EKONOMIKA PREDUZEĆA

I. CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ U OBRAZOVANJU STUDENATA

Ekonomika preduzeća je disciplina ekonomske nauke koja izučava poslovanje preduzeća u cilju definisanja upravljačkih pravila, principa i tehnika, čija primena u privrednoj praksi omogućava efikasno ostvarivanje ciljeva preduzeća. Ova disciplina izučava poslovanje preduzeća sa stanovišta procesa privredjivanja u preduzeću, kao i njegovih pojedinih manifestacija kao što su proizvodnja, tržišno poslovanje, finansijsko poslovanje i sl. Osnovni zadatak Ekonomike preduzeća jeste da sistematski širi znanja o svim aspektima poslovanja preduzeća. Sistematsko širenje znanja ima, pri tome, dva cilja. Time se, prvo, omogućava potpunije razumevanje i objašnjenje suštine preduzeća, zakonitosti njegovog funkcionisanja, odnosa sa okruženjem i sl. Razumevanje i objašnjenje poslovanja preduzeća jeste teorijski cilj izučavanja poslovne ekonomije.

Izučavanje Ekonomike preduzeća kao primenjene oblasti ekonomske nauke ili Poslovne ekonomije ima, medjutim, i drugi praktični cilj. Izučavanjem Ekonomike preduzeća stiču se saznanja i veštine neophodne za uspešno upravljanje preduzećem. Ekonomika preduzeća obezbedjuje sistematski pristup rešavanju poslovnih problema preduzeća i ukazuje na neophodne aktivnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi.

Polazeći od relativnog značaja navedenih ciljeva izučavanja Ekonomike preduzeća može se zaključiti da je Ekonomika preduzeća prvenstveno normativna naučna disciplina pošto propisuje kako treba preduzeće da funkcioniše da bi ostvarilo željene ciljeve. Da bi, medjutim, upravljačka pravila, principi i tehnike poslovne ekonomije bili praktično upotrebljivi Ekonomika preduzeća mora utvrditi kako preduzeće stvarno funkcioniše, zbog čega je Ekonomika preduzeća i pozitivna naučna disciplina.

Pravila i principi Ekonomike preduzeća, iako prvenstveno formulisani i razvijeni za potrebe upravljanja preduzećem, uspešno se koriste u upravljanju drugim organizacijama kao što su na primer bolnice, škole, fakulteti instituti i sl.II. STRUKTURA ILI SADRŽAJ PREDMETA

Ekonomika preduzeća prvenstveno proučava ekonomiju preduzeća kao konkretnu ekonomsku stvarnost koja se ispoljava u vidu:
- elemenata ulaganja u reprodukciju,
- emenata rezultata reprodukcije,
- ekonomskih principa reprodukcije, i
- faktora ulaganja i rezultata reprodukcije.
Otuda ekonomika preduzeća proučava elemente ulaganja u preduzeće – rad, sredstva za rad i predmete rada u njihovim različitim oblicima i vidovima. Oblici ulaganja ispoljavaju se kao trošenje ovih elemenata, kao i njihovo angažovanje, a vidovi ulaganja su naturalno i novčano (finansisjko) ulaganje. Imajući sve to u vidu Ekonomika preduzeća proučava utroške i troškove rada, sredstava za rad i predmeta rada (materijala), kao i angažovanje ovih elemenata u procesu reprodukcije. Elementi rezultata reprodukcije ispoljavaju se kao: fizički proizvod, prihod i dobitak preduzeća. Obavljajući proces privredjivanja radi ostvarivanja odredjenih rezultata preduzeće nastoji da što doslednije uvaži ekonomske principe reprodukcije. To su zahtevi za ostvarivanjem što većih rezultata uz što manja ulaganja, čime se povećava kvalitet, odnosno efikasnost ekonomije preduzeća. Kakav će biti kvalitet ekonomije preduzeća zavisi od faktora koji svojim delovanjem uslovljavaju veličinu i strukturu ulaganja i rezultata reprodukcije.

