TEORIJA ODLUČIVANJA

MENADŽMENT, IV GODINA, 8. SEMESTAR, FOND ČASOVA: 60+30

I CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je da studente osposobi da donose dobre poslovne odluke. Upoznavajući se sa rezultatima normativne i bihevioralne teorije odlučivanja oni će naučiti da pravilno postave problem, jasno definišu ciljeve i njihovu hijerarhiju, izaberu kriterijume za vrednovanje raspoloživih alternativa i odrede relativan značaj pojedinih kriterijuma, definišu okolnosti u kojima donose odluku i izmere neizvesnost, a zatim da uz podršku formalnih metoda izvrše racionalan izbor i na kraju analiziraju rezultate poslovne odluke. Takođe, naučiće kako treba odlučivati u grupi, koje su prednosti i nedostaci konsenzusa i pojedinih pravila glasanja, kao i socio-psihološki faktori koji utiču na efektivnost grupnog odlučivanja. Savladavanje osnovnih rezultata teorije igara i bihevioralne teorije pregovaranja će im pomoći da uspešno rešavaju konfliktne poslovne situacije. Na kraju, studenti će se upoznati i sa moralnim spornim pitanjima u biznisu i međunarodnom poslovanju.

II SADRŽAJ PREDMETA

1. Proces donošenja odluke ( Dobra i loša odluka, Proces rešavanja problema, Normativna i deskriptivna teorija odlučivanja
2. Donosilac odluka i njegove preferencije (Relacije preferencije i indiferencije, Uslovi racionalnosti, Ordinalna funkcija korisnosti, Empirijske vrednosti ishoda i njihove korisnosti
3. Model donošenja odluke (Tabela odlučivanja i elementi odluke, Alternative (akcije, opcije), Događaji, Ishodi akcija, Uslovi izvesnosti, rizika i neizvesnosti), Dominantne i dominirane akcije, Problemi pri formiranju tabele odlučivanja, Drvo odlučivanja)
4. Metodi izbora u uslovima neizvesnosti (Optimistički metod (Maximax), Pesimistički metod (maximin), Metod optimizma-pesimizma (Hurvicov),Metod minimax kajanja (Sevidžov), Laplasov princip nedovoljnog razloga, Izbor metoda odlučivanja)
5. Odlučivanje u uslovima rizika (Različite koncepcije verovatnoće, Primena verovatnoće u teoriji odlučivanja, Metodi određivanja subjektivne verovatnoće, Metodi izbora u uslovima rizika, Metod najveće (maksimalne) verodostojnosti, Metod maksimalne očekivane vrednosti (MOV), Metod minimalnog očekivanog kajanja (oportunitetnog gubitka) (MOOG), Različite verovatnoće ishoda, Paradoksi primene metoda maksimalne očekivane vrednosti, Paradoks Sankt Petersburg)
6. Odlučivanje u uslovima rizika - primena koncepta korisnosti (Kardinalna korisnost, Kardinalna funkcija korisnosti, Metod standardne igre, Korisnost novca, Odnos prema riziku i oblik krive korisnosti, Metod maksimalne očekivane korisnosti (MOK), Aleov paradoks)
7. Dopunska informacija i njena cena (Potpuna (savršena) informacija i njena cena, Nesavršena (delimična) informacija, Preaposteriori analiza, Faze odlučivanja u uslovima rizika , Bajesova teorema)
8. Sekvencijalno odlučivanje (Formalni prikaz sekvencijalnog odlučivanja, Problemi u primeni, rednosti formalnog pristupa u odnosu na neformalni pristup)
9. Izbor između složenih alternativa (višeatributivno odlučivanje) (Model višeatributivnog odlučivanja, Osobine atributa, Izbor atributa i njihova formulacija, Hijerarhijska struktura atributa, Metodi izbora - Nekompenzacijski metodi, Kompenzacijski metodi)
10. Teorija igara (Načini prikazivanja igre - ekstenzivna i normalna forma), Igre dva igrača sa nultom sumom, Metodi izbora strategije, Igre dva igrača sa promenljivom sumom, Nekooperativne igre, Kooperativne igre, Pregovaračke igre, Nešov ekvilibrijum, Simetrične igre, Asimetrične igre, Igre bankrotstva i uslov nezavisnosti od irelevantnih alternativa)
11. Grupno odlučivanje (Teorija društvenog izbora Keneta Eroua, Uslovi racionalnosti grupnog odlučivanja, Etički uslovi u teoriji Eroua, Teorema opšte (ne)mogućnosti Eroua, Teorija društvenog izbora Amartije Sena, Analiza metoda glasanja)
12 Neograničena i ograničena racionalnost (Teorija satisfakcije, Teorija izgleda, Heuristike)
13. Bihevioralni pristup uočavanju i definisanju problema, definisanju ciljeva, iznalaženju alternativa, informacijama o ishodima i o okruženju, izbor rešenja i analiza rezultata
13. Grupa kao donosilac odluke (Pojam i osobine efektivne grupe, Metodi odlučivanja u grupi, Uzroci loših grupnih odluka, Individualno naspram grupnog odlučivanja)
15. Pregovaranje (Konkurentski i kooperativni odnosi, Zablude o konfliktnim interesima (deobi »fiksnog kolača«), Procedura donošenja obostrano povoljne odluke, Pregovaranje sa više od dva učesnika)
16. Etika u poslovnom odlučivanju (Poslovna etika i etika, moralna odgovornost, moralna sporna pitanja u biznisu i u međunarodnom poslovanju)


