profilna slika

ДРАГАНАЦ ДРАГАНА

Kabinet:237

Telefon:3021177

Vreme prijema:уторак 12:00-14:00 (Zakazivanje, u skladu sa dogovorom sa studentima. Pratiti mejlove i obaveštenja na stranici)

Email:

Rođena 1985. godine u Kruševcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, sa prosečnom ocenom 9,97 i ocenom 10 na diplomskom, tema: “Analiza finansijskog položaja i profitabilnosti preduzeća”, za koji je dobila nagradu Univerziteta. Na prvoj, drugoj i trećoj godini studija, uz prosečnu ocenu 10,00, proglašavana za najboljeg studenta godine, a na četvrtoj, za najboljeg studenta u svojoj generaciji, od strane Rektorata i Ekonomskog fakulteta. Master studije, smer Računovodstvo, revizija i poslovne finansije, je završila na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 10,00. Master rad na temu „Ocena validnosti i primenljivosti standardnog CAPM i korigovanih verzija modela“ je odbranila 2010. godine. Položila je sve ispite na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Poslovno upravljanje, a trenutno je angažovana na izradi doktorske teze.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih stipendija i nagrada prestižnih fondacija za postignute izuzetne uspehe tokom svih nivoa školovanja, od kojih su najznačajnije nagrade Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta generacije, nagrada Čačanske banke za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta, brojne nagrade za izuzetne naučne i stručne radove, kao i stipendije Ministarstva prosvete, Srpskog poslovnog kluba “Privrednik” i opštine Trstenik.

Profesionalnu karijeru započela 2008. godine u poreskom odeljenju preduzeća za reviziju i konsalting, „Ernst&Young“. Za saradnika u nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je izabrana decembra 2008. U zvanje asistenta izabrana 2011. Vežbe izvodi na predmetima Poslovne finansije, Osnovi poslovnih finansija i Finansijsko prestrukturiranje preduzeća. Posebne oblasti naučnog interesovanja se odnose na bihevioralne finansije i eksperimentalnu ekonomiju . Angažovana je kao istraživač na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije od 2010. godine.

Na stručnom usavršavanju boravila na WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, Nemačka i Aalto University School of Business, Helsinki, Finska.

Reference:

 • Draganac, D., “Kritike standardnog CAPM-a i pojava korigovanih verzija modela”, (2011), Računovodstvo, vol. XV, 3-4/2011, „Računovodstvo“, d.o.o., Beograd, str. 52-64, ISBN: 1450-6144.
 • Draganac, D., “Problemi u vezi sa definisanjem kruga konsolidovanja”, (2011), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj,  CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 211-230, ISBN: 978-86-403-1178-6.
 • Draganac, D., “Utvrđivanje međuzavisnosti između rizika i prinosa u međunarodnom investiranju”, (2011), VIII Skup privrednika i naučnika Spin: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, str. 497-504, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Draganac, D., “Problemi koji nastaju pri primeni CAPM u određivanju WACC”, (2011), XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima: Sym-op-is; zbornik radova, CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, str. 146-149, ISBN: 978-86-403-1168-7.
 • Draganac, D., “Problemi u vezi sa aproksimacijom tržišnog portfolia berzanskim indeksom u CAP modelu i pojava višefaktorskih modela”, (2011), Seminar Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment, zbornik radova Savremeni trendovi u menadžmentu i marketingu, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 119-138, ISBN 978-86-403-1217-2.
 • Draganac, D., Marjanović, M., “Determining the Reliability and Stability of Beta Coefficient as a Systematic Risk Measure in CAPM”, (2012), International conference: From Global Crisis to Economic Growth: Which Way to Take? Volume II, Business and Management, Faculty of Economics, University of Belgrade, str. 213-224, ISBN: 978-86-403-1279-0.
 • Draganac, D., “Ocena upotrebne vrednosti CAPM-a”, (2012), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 257-268, ISBN: 978-86-403-1275-2
 • Draganac, D., „Hedžing kao mehanizam za upravljanje rizicima“, (2013), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 243-258, ISBN 978-86-403-1335-3.
 • Draganac, D., „Upravljanje kreditnim i valutnim rizicima banaka“, (2013), zbornik radova, 44. Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, Zlatibor, Savez računovođa i revizora Srbije, str. 344-359, ISBN: 978-86-475-0155-5.
 • Draganac, D., „What Factors do Investments Depend on – the Case of Serbia“, (2013), 8th Annual South-East European Doctoral Student Conference: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, South-East European Research Centre, The University of Sheffield, Thessaloniki, Greece, str. 64-77.
 • Draganac, D., „Analiza održivosti hipoteze o efikasnosti tržišta“, (2014), Računovodstvo, vol. LVIII, 3-4/2014, „Računovodstvo“, d.o.o., Beograd, str. 93-102, ISBN: 1450-6144.
 • Draganac, D., „Analiza nekih od zagonetki u finansijama: efekat vrednosti i efekat malih preduzeća“, (2015), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 317-339, ISBN: 978-86-403-1481-7.
 • Draganac, D., „Comparative Analysis of Functional Food Producers’ Profitability in Serbia – a Leader-Follower Relation“, (2016), Economics of Agriculture, vol. LXIII, no. 2/2016, The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade; Institute of Agricultural Economics, Belgrade; Academy of Economic Studies, Bucharest, str. 547-566, ISSN: 0352-3462
 • Draganac, D., „Do Dividend Shocks Affect Excess Returns? An Experimental Study“, (2017), Economic Annals, LXII, no. 214, pp. 45-86.

Обавештења

Download