_DSC7644

ДРАГУТИНОВИЋ ДР ДИАНА

Kabinet:505

Telefon:

Vreme prijema:среда 16-18

Email:diana.dragutinovic@ekof.bg.ac.rs

Osnovni podaci

Rođena je 6. maja 1958. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirala je kao najbolji student u generaciji 1982. godine, magistrirala 1984, a doktorirala 1993.

Svoju bogatu profesionalnu karijeru započela je 1982. godine kao stručni saradnik Instituta za ekonomiku industrije. Potom se pridružila Centru za ekonomske studije – Mecon, gde je radila prvo kao konsultant, a potom kao direktor.

Za docenta na beogradskom Ekonomskom fakultetu izabrana je 1999. godine, a za vanrednog profesora 2011. godine. Na osnovnim (akademskim) studijama predaje predmet Teorija rasta i razvoja. Na master studijama predaje predmete: Stabilnost i rast, Ekonomski rast, i Ekonomska politika i razvoj. Na dodiplomskim studijama koje se izvode po sporazumu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet u Beogradu) sa University of London (London School of Economics and Political Science) izvodi nastavu iz predmeta Monetary Economics (na engleskom).

Osnovne oblasti istraživanja: makroekonomija, ekonometrijsko modeliranje, teorija dugoročnog ekonomskog rasta, finansijska stabilnost, monetarna, fiskalna i makroprudencijalna politika, siromaštvo (posebno siromaštvo dece) i socijalna politika (posebno programi zaštite porodica sa decom).

Usavršavala se na London School of Economics (1987), George Washington University – Department of Economics (1990), Svetskoj banci (1990) i Međunarodnom monetarnom fondu  (1990; 2004–2005).

Autor je brojnih monografija, stručnih radova i popularnih članaka o ekonomskom rastu, inflaciji, fiskalnoj, monetarnoj i makroprudencijalnoj politici.

Bila je jedan od urednika Ekonomske misli (1997 – 2007); član Međunarodnog uređivačkog odbora Ekonomskih anala (2001-2004); glavni i odgovorni urednik Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji (2011). Član je lokalne uređivačke redakcije, Panoeconomicus  (2006. do danas), kao i član Srpskog društva ekonomskih nauka (SDEN).

Poseduje IT veštine: Microsoft Office (Access, Word, Excel, PowerPoint, Visio); statistički paketi (RATS, EViews etc).

Hobi: piše (pesme, novele, drame – za koje je dobila veliki broj nagrada, uključujući i dve Oktobarske nagrade); svira violinu i klavir; komponuje; voli skijanje, gimnastiku, klizanje i sportski ples. Bavila se parternom gimnastikom.

Govori engleski jezik, ali i obnavlja davno zaboravljeni francuski.

Poslednje, ali ne i najmanje važno, udata je za Milenka Dragutinovića i majka je dvoje dece – Sonje  i Miloša.

Doprinos široj društvenoj zajednici

Tokom svoje profesionalne karijere kombinovala je istraživački rad sa angažovanjem na brojnim makroekonomskim projektima i programima za Vladu, Ministarstvo finansija i Narodnu banku. Bila je koautor i rukovodilac istraživačkih projekata za Evropsku uniju, Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID) Međunarodni dečji fond Ujedinjenih naroda za hitne potrebe (UNICEF) i Svetsku banku.

Od početka 2000-ih obavljala je važne dužnosti u javnim institucijama.

Bila je specijalni savetnik Ministra finansija (od 2001. do 2002.g), a potom specijalni savetnik u Međunarodnom monetarnom fondu (od 2002. do 2004. godine).

Od prvog septembra, 2004. godine do sedmog jula 2008. poveren joj je mandat viceguvernera Narodne banke Srbije koji koordinira i rukovodi poslovima iz područja istraživanja i statistike, monetarne politike i platnog sistema. Pokrenula je emisiju u trgovinu štednih zapisa Narodne banke Srbije, za sektor stanovništva i privrede, da bi povukla višak likvidnosti kreiran ogromnim prilivom kapitala i stimulisala štednju u dinarima. Arhitekta je novog okvira monetarne politike – tzv. implicitnog ciljanja inflacije, koji je usvojen u septembru 2006. godine u Narodnoj banci Srbije. Zalagala se za usvajanje eksplicitnog targetiranja inflacije kao monetarne strategie. Bila je pokretač Izveštaja o inflaciji, koji predstavlja glavno komunikaciono sredstvo Narodne banke sa javnošću o ciljevima monetarne politike i odlukama monetarne vlasti (i razlozima za donošenja odluka), kao i razvoju inflacije i rizicima u ostvarenju ciljane inflacije. Inicirala je i učestvovala u razvoju makroekonomskog modela za srednjoročne projekcije inflacije, na osnovu kojeg Izvršni odbor Narodne banke donosi odluke o monetarnoj politici.