Pored navedeni, sadržinu predmeta Ekonomika preduzeća čine i druge teme, kao što su: pojam i različita shvatanja preduzeća, oblici i vrste preduzeća, funkcije preduzeća u savremenom svetu, okruženje preduzeća, problemi rasta i razvoja preduzeća i sl.III. PLAN RADA SA DINAMIKOM IZVOĐENJA NASTAVE PO TEMAMA


1. Uvod
2. Determinante preduzeća
3. Preduzeće i njegove funkcije u savremenom svetu
3.1. Preduzeće i preduzetništvo
3.2. Uloga i značaj preduzeća u svetskoj privredi
3.3. Preduzeće i društveni sistem
3.4. Preduzeće i prirodni sistem
3.5. Ciljna funkcija preduzeća
4. Ekonomske i organizacione performanse i pravni aspekti preduzeća
5. Vrste preduzeća
5.1. Klasifikacija preduzeća i različiti pristupi ”biću” preduzeća
5.2. Preduzeća u privredi SAD
5.3. Preduzeća u privredi Velike Britanije
5.4. Neke specifičnosti i karakteristike preduzeća u japanskoj privredi
5.5. Preduzeća u jugoslovenskom privrednom sistemu
5.6. Malo, srednje i veliko preduzeće
6. Poslovno i društveno okruženje preduzeća
6.1. Okruženje preduzeća i njegove promene
6.2. Elementi direktnog dejstva okruženja na ekonomiju preduzeća
6.3. Elementi indirektnog dejstva na ekonomiju preduzeća
6.4. Internacionalno okruženje preduzeća
7. Funkcionisanje preduzeća kao poslovnog (business) sistema
8. Efikasnost i efektivnost preduzeća
8.1. Pojam efikasnosti i efektivnosti preduzeća
8.2. Shvatanja efikasnosti i efektivnosti
9. Principi ekonomije preduzeća
10. Elementi i faktori ekonomije preduzeća
10.1. Kolektiv preduzeća
10.2. Sredstva preduzeća
11. Ulaganja elemenata
11.1. Troškovi
11.1.1. Utrošci
11.1.2. Cene sredstava za proizvodnju
11.1.3. Dinamika troškova
11.2. Angažovanje sredstava
12. Rezultati funkcionisanja preduzeća
12.1. Proizvod
12.2. Ukupan prihod
12.3. Dobitak
13. Ekonomski principi funkcionisanja
13.1. Produktivnost
13.2. Ekonomičnost
13.3. Rentabilnost
14. Kontrola ekonomske efikasnosti preduzeća
15. Komparativna analiza savremenih koncepata preduzeća
15.1. Neoklasična teorija preduzeća
15.2. Menadžerske teorije preduzeća
15.3. Agencijska teorija
15.4. Biheviorističke teorije preduzeća
15.5. Teorije prevencije ulaska
15.6. Teorija transakcionih troškova
16. Ravnoteža, stabilnost i optimalnost preduzeća kao ekonomskog sistema
16.1. Ravnoteža u preduzeću kao ekonomskom sistemu
16.2. Stabilnost preduzeća kao ekonomskog sistema
16.3. Optimalnost preduzeća kao ekonomskog sistema
17. Merenje ukupne efikasnosti preduzeća
17.1. Suština merenja ukupnog poslovnog uspeha kao ekonomskog fenomena
17.2. Teorijsko – metodološki problemi definisanja modela za merenje poslovnog uspeha
18. Kontrola preduzeća i njegova efikasnost
18.1. Kontrola inokosnog i partnerskog preduzeća
18.2. Kontrola akcionarskog društva i njegova efikasnost
18.3. Tržišni sistem kontrole u privredama SAD i Velike Britanije
18.4. Bankarski sistem kontrole u privredama Japana i Nemačke
18.5. Ostali oblici kontrole
19. Razvoj efikasnosti i efektivnosti preduzeća
20. Razvoj ekonomije preduzeća
20.1. Ekonomija vertikalno integrisanog preduzeća
20.2. Ekonomija horizontalno orjentisanog preduzeća
20.3. Ekonomija multi-proizvodnog preduzeća
21. Transformisanje i efikasnost preduzeća
22. Pojavne manifestacije razvoja ekonomije preduzeća
23. Efikasnost i efektivnost multinacionalnog preduzeća
23.1. Priroda i determinante multinacionalnih preduzeća
23.2. Evolucija teorija o multinacionalnim kompanijama
23.3. Veličina i ekonomska moć MNK
23.4. Neki pokazatelji efikasnosti poslovanja
23.5. Neki pokazatelji razvoja
23.6. Efikasnost multinacionalnih kompanija
23.7. Perspektiva razvoja multinacionalnih kompanija
23.8. Društveno – ekonomske implikacije poslovanja i razvoja MNK
24. Ekonomska analiza investicija preduzeća
24.1. Uslovljenost investicionih odluka oblikom preduzeća
24.2. Kriterijumi za donošenje investicionih odluka


