ДРАГУТИНОВИЋ МИТРОВИЋ ДР РАДМИЛА

Kabinet:511

Telefon:3021012

Vreme prijema:петак 12-14

Email:radmila.dragutinovic@ekof.bg.ac.rs

Др Радмила Драгутиновић Митровић је рођена 15. новембра 1969. године у Ужицу. На Економском факултету Универзитета у Београду је дипломирала маја 1993. године на смеру Економска статистика и информатика са просечном оценом 9,38. Последипломске студије на Економском факултету у Београду уписала је на смеру Економетрија.

Магистрирала је јануара 2000. са тезом под називом „Модели који комбинују временске серије и упоредне податке: Анализа промена у структури потрошње домаћинстава“. Магистарски рад јој је награђен на IX конкурсу Задужбине „Андрејевић“ у Београду и публикован у виду монографије. Докторску дисертацију из области економетрије панела под називом “Економетријско моделирање спољнотрговинске гравитације методологијом панела” одбранила је фебруара 2005.

У периоду од 1994. до 1996. године запослена је у Центру за економске студије Cеs Меcon, а септембра 1996. године изабрана је за асистента приправника на предмету Основи статистичке анализе на Економском факултету Универзитета у Београду. Такође, у периоду 1996-1997. изводила је вежбе на предмету Основи статистичке анализе у одељењу Економског факултета у Београду у Вуковару и на Војно-техничкој академији у Београду. У звање асистента изабрана је 2000. године, у звање доцента 2005., а у звање ванредног професора 2010. године. Ангажована је на основним, дипломским и докторским студијама на Економском факултету у Београду, где предаје на следећим предметима:

• Основи статистичке анализе (прва година основних студија);

• Економетрија упоредних података и панела (мастер студије, смер: Квантитативна анализа);

• Статистицал метходс (МБА програм на енглеском језику у сарадњи са Texas A&M University);

• Економетрија панела и Методологија научног истраживања II-D (докторске студије).

У школској 2007/2008. и 2008/2009. учествовала је у извођењу наставе на предмету Економетрија 1М на мастер студијама (смер: Међународна економија), а закључно са школском 2012/2013. годином и на предмету Економетрија I-D на докторским студијама.

На стручном усавршавању на Универзитету у Женеви (Faculty of Economics and Social Sciences, Department of Econometrics, Geneva), боравила је 2001. и 2008. године, где се специјализовала у области економетрије панела. Била је корисник стипендије Coimbra Group of Universities, Brussels. За резултате у научно-истраживачком раду остварене у периоду 2002-2003. добила је I награду Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Учествовала је на већем броју домаћих и међународних конференција. Била је ангажована у изради научних пројеката Министартва за науку и заштиту животне средине и Министарства за економске односе са иностранством Републике Србије, као и на међународним пројектима WIIW, GDN, CIPE, SCEPP, EAR, FP7 Focus-Balkans i FP7-Compete. Члан је Статистичког друштва Србије и Научног друштва економиста Србије.

Изабрани новији радови

Монографије и књиге:

• Драгутиновић Митровић Р. (2002), Анализа панел серија, монографија, Задужбина Андрејевић, Београд

• Драгутиновић Митровић Р. (2013), Статистика, уџбеник за ученике III i IV разреда средње стручне школе, Дата Статус, Београд.

• Јовичић М. и Драгутиновић Митровић Р. (2011), Економетријски методи и модели, уџбеник, ЦИД Економски факултет, Београд

• Драгутиновић Митровић Р. и Бошковић О. (2013), Основи статистичке анализе: Елементи анализе временских серија, ЦИД, Економски факултет, Београд (пето издање).

• Драгутиновић Митровић Р., Рајић В. и Бошковић О. (2013), Збирка задатака из основа статистичке анализе, ЦИД Економски факултет у Београду.

• Стојановић Ж, Драгутиновић Митровић Р. анд Г. Огњанов (2013), „Processors and retailers attitudes towards consumer demand for dairy nutrition and health claimed products in Western Balkan Countries“, пп. 135-147, Поглавље у монографији: Consumer attitudes to food quality products: Emphasis of Southern Europe; Editors: Klopcic, M., Kuipers, A. and J-F. Hocquette, Wageningen Academic Publishers, EAAP Scientific Series, The Netherlands, ISBN: 978-90-8686-207-8, ISSN: 0071-2447.

• Увод у статистику, превод са енглеског језика и редактура шестог издања уџбеника Introductory statistics, Prem. S. Mann, 6th ed. John Wiley& Sons.Inc; Издање на српском језику: ЦИД, Економски факултет, Београд, 2009.

Радови у часописима и на конференцијама :

• Јосифидис, К., Драгутиновић Митровић Р. анд О. Иванчев, (2012), Heterogeneity of Growth in the West Balkans and Emerging Europe: A Dynamic Panel Data Model Approach, Panoeconomicus, Volume 59, Issue 2, pp. 157-183 (часопис на SSCI листи).

• Бјелић П. анд Драгутиновић Митровић Р. (2012), The effects of competing trade regimes on bilateral trade flows: case of Serbia, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Volume 30, Issue 2, pp. 264-294 (часопис на SSCI листи).