U periodu od jula 2008. do marta 2011. godine, bila je Ministar finansija u Vladi Republike Srbije. Dala je značajan doprinos u izradi pravnog okvira za očuvanje finansijske stabilnosti; unapredila je budžetski postupak i sadržaj budžetskog dokumenta. Zaslužna je za uključivanja odredbi o fiskalnoj odgovornosti u Zakon o budžetskom sistemu. Autor je fiskalnog modela, koji se još uvek koristi za projekcije javnih prihoda i rashoda, kreiranje i simulacije različitih scenarija fiskalne politike, obezbeđujući konzistentnost sa makroekonomskim okvirom.

U decembru 2010, Ekonomist MediaGrupa, jedna od vodećih medijskih kuća u Regionu, dodelila joj je nagradu ličnost godine.

U periodu od septembra 2011. do septembra 2018. g. na poziciji izabranog viceguvernera Narodne banke Srbije, bila je nadležna za finansijsku stabilnost. Poseduje ogromno iskustvo u oblikovanju i primeni instrumenata monetarne i makroprudencijalne politike. Zaslužna je za uvođenje makroprudencijalne politike i okvira upravljanja krizom u listu odgovornosti Narodne banke Srbije.  Značajno je izmenila strukturu i sadržaj Izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema, koji je javni dokument, a u kome se iznosi pogled kreatora politike na glavne rizike za finansijsku stabilnost i procenjuje sposobnost finansijskog sistema da izdrži snažne šokove. Inicirala je i učestvovala u pripremi internih izveštaja koji se koriste za vođenje makroprudencijalne politike, kao što su Kvartalni izveštaj o rezultatima makroprudencijalnih stres testova i Kvartalni izveštaj o kretanju kreditne aktivnosti i analizi sistemskog rizika. Značajno je doprinela prilagođavanju makroprudencijalnih zaštitnih slojeva  specifičnim uslovima male otvorene ekonomije sa visokim nivoom evroizacije. Učestvovala je u razvoju metodologije za ocenu finansijske stabilnosti, kako na nivou sistema, tako i na nivou pojedinih kreditnih institucija, kao što su makroprudencijalni stres testovi, mrežni i modeli za procenu verovatnoće nastupanja događaja neispunjavanja obveza za sektor nefinansijskih preduzeća.

Nikada nije bila član partije.

Odabrane reference

a) Knjige i monografije nacionalnog značaja

 1. Dragutinović, D., Ilić – Popov, G i Raičević B. (2006). Fiskalna ekonomija, Ekonomski Fakultet Beograd.
 2. Dragutinović, D. (2006). National Action Plan for Children’s Welfare and Development: Targets, Achievments and Future Trends. UNICEF. (also available in Serbian: Nacionalni plan akcije za blagostanje i razvoj dece: ciljevi, ostvareni rezultati i budući trendovi.
 3. Dragutinović, D., Filipović, M. i Cvetanović, S. (2005). Teorija privrednog rasta i razvoja. Ekonomski fakultet, Beograd. (autor 13 poglavlja, odnosno 250 strana).
 4. Dragutinović, D. (1996). National Action Plan for Children’s Welfare and Development till 2000 (and beyond). UNICEF. (also available in Serbian: Nacionalni plan akcije za blagostanje i razvoj dece do 2000 (i dalje)).
 5. Dragutinović, D. (1996). Human Capital Evaluation. SANU. (also available in Serbian: Vrednovanje humanog kapitala).
 6. Dragutinović, D. (1995). Investments in Kids are Clever, regardless of Cost Apiece. UNICEF. (also available in Serbian: Ulaganja u decu se uvek isplate, bez obzira na troškove).