III PLAN RADA
 

 

TEMA RADA

DATUM OBRADE

PREDAVANJA

VEŽBE

1. Normativna i deskriptivna teorija odlucivanja
2. Proces donošenja odluke
3. Donosilac odluka i njegove preferencije

14. II – 18. II
(6 casova)

 

4. Model donošenja odluke (elementi odluke, tabela i drvo odlucivanja)
5. Uslovi izvesnosti, rizika i neizvesnosti
6. Metodi izbora u uslovima neizvesnosti

21. II – 25. II
(4 casa)

21. II – 25. II
(2 casa)

7. Odlucivanje u uslovima rizika (primena verovatnoce u teoriji odlucivanja, metodi izbora i p aradoksi primene)

28. II – 4.II
(4 casa)

28. II – 4.II
(2 casa)

8. Odlucivanje u uslovima rizika -
primena korisnosti (Kardinalna korisnost Fon Nojmana i Morgenšterna, Funkcija kardinalne korisnosti, Korisnost novca, Odnos prema riziku i oblik krive korisnosti, Metod maksimalne ocekivane korisnosti (MOK), Kritika teorije korisnosti

7. II – 11. III
(4 casa)

7. II – 11. III
(2 casa)

9. Dopunska informacija i njena cena (Potpuna savrena informacija i njena cena, Nesavršena delimicna informacija, Preap os teriorian al iza, F aze odlucivanja u uslovima rizika, Bajesova teorema

14. III -18. III
(4 casa)

14. III -18. III
(2 casa)
21. III – 1.IV
(2 casa)

10. Sekvencijalno odlucivanje (Formalni prikaz sekvencijalnog odlucivanja, Problemi u primeni, Prednosti formalnog pristupa u odnosu na
neformalni pristup)

21. III – 1.IV
(4 casa)

4. IV – 9.IV
(6 casova)

12. Teorija igara (Osnovni pojmovi i vrste igara, Načini prikazivanja igre, Igre dva igraca sa nultom sumom, Igre dva igraca sa promenljivom sumom, Pregovaracke igre, Nešov ekvilibrijum)

11. IV – 15. IV
(6 casova)

18. IV – 22. IV (4 casa)

12. Grupno odlucivanje (Teorija društvenog izbora Keneta Eroua, Teorija društvenog izbora Amartije Sena, Analiza metoda glasanja u praksi)

18. IV – 22. IV (2 casa)

25. IV – 29. IV (2 casa)

25. IV – 29. IV (2 casa)

13. Neogranicena i ogranicena racionalnost (Teorija satisfakcije, Teorija izgleda, Heuristike)

25. IV – 29. IV (2 casa)  

 