IV. OBLICI I NAČIN RADA NA PREDMETUSvaki čas predavanja sadrži eksplikaciju teme ilustrovanu analizom primera iz prakse.

Svaki čas vežbi sadrži kratku eksplikaciju teme kroz osvežavanje gradiva i diskusije, podržanu analizom primera iz prakse. Takođe, studentima će na časovima vežbi biti omogućeno da samostalno ili u grupama prezentiraju određene teme.


V. NAČIN OCENJIVANJA NA PREDMETU

Ispit se polaže usmeno.

Na ispitu se vrednuju:
a) aktivano učešće u nastavi do 20 poena,
b) kvalitet pismene vežbe (kolokvijuma) do 30 poena, i
c) poznavanje ispitne materije do 50 poena.

Za pozitivnu ocenu na ispitu neophodno je da student osvari više od 50% poena za svaki od tri navedena oblika rada studenta.

VI. LITERATURA

i) Obavezna

Nikolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B. – Ekonomika preduzeća, Ekonomski
fakultet, Beograd, poslednje izdanje (2004. i 2005.)

ii) Dodatna literatura

a) Knjige
1. Berberović, Š., Stavrić, B. – Teorija i metodologija troškova, Informator, Zagreb, 1985.
2. Grozdanović, Ž.D. – Ekonomika preduzeća, Univerzitet u Nišu, Niš, 1995.
3. Kukoleča, S. – Ekonomika preduzeća, knjiga 1, sveska 1, Savremena administracija, Beograd
4. Kukoleča, S. – Ekonomika preduzeća, knjiga 1, sveska 2, Savremena administracija, Beograd
5. Kukoleča, S. – Ekonomika preduzeća, knjiga 2, Savremena administracija, Beograd
6. Kolarić, V. – Teorije dinamike troškova, Izdavačko preduzeće “Rad”, Beograd, 1975.
7. Malenović, N. – Razvoj proizvodno – poslovnog sistema u uslovima budućeg tehničkog progresa, Tanjug, Beograd, 1977.
8. Markovski, S – Troškovi u poslovnom odlučivanju, Informator, Zagreb,1983.
9. Kostić, Ž. – Osnovi teorije mezoekonomije, Savremena administracija, Beograd
10. Paunović, B. - Investicione odluke preduzeća u uslovima grupnog upravljanja, Ekonomski fakultet, Beograd, 1994, str. 212.
11. Paunović, B., Stavrić, B., Rakić, S. - Ekonomika i organizacija preduzeća, Viša ekonomska škola "Prota Matija Nenadović", Valjevo, 2002, str. 404.
12. Pokrajčić, D. – Teorije preduzeca - metodološka analiza, monografija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.
13. Stavrić, B., Anđelković, R., Berberović, Š. – Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet –Priština i KIZ “Centar”, Beograd, 1996.
14. Stavrić, B., Kokeza, G. – Upravljanje poslovnim sistemom, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2002.

