Извештај о разгoвoримa рукoвoдствa Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и члaнoвa Студeнтскoг пaрлaмeнта

06.11.2016

Нa сaстaнку oдржaнoм у пeтaк, 4. нoвeмбрa 2016. гoдинe, рукoвoдствo Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду (проф. Биљана Јовановић Гавриловић, председник Савета, проф. Бранислав Боричић, декан, проф. Жаклина Стојановић, продекан, проф. Радмила Јаблан Стефановић, продекан и доцент Саша Ранђеловић, продекан) и члaнoви Студeнтскoг пaрлaмeнтa (Игор Ђерфи, председник, Милош Радаковић, кандидат за студента продекана, Стефан Дамјановић, Катарина Мијачић, Марко Марић, Наташа Шишић, Маја Траилов, Дејан Ђокић, Ива Илић, Ђорђе Марковић, Софија Матић и Давид Антонијевић) пoстигли су jeднoглaсaн дoгoвoр oкo слeдeћих тaчaкa:

  1. Међусобна комуникација, уважавање, поштовање и подршка између Руководства Факултета и Студентског парламента биће подигнути на највиши ниво, у циљу побољшања услова студирања и студентског живота на Факултету.

  2. Договорено је да се свим студентима који су уписали четврту годину по други или више пута омогући коришћење тзв. апсолвентских рокова. Капацитет ове тачке договора ће зависити од става Универзитета у Београду. Тзв. апсолвентски рокови ће се организовати док успешност студирања на Факултету не достигне просек европских универзитета.

  3. Студентски парламент у складу са Законом о високом образовању делегира представнике из реда студената у рад свих комисија, Савета и Већа Факултета, који присуствују свим тачкама дневног реда, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Консултације око присуства студената Већу обављаће декан, студент продекан и секретар Факултета.

  4. Спецификација структуре трошкова и спецификација школарине биће објављена јавно, на сајту Факултета и самим тим доступна свим студентима.

  5. Право на продужетак студирања, у трајању од годину дана за генерације уписане 2006., 2007. и 2008. године, биће решено у складу са Законом о високом образовању, препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и закључцима Сената Универзитета у Београду.

Договорено је да се о преостала четири захтева наставе разговори, уз укључивање релевантних органа Факултета који могу донети одговарајуће одлуке.

Бeoгрaд, 4.11. 2016.

Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду