profilna slika

ДРАГАНАЦ ДРАГАНА

Kabinet:237

Telefon:3021177

Vreme prijema:уторак 12:00-14:00 (Zakazivanje, u skladu sa dogovorom sa studentima. Pratiti mejlove i obaveštenja na stranici)

Email:

Rođena 1985. godine u Kruševcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, sa prosečnom ocenom 9,97 i ocenom 10 na diplomskom, tema: “Analiza finansijskog položaja i profitabilnosti preduzeća”, za koji je dobila nagradu Univerziteta. Na prvoj, drugoj i trećoj godini studija, uz prosečnu ocenu 10,00, proglašavana za najboljeg studenta godine, a na četvrtoj, za najboljeg studenta u svojoj generaciji, od strane Rektorata i Ekonomskog fakulteta. Master studije, smer Računovodstvo, revizija i poslovne finansije, je završila na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 10,00. Master rad na temu „Ocena validnosti i primenljivosti standardnog CAPM i korigovanih verzija modela“ je odbranila 2010. godine. Položila je sve ispite na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Poslovno upravljanje, a trenutno je angažovana na izradi doktorske teze.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih stipendija i nagrada prestižnih fondacija za postignute izuzetne uspehe tokom svih nivoa školovanja, od kojih su najznačajnije nagrade Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta generacije, nagrada Čačanske banke za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta, brojne nagrade za izuzetne naučne i stručne radove, kao i stipendije Ministarstva prosvete, Srpskog poslovnog kluba “Privrednik” i opštine Trstenik.

Profesionalnu karijeru započela 2008. godine u poreskom odeljenju preduzeća za reviziju i konsalting, „Ernst&Young“. Za saradnika u nastavi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je izabrana decembra 2008. U zvanje asistenta izabrana 2011. Vežbe izvodi na predmetima Poslovne finansije, Osnovi poslovnih finansija i Finansijsko prestrukturiranje preduzeća. Posebne oblasti naučnog interesovanja se odnose na bihevioralne finansije i eksperimentalnu ekonomiju. Angažovana je kao istraživač na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije od 2010. godine.

Na stručnom usavršavanju boravila je na WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, Nemačka, 2013. godine, Aalto University School of Business, Helsinki, Finska, 2014. godine i Institutut ISEM, Université Nice Sophia Antipolis, Nica, Francuska, 2017. godine. Dobitnik je Fulbright stipendije za akademsku 2018-2019. godinu, kada ce biti gostujuci istrazivac na MIT Sloan School of Management, Boston, USA.

Reference:

 • Draganac, D., “Kritike standardnog CAPM-a i pojava korigovanih verzija modela”, (2011), Računovodstvo, vol. XV, 3-4/2011, „Računovodstvo“, d.o.o., Beograd, str. 52-64, ISBN: 1450-6144.
 • Draganac, D., “Problemi u vezi sa definisanjem kruga konsolidovanja”, (2011), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj,  CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 211-230, ISBN: 978-86-403-1178-6.
 • Draganac, D., “Utvrđivanje međuzavisnosti između rizika i prinosa u međunarodnom investiranju”, (2011), VIII Skup privrednika i naučnika Spin: Operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011- 2020, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, str. 497-504, ISBN: 978-86-7680-244-9.
 • Draganac, D., “Problemi koji nastaju pri primeni CAPM u određivanju WACC”, (2011), XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima: Sym-op-is; zbornik radova, CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, str. 146-149, ISBN: 978-86-403-1168-7.
 • Draganac, D., “Problemi u vezi sa aproksimacijom tržišnog portfolia berzanskim indeksom u CAP modelu i pojava višefaktorskih modela”, (2011), Seminar Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment, zbornik radova Savremeni trendovi u menadžmentu i marketingu, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 119-138, ISBN 978-86-403-1217-2.
 • Draganac, D., Marjanović, M., “Determining the Reliability and Stability of Beta Coefficient as a Systematic Risk Measure in CAPM”, (2012), International conference: From Global Crisis to Economic Growth: Which Way to Take? Volume II, Business and Management, Faculty of Economics, University of Belgrade, str. 213-224, ISBN: 978-86-403-1279-0.
 • Draganac, D., “Ocena upotrebne vrednosti CAPM-a”, (2012), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 257-268, ISBN: 978-86-403-1275-2
 • Draganac, D., „Hedžing kao mehanizam za upravljanje rizicima“, (2013), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 243-258, ISBN 978-86-403-1335-3.
 • Draganac, D., „Upravljanje kreditnim i valutnim rizicima banaka“, (2013), zbornik radova, 44. Simpozijum Računovodstvo i poslovne finansije u savremenim uslovima poslovanja, Zlatibor, Savez računovođa i revizora Srbije, str. 344-359, ISBN: 978-86-475-0155-5.
 • Draganac, D., „What Factors do Investments Depend on – the Case of Serbia“, (2013), 8th Annual South-East European Doctoral Student Conference: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, South-East European Research Centre, The University of Sheffield, Thessaloniki, Greece, str. 64-77.
 • Draganac, D., „Analiza održivosti hipoteze o efikasnosti tržišta“, (2014), Računovodstvo, vol. LVIII, 3-4/2014, „Računovodstvo“, d.o.o., Beograd, str. 93-102, ISBN: 1450-6144.
 • Draganac, D., „Analiza nekih od zagonetki u finansijama: efekat vrednosti i efekat malih preduzeća“, (2015), tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, CID Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 317-339, ISBN: 978-86-403-1481-7.
 • Draganac, D., „Comparative Analysis of Functional Food Producers’ Profitability in Serbia – a Leader-Follower Relation“, (2016), Economics of Agriculture, vol. LXIII, no. 2/2016, The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade; Institute of Agricultural Economics, Belgrade; Academy of Economic Studies, Bucharest, str. 547-566, ISSN: 0352-3462
 • Draganac, D., „Do Dividend Shocks Affect Excess Returns? An Experimental Study“, (2017), Economic Annals, LXII, no. 214, pp. 45-86.

Обавештења

Download