b) Poglavlja u istaknutoj međunarodnoj monografiji

 1. Dragutinović, D. (2009). Monetary and Fiscal policy Mix in Serbia 2002-2007. In Gill Hammond, Ravi Kanbur, & Eswar Prasad (Eds.), Monetary Policy Frameworks for Emerging Markets. The Bank of England and Ravi Kanbur and Eswar Prasad.
 2. Dragutinović, D. (2007). „Monetary Policy Regime for the EU Accession“. In Preparation for EU Accession. Economic Policy Institute, Sofia, Bulgaria.
 3. Dragutinović, D. (1997). „Two FR  Yugoslavia’s Crises: Impact on Demographic Variables”. 51st ISI World statistics Congress August, 1997.  

c) Članci u časopisima

 1. Dragutinović, D. (2012). „Fiskalna politika, javni i spoljni dug i finansijska stabilnost“, Časopis za pravo i ekonomiju evropske integracije, Izazovi evropske integracije, Službeni glasnik.
 2. Dragutinović D. (2006). „The IMF Supported Program in Serbia and Montenegro“. Ekonomski anali,161, april – juni 2006.

d) Poglavlja u monografijama i zbornicima nacionalnog značaja

 1. Dragutinović, D. (2017). „Finansijski sistem u Srbiji i nova finansijska regulativa“, monografija Ekonomska politika Srbije u 2017.g. (redaktori, Arsić, M. i D. Šoškić), str. 89-106, Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, ISBN: 978-86-403-1520-3.
 2. Dragutinović, D. (2016). „Novi instrumenti centralne banke (Srbije) za upravljanje „novim“ rizicima“, monografija Ekonomska politika Srbije u 2016.g. (redaktori: Arsić, M i D. Šoškić, str. 417-432, Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, ISBN: 978-86-403-1520-3.
 3. Dragutinović, D. i B. Živković, (2014). „Uzroci i posledice visoke stope problematičnih kredita: može li se učiniti više od učinjenog?“ monografija Ekonomska politika Srbije u 2014.g. (redaktori: Arsić, M. i D. Šoškić), str. 165-186, Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, ISBN: 978-86-403-1347-6.
 4. Dragutinović, D. (2008). „Monetarna strategija (politika) u Srbiji ponovo na raskrsnici“. Uvodni referat na Savetovanju ekonomista, privrednika i bankara, u zborniku Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008. godine.
 5. Dragutinović, D. (2006). „Novi okvir monetarne politike u uslovima veće fleksibilnost deviznog kursa: ka ostvarenju niskih stopa inflacije“, uvodni referat na Savetovanju ekonomista, privrednika i bankara, u zborniku Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene.
 6. Dragutinović, D. (2005). „Monetarna politika u Srbiji: dometi i ograničenja“, uvodni referat na Savetovanju ekonomista, privrednika i bankara, u zborniku Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene.
 7. Dragutinović, D. (2003). „Fiskalna politika u procesu tranzicije: Da li je moglo bolje?”, uvodni referat na Savetovanju ekonomista, privrednika i bankara, u zborniku Privredna kretanja i ekonomska politika 2003/2004 godine, Decembar 2003.
 8. Petrović, P., M. Arsić, D. Dragutinović i S. Stamenković (2000). „Ekonomska politika u 2001“, uvodni referat na Savetovanju ekonomista, privrednika i bankara Privredna kretanja i ekonomska politika, u zborniku Privredna kretanja i ekonomska politika.
 9. Dragutinović, D. (1998). „Troškovi izdržavanja dece”, u zborniku Stvaranje porodice: opcije i troškovi, Srpska akademija nauka i umetnosti.
 10. Dragutinović, D. (1998). „Troškovi reprodukcije mlade generacije”, u zborniku Socijalne i ekonomske mere u prilog rađanja, Srpska akademija nauka i umetnosti.
 11. Dragutinović, D. (1997). „Socijalne posledice jugoslovenske krize”, u Zborniku Kriza u jugoslovenskoj ekonomiji i društvu , Srpska akademija nauka i umetnosti.
 12. Dragutinović, D. (1997). „Izdržavanje dece: efektivni troškovi porodice”. SYM-OP-IS. (Simpozijum o operacionim istraživanjima).
 13. Dragutinović, D. (1997). „Ekonometrjska analiza tražnje za telefonskim razgovorima u SRJ“. SYM-OP-IS.
 14. Dragutinović, D. (1991). „Spoljna i unutrašnja ravnoteža u stabilizacionoj 1990. godini: ekonometrijske ocene. U Zborniku radova jugoslovenskih ekonomista za savetovanje Privreda u reformi, 7-9. maj 1991. godine, Brioni, Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1991. godine.
 15. Dragutinović, D. (1990). „Isporuke i nabavke Srbije: kointegraciona analiza”. SYM-OP-IS.
 16. Dragutinović, D. (1990). „O tržištu kapitala u Jugoslaviji”. U Zborniku radova jugoslovenskih ekonomista za savetovanje Privreda u reformi, 8-10. maj 1990. godine, Brioni. Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1990. godine.
 17. Dragutinović. D. (1990). Finansijski sistem i privredni razvoj. U Petrović, P. i Simoneti, M. (Eds.), Deoničarski kapital u privredi Jugoslavije. Ekonomski institut, Beograd.
 18. Dragutinović. D. (1990). Finansiranje društveno-političkih zajednica hartijama od vrednosti. U Petrović, P. i Simoneti, M. Deoničarski kapital u privredi Jugoslavije. Ekonomski institut, Beograd.
 19. Dragutinović, D. (1989). „O nekim mogućim merama ekonomske politike”. U Zborniku radova jugoslovenskih ekonomista za savetovanje Privreda u reformi, 4-6. maj 1989. Godine. IRO Ekonomika i Savez ekonomista Jugoslavije, Beograd, 1989. godine.
 20. Dragutinović, D. (1987). „Tehnološke promene, mogućnost identifikacije na makroekonomskom nivou”. SYM-OP-IS.
 21. Dragutinović, D. (1986). „Specifikacija, ocena i primena funkcije ličnih dohodaka”. SYM-OP-IS.