b) Članci
1. Gajić, B. – Teorijsko-metodološki koncepti merenja performansi preduzeća, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.
2. Malenović, N. – Multinacionalne kompanije kao faktor ekonomskog razvoja i međuzavisnosti u savremenom svetu, u: Pregled, Sarajevo, 1976, str. 51 - 58
3. Malenović, N. – Sistem ciljeva i kontrola efikasnosti i efektivnosti preduzeća, u:Grozdanić D. (red.) – Ekonomska efikasnost strategija razvoja preduzeća tržišne privrede – mogućnosti i načini unapređenja, Niš, 2002., str. 13-20.
4. Malenović, N. – Kontrola preduzeća i njegova efikasnost, u: Milosavljević M., Hanić H. (red.), Strategije razvoja preduzeća u tržišnoj privredi, Ekonomski fakultet, Naučno istraživački centar, Beograd, 1995., str. 68-73.
5. Malenović, N., Paunović, B. - Analitičke osnove poslovnog odlučivanja u preduzeću, u: Milisavljević, M., Hanić H. (red.) - Strategija preduzeća u uslovima diskontinuiteta, Ekonomski fakultet i World Trade Center Belgrade, Beorgad, 1993, str. 65 - 78.
6. Paunović, B., I. Lanji Hnis- Pristup izražavanju efektivnosti i efikasnosti MSP, u: Vujošević, M., Martić, M. (red.) - Zbornik radova: XXVI jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima - SYM - OP - IS '99, Beograd, 4 - 6. novembar 1999, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, str. 233 - 236.
7. Paunović, B.- Strategija diversifikacije i sistem kontrole preduzeća, u: Milisavljević, M., Grozdanović D., Jovanović M. i dr. - Razvojni faktori i efikasnost preduzeća, Ekonomski fakultet: Institut za ekonomska istraživanja, Niš, 1993, str. 38 - 47.
8. Paunović, B. - Zavisnost kriterija efektivnosti od faze životnog ciklusa preduzeća - pristup konkurentskih vrednosti, u: Grozdanović, D. (red.) - Ekonomska efikasnost strategije preduzeća: Faktori i kriterijumi efikasnosti preduzeća, Ekonomski fakultet: Institut za ekonomska istraživanja, Niš, 1995, str. 156 - 164.
9. Paunović, B. - Zavisnost optimalnog obima investicija od raspoloživog kapitala i preferencija donosioca odluka, u: Cvijanović, J. M., Vuleta, J., (red.) - Operaciona istraživanja u Jugoslaviji: teorija i praksa - stanje i perspektive, Zbornik radova XXIV jugoslovenskog simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYM - OP - IS '97, Bečići, 7-10. oktobra 1997, Ekonomski institut, Beograd, str. 171 - 174.
10. Pokrajčić, D. – Analiza prelomne tačke: primena i ograničenja, u: Zečević T., Tourki M., Backović M, (red.), XXIII simpozijum za operaciona istraživanja SYM–OP-IS, Ekonomski fakutet Beograd, Zlatibor, 1. – 5. oktobar 1996, str. 74 – 78
11. Pokrajčić, D. – Kompenzaciona politika i unapredenje produktivnosti rada, clanak, "Ekonomika preduzeca", maj-jun,2000.
12. Pokrajčić, D. – Determinante inovativnosti preduzeca, poglavlje u monografiji "Upravljanje kljucnim aspektima transformacije preduzeca" prof. dr Ž.Stefanovic, Ekonomski fakultet, Kragujevac,1998.


VI. PODACI O NASTAVNICIMA I SARADNICIMA NA PREDMETU


Nastavnici: prof. dr Nikola Malenović
Prijem studenata:
- vreme: sreda od 14 do 1530 časova
- kabinet br. 332 sprat III
- tel. 3021-062

prof. dr Blagoje Paunović
Prijem studenata:
- vreme: sreda od 13 do 15 časova
- kabinet br. 608, VI sprat
- tel. 3021- 111
- E-mail: paunovic@one.ekof.bg.ac.yu

dr Dragana Pokrajčić, vanr. prof.
Prijem studenata:
- vreme: sreda od 14 do 16 časova
- kabinet: 419
- tel. 3021 - 180

Saradnici: mr Biljana Gajić, asistent
Prijem studenata:
- kabinet br. 705, VII sprat
- tel. 3021-043
- E-mail: bgajic@one.ekof.bg.ac.yu


Milutin Dobrilović, asistent
Prijem studenata:
- vreme: sreda od 14 do 16
petak od 14 do 16
- kabinet br. 711, VII sprat
- tel. 3021-099
- E-mail: dobrilovic@one.ekof.bg.ac.yu