14. Rezultati bihevioralne teorije odlucivanja (Uocavanje i formulisanje problema, Kreativno formulisanje problema)

2. V – 7. IV
(2 casa)
 

 

15. Definisanje ciljeva i generisanje alternativa (uticaj karakteristika skupa alternativa na konacan izbor, uticaj konteksta na izbor)

2. V – 7. V
(4 casova)  

 

 

 

16. Informacije o ishodima alternativa i o okruženju ( Kako odredujemo verovatnoce dogadaja, odnos prema dopunskim informacijama, sugestije za poboljšanje prog noza ishoda i buducih dogadaja)

9. V – 14. V
(2 casa)  

9. V – 14. V
(2 casa)

17. Izbor rešenja i analiza rezultata

9.V – 14. V
(2 casa)

 

18. Grupa kao donosilac odluke (Pojam i osobine efektivne grupe , Metodi odlucivanja u grupi, Uzroci loših grupnih odluka

16. V – 21. V
(2 casa)  

16. V – 21. V
(2 casa)

19. Pregovori (Zablude o konfliktnim interesima (deobi »fiksnog kolaca«), Procedure za donošenje obostrano povoljne odluke)

16. V – 21. V
(2 casa)
23. V – 28. V
(2 casa)

23. V – 28. V
(2 casa)
30. V – 31. V
(2 casa)

20. Etika u poslovnim odlukama

30. V – 31. V
(2 casa)

 

Primedba: Nastavnik zadržava pravo da u manjoj meri odstupi od navedenog plana.


IV NAČIN RADA

Način rada će biti prilagođen temama koje se obrađuju. Rezultati normativne teorije odlučivanja će biti obrađeni u okviru klasičnih predavanja i vežbi, dok će studenti aktivnije učestvovati u nastavi iz oblasti bihevioralne teorije. Umesto klasičnih predavanja i vežbi, nastava je organizovana kao jedinstven proces i uz puno učešće studenata: putem individualnih i grupnih prezentacija od strane studenata, seminarskih radova, kao i kroz analizu slučajeva gde se studenti stavljaju u ulogu različitih učesnika u odlučivanju.
Svaki tematski blok počinje nastavnik uvodnim napomenama, navođenjem osnovnih problema i pravaca njihovog rešavanja. U drugom delu se uključuju studenti sa unapred pripremljenim ( individualnim i/ili grupnim seminarskim radovima i prezentacijama) iza čega slede pitanja, predlozi, komentari i diskusija uz aktivno učešće svih studenata. Na kraju, sumiraju se osnovni nalazi i zaključci u vezi obrađene teme.


V OCENJIVANJE STUDENATA

Studenti se ocenjuju na osnovu aktivnosti tokom semestra i rezultata na ispitu koji se polaže pismeno i usmeno. Vrednuje se aktivno učešće na vežbama (10%), rezultati na tri kolokvijuma (sredinom marta, početkom aprila i početkom maja) (20%) i pisanje i javna prezentacija seminarskih radova (moguć je i timski rad) (20%). Student koji na sva tri kolokvijuma dobije ocene 9 ili 10 je oslobođen pismenog dela ispita. Odličan seminarski rad oslobađa studenta usmenog dela ispita iz šire oblasti kojoj pripada obrađena tema.

VI LITERATURA

1. Pavličić, D. (2004.) Teorija odlučivanja, Beograd, Izdavački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu;
pomoćna literatura:
2. Thompson, L. (2005.) The Mind and Heart of the Negotiator, third ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey;
3. De Džordž R. (2003.) Poslovna etika, Beograd, Filip Višnjić
4. Reardon, K. (2005.) Becoming a Skilled Negotiator, John Wiley and Sons.

VII NASTAVNICI

Prof. dr Dubravka Pavličić, kabinet br. 331/III, vreme prijema: sreda od 10-12h, tel. 3021-063, e-mail: dubravka@one.ekof.bg.ac.yu