e) Plenarna predavanja po pozivu i radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja

 1. Dragutinović, D., D. Kovačević, i R. Mišljenović (2016). „Determination of the Countercyclical Capital Buffer in Serbia“. 2nd Policy Research Conference of the European Central Bank Network on Macroprudential Instruments and Financial Cycles.
 2. Dragutinović, D. (2009). „Implications of Global Financial Crisis on South East Europe: Lessons Learned by Serbia“. Implications of Global Financial Crisis on South East Europe. Predavanje po pozivu. London School of Economics.
 3. Dragutinović, D. (2009). „Pension Systems in Times of Financial Crisis: Lessons Learned by Serbia“. Conference on Pension Systems in Times of Financial Crisis. World Bank. Brussels, Belgium.
 4. Dragutinović, D. (2009). „Regaining Financial Market Stability in CESEE“. Conference on European Economic Integration. Oesterreichische Nationalbank.
 5. Dragutinović, D. (2008). „Soaring Prices in Emerging Europe: Temporary Phenomenon or Lasting Challenge”. 62 nd OeNB East Jour Fixe, Wien.
 6. Dragutinović, D. (2007). Monetary and Fiscal Policy in Emerging Economies“. Conference on New Developments in Monetary Policy in Emerging Markets. The Bank of England/Cornell University.

 f) Istraživački papiri

 1. Dragutinović, D. (2008). „Moć i nemoć monetarne politike u uspostavljanju ravnoteže između platnobilansnih ciljeva i ciljeva inflacije“. Narodna banka Srbije. (raspoloživo i na engleskom jeziku: Power and Weakness of Monetary Policy in Striking a balance Between Balance of Payments and Inflation Related Objectives).
 2. Dragutinović, D. (1997). The FR Yugoslavia: Macro-Finance Issues. Study prepared for the World Bank as a part of the broader  fact  finding Project. Centar za ekonomske studije MECON, Beograd.
 3. Bogetić, Željko, Diana Dragutinović, & Pavle Petrović, (1994) „Anatomy of Hyperinflation and the Beginning of Stabilization in Yugoslavia, 1992-1994.“ Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

g) Studije i projekti

Koordinator i koautor većeg broja studija u okviru projekta ”Srednjoročno fiskalno prilagođavanje: analiza, modeliranje i ispitivanje alternativnih scenarija”. Center for International Private Enterprise, Washington D.C. (2003).

Koordinator i koautor većeg broja studija u okviru projekta Recovery and Transition of the Yugoslav Economy. Center for International Private Enterprise, Washington D.C. (2000).

Koautor većeg broja studija i projekata u oblasti: makroekonomske stabilizacije, makroekonometrijskog modeliranja, reforme javnog sektora, reforme finansijskog sistema, ciljanja inflacije, strukturnog prilagođavanja i ekonomskog rasta.

Обавештења

Download