.91-100. Каличанин, Ђ. (2005). Менаџмент заснован на вредности: Теоријска основа, акционарски захтев и концепт, Економски анали, број 165/ април-јун 2005., стр.165-183.

Каличанин, Ђ. (2005). Ланац вредности у анализи способности стварања вредности за потрошаче и власнике, Економика предузећа, година LIII, број 7-8, нов-дец 2005, стр.278-287.

 

Пројекти

„Преструктурирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног тржишног привређивања у Републици Србији“, 2002-2005, Министарство за науку и технологију Републике Србије

„Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији“, 2011-2014, Министарство науке и животне средине Републике Србије

 

Бави се пословним консалтингом из следећих подручја: стратегијска анализа, формулисање и имплементација пословне стратегије, вредновање стратегије, стварање и унапређење система мерила перформанси, пословно и инвестиционо планирање (израда бизнис планова и студија изводљивости).

Обавештења

Upis ocena iz ispita iz predmeta Poslovna strategija (master studije) u oktobarskom roku biće u sredu, 26.09.2018. od 17,00 do 17,30 u kabinetu 626.