Mirjana 1

ГЛИГОРИЋ ДР МИРЈАНА

Kabinet:708

Telefon:3021084

Vreme prijema:среда 13.00-15.00h

Email:gligoric@ekof.bg.ac.rs

Др Мирјана Глигорић је доцент на Економском факултету Универзитета у Београду на предмету Национална економија, ужа научна област Економска политика и развој.

Област њеног научног интересовања у највећој мери је примена савремених економетријских метода у домену економске политике, привредног развоја, макроекономије, националне и међународне економије.

Јануара 2016. године на Економском факултету Универзитета у Београду Мирјана Глигорић је одбранила докторску дисертацију под називом: „Транзиционе привреде Европе: конвергенција, извоз и укупна факторска продуктивност“. Предмет докторске дисертације је свеобухватна емпиријска анализа конвергенције, извоза и укупне факторске продуктивности. Циљ дисертације био је да се са различитих аспеката анализирају начини на које државе могу постићи одржив привредни раст. Закључци до којих се дошло засновани су на чврстим теоријским основама, а аргументовани емпиријским резултатима добијеним применом одговарајућих економетријских техника.

Економски факултет у Београду уписала 2002. године, а дипломирала 2006. године на смеру Статистика и информатика, опциона група Статистика (тема: „Факторска анализа и анализа главних компонената: упоредни приступ“). На истом факултету 2008. године одбранила је мастер рад под насловом: “Exchange rate and Trade Balance: Econometric evidence for Serbia” на међународном мастер студијском програму за квантитативне финансије – International Masters of Quantitative Finance (IMQF) на енглеском језику.

На Економском факултету у Београду Мирјана Глигорић је изводила вежбе у својству демонстратора на предмету Национална економија школске 2006/2007 године, од јуна 2007. запослена је као сарадник у настави, од јуна 2009. као асистент, а од јуна 2016. као доцент на ужој научној области Економска политика и развој – Национална економија. Током школске 2010/2011 и 2011/2012, изводила је и вежбе из предмета Технолошки развој и политика, односно школске 2012/2013 и 2013/2014 на предмету Монетарна економија. Поред тога, била је ангажована у извођењу вежби из предмета Национална економија на Војној академији школске 2007/2008. и 2008/2009. године

Аутор је већег броја научних чланака (од којих је један објављен на SSCI листи), поглавља у међународним монографијама и радова изложених на домаћим и међународним конференцијама. Неки од најважнијих научних радова др Мирјане Глигорић: “Exchange Rate and Trade Balance: J-curve Effect” (коаутор са проф. др Павлом Петровићем, 2010), “Paths of Income Convergence between Country Pairs within Europe” (2014), “Testing Stability of Remittance Inflows in Serbia” (коаутор са др Иреном Јанковић, 2013), “Exchange Rate Policy, Growth, and Foreign Trade in China” (2011), “Risks for the Macroeconomic Environment in Serbia” (коаутор са проф. др Биљаном Јовановић Гавриловић, 2016) и др. Такође аутор је и чланака објављених у билтенима: „Низак прилив страних директних инвестиција: регионални проблем или специфичност Србије?“ (2013), „Могућности унапређења економског потенцијала дознака у Србији“ (коаутор са др Иреном Јанковић, 2016).

Ангажована је као сарадник у ФРЕН-у (Фондацији за развој економске науке), где учествује на изради ФРЕН-ове стручне публикације Квартални Монитор (QМ-а). Тренутно је ангажована као истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 179005: „Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономски и макроекономски приступ“ од 2011, где обавља и функцију секретара. Члан је председништва Друштва економиста Београда. Члан је и Scientific and Review Committee of the Economic and Social Development (ESD) Conferences. Осим тога, повремено је присутна, поводом важних тема из економске стварности наше земље, како у појединим дневним листовима, тако и на другим медијима.

Била је у два мандата (2009-2012 и 2012-2015) секретар Катедре за економску политику и развој. Од 2008. до 2015. била је члан и секретар Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. Такође, учествовала је на више пројеката из области пољопривреде и финансија. Била је истраживач и секретар пројекта FP7 GLAMUR “Global and Local Food chain Assessment: A Multidimensional performance-based approach” (2013-2016), као и пројекта FP7 FOCUS-BALKANS “Food consumer Science in the Balkans: Frameworks, Protocols and Networks for a better knowledge of food behaviours” (2008-2011).

Обавештења

 

 

Download