• Стојановић Ж, Драгутиновић Митровић Р. анд М. Laniau-Zouch (2013), Products with nutrition and health claims in the Western Balkans: Labelling behaviour, regulation and policy implications, European Journal of Law and Economics DOI:10.1007/s10657-013-9386-z, Springer Publisher, ISSN: 0929-1261 (Print) 1572-9990 (Online), 0929-1261, Published online 07 March 2013 (часопис на SSCI листи).

• Драгутиновић Митровић, Р. анд О. Иванчев (2010), Driving forces of economic growth in the second decade of transition, Economic Annals, Volume LV, No. 185 / April-June 2010, Faculty of Economics, University of Belgrade (часопис на EconLit листи) (7-32 pp.).

• Стојановић Ж. и Драгутиновић Митровић Р, (2012), The Serbian functional food market: Does regulation make a difference?, Economic Annals Vol. LVII, No. 193/April-June 2012, str. 53-70 (часопис на EconLit листи).

• Драгутиновић Митровић Р. анд П. Бјелић (2012): EU enlargement and bilateral trade potentials: The experience of the West Balkan countries, International Scientific Conference „From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, Faculty of Economics, University of Belgrade, September 20-22, 2012. (306-317. str).

Изабрани ранији радови

• Can tax cuts boost employment in Serbia? (coauthor with Žarković-Rakić, J.), Conference Monograph „Economic Policy and Global Recession“, Vol. 1 (editors: Praščević A., Cerović, B. and Jakšić M.), p. 83-95., Faculty of Economics, University of Belgrade, 2009.

• Методи статистичке анализе, Збирка решених задатака, Економски факултет, Београд, 2009. (коаутор).

• Macroeconomic analysis of the causes and effects of remittances, GDN’s Ninth Annual Global Development Conference: Security and Development as Global Phenomena- Impact of Rich Countries’ Policies on Poverty: Perspectives from the Developing World, Brisbane, 2008, (coauthor with M. Jovičić).

• Macroeconomic Analysis Of Causes And Effects Of Remittances: A Panel Model Of The See Countries And A Case Study Of Serbia, GDN’s Eighth Annual Global Development Conference: Shaping a New Global Reality: The Rise of Asia and its Implications, Impact of Rich Countries’ Policies on Poverty: Perspectives from the Developing World,Beijing, China, January 2007(coauthor with M. Jovičić).

• Privatisation Effects: Some Evidence from Serbia, Transition Studies Review, Springer, Volume 14, Issue 3, 2007 (coauthor with B. Cerovic)

• A Panel Data Model of Remittance Determinants in the Southeast Europe, International scientific conference: ’Contemporary challenges of Theory and Practice in Economics’, Faculty of Economics, University of Belgrade, September 2007 (author).

•Privatisation in Serbia, Evidence and Analyses, editor: B. Cerović, Faculty of Economics, Belgrade, 2006. (coauthor).

• Privatisation in Serbia: Some effects and experience, European Association for Comparative Economics Studies (EACES) 9th Bi-Annual Conference: Development Strategies – A Comparative View, The University of Brighton Business School, September 2006 (coauthor with Cerović, B.

• Migration, Remittances and External Balance: a Panel Model of the SEE Countries and a Case Study of Serbia, Seventh Annual Global Development Network Conference, workshop: Impact of Rich Countries’ Polices on Poverty, St. Petersburg, January 2006 (coauthor with M. Jovičić)

• Ограничења гравитационог модела у економетријској анализи спољнотрговинске размене, Економски анали, бр. 167, 2005, Економски факултет, Београд

• The Aims and Effect of Privatization in Serbia: Quantitative and Qualitative Analyses, paper for the EACES conference (European Association for Comparative Economic Studies): “Privatisation in Serbia: experience and lessons from other transition countries”, Faculty of Economics, Belgrade, 2005 (author).

• Практични проблеми оцењивања модела панела са индивидуалним променљивим, SYMOPIS XXXII, 2005. (аутор).

• Анализа осетљивости спољнотрговинских сектора на промене режима у процесу приступања СТО, Економски факултет у Београду и Саветодавни Центар за Економска и Правна Питања EU-SCEPP; Београд, 2003., редактор: Јовичић, М. (коаутор).

• Процес приватизације у Србији и учешће менаџера у промени власничке структуре, Економски анали, тематски број, април 2003, Економски факултет, Београд (коаутор са Јовичић М.).

• Анализа стабилности спољнотрговинских одсека Србије и Црне Горе, SYMOPIS XXX, 2003. (коаутор са З. Младеновић).

• Мерење компаративних предности и стратегија повећања извоза Србије, Економски факултет, Београд, 2002., редактор: Јовичић, М. (коаутор).

• „FRY: Trade Potentials and Comparative Advantages“ in International and Regional Economic Integration in South East Europe, The WIIW Balkan Observatory, The Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), 2001, coauthor with Jovičić M. and Zdravković M.

• Comparative Advantages and Foreign Trade Gravitation of Federal Republic Yugoslavia, WIIW, Vienna, 2002. (koautor sa Jovičić, M. i M. Zdravković).

• Cost of Doing Business in Serbia, G17 institut i CIPE, studija br. 2, redaktor: dr Petković G., 2002. (koautor).

• Estimating of Yugoslav Foreign Trade Potentials Based on Panel Data – the Gravity Model Approach“, paper for the International Conference: Statistics as a Base for Creation of the Economic Policy and Economic Development in South-Eastern Europe, Skopje, Macedonia, 2001. (author).

Обавештења

Download