djurovic

ЂУРОВИЋ ДР ТАТЈАНА

Kabinet:235

Telefon:3021033

Vreme prijema:уторак 15:30-16:30, среда 14:30-15:30

Email:tatjana.djurovic@ekof.bg.ac.rs

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек за енглески језик и књижевност. Магистрирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду са темом Латерализација можданих функција и проблем учења страног језика. Докторску дисертацију под насловом Процес метафоризације у научно-популарном језику економије одбранила је 2006. год. на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Истраживачка интересовања везана су за област енглеског језика економске струке, примењене лингвистике, когнитивне лингвистике и анализе дискурса. Објавила је више радова у иностраним и домаћим часописима и учествовала на многим домаћим и међународним конференцијама. Обавља дужност помоћника уредника часописа ESP Today – Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, електронског часописа који се бави истраживањима енглеског језика науке и струке на терцијарном нивоу образовања. Изводи наставу на другој и четвртој години основних академских студија. Ауторка је и коауторка неколико уџбеника из енглеског језика економске струке. Члан је више научних и стручних удружења.

Уџбеници

Силашки, Н., T. Ђуровић (2006). Eнглески језик за економисте I/II, 6. допуњено издање, Београд: ЦИД Економског факултета.

Силашки, Н., T. Ђуровић (2014). Eнглески jeзик. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T., Н. Силашки (2014). Eнглески језик за економисте. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T. (2013). Eнглески за економисте 3. Београд: ЦИД Економског факултета.

Силашки, Н., T. Ђуровић (2014). English Grammar for Economists. Београд: ЦИД Економског факултета.

Монографије

Ђуровић, T. (2017). Енглески језик економске науке и струке у светлу когнитивне лингвистике. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T. (1996). Aсиметрија мозга и учење страног језика. Београд: БМГ.

Силашки, Н., Ђуровић, T., Радић-Бојанић, Б. (2009). Jавни дискурс Србије – когнитивистичко-критичка студија. Београд: ЦИД Eкономског факултета.

Tематски зборник

Силашки, Н., Ђуровић, T. (ур.) (2013). Aктуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији. Tематски зборник радова. Београд: ЦИД Економског факултета.

Важнији радови

Đurović, T. (2009). Unity in diversity. The conceptualisation of language in the European Union. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 7(1), 47-63.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2009). Mетафоре кретања и путовања у савременом српском говорном језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LII/2, 153-167.

Đurović, T., Silaški, N. (2010). Metaphors we vote by: The case of ‘marriage’ in contemporary Serbian political discourse. Journal of Language and Politics, 9(2), 237-259.

Đurović, T. (2010). Beavering away or monkeying around: Metaphoricity of phrasal verbs related to animals. In: G. Raţă (ed.), Teaching Foreign Languages: Languages for Special Purposes (pp. 330-342). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Silaški, N., Đurović, T. (2010). Catching Inflation by the Tail – Animal metaphoric imagery in the conceptualisation of inflation in English. Ibérica, 20, Fall, 2010, 57-81.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2010). Политичка коалиција као брак, или родно обележени политички дискурс у Србији. Tеме, 34(2), 619-638.

Đurović, T. (2011). Exploring Figurativeness in the Language of Business Negotiations. In: G. Raţă (ed.), Academic Days of Timişoara: Language Education Today (pp. 498-506). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Đurović, T., Silaški, N. (2011). The Global Financial Crisis and the Media – A Cognitive Linguistic Approach to Monomodal and Multimodal Conceptual Tools in Serbian. U: I. Živančević Sekeruš (ur.), Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Zbornik radova, Knjiga I (str. 449-459). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2011). The natural force metaphor in the conceptualisation of the global financial crisis in English and Serbian. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1, 227-245.

Đurović, T. (2011). The Money Keeps Rolling In and Out. A Cognitive Approach to Some Business English Phrasal Verbs. In: N. Tomović, J. Vujić (eds.), ELLSIIR Proceedings, Proceedings of the International Conference English Language and Literature Studies: Image, Identity, reality, Volume I (pp. 79-93). Beograd: Čigoja štampa.

Đurović, T. (2011). Englishisation of the European Union viewed through metaphorical lenses. In: I. Đurić Paunović, A. Marković (eds.), English Studies Today: Views and Voices. Selected papers from the First International Conference on English Studies: English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) (pp. 39-54). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2012). Food-Related Metaphors in Culinary Tourism Advertising. In: G. Raţă, I. Petroman, C. Petroman (eds.), The English of Tourism(pp. 255-263). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Đurović, T., Silaški, N. (2012). Alternative Use of Commands in Tourist Industry Advertising. In: G. Raţă, I. Petroman, C. Petroman (eds.), The English of Tourism (pp. 275-283). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Silaški, N., Đurović, T. (2012). Communication with the electorate – Animate and inanimate metaphors in Zoran Đinđić’s speeches and interviews. U: B. Mišić Ilić, V. Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja. Zbornik radova (str. 284-294). Niš: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2013). Raising Cross-Cultural Awareness of ESP Economics Students. In: H. Arslan, G. Raţă (eds.), Multicultural Education: From Theory to Practice pp.(225-233). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2013). Улога сликовних схема у метафоричком структурисању светске економске кризе у енглеском и српском језику. У: Н. Силашки, T. Ђуровић (ур.), Aктуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији. Tематски зборник (стр. 133-146). Београд: ЦИД Eкономског факултета.

Ђуровић, T. (2013). An Applied Cognitive Linguistic View On The English Present Perfect. У: С. Гудурић, M. Стефановић (ур.), Jезици и културе у времену и простору II/2. Тематски зборник (стр. 399-411). Нови Сад: Филозофски факултет.

Đurović, T. (2013). Open window, concrete ceiling, rust out: Figurativeness in language of human resource management. In: V. Polovina, J. Vučo (eds.), Current Issues in Linguistic Research, Section I (pp. 333-351). Beograd: Filološki fakultet.

Silaški, N. Đurović, T. (2013). Of siliconaires and millionerds – How ESP learners understand novel blends in English. Ibérica, 25, Spring, 2013, 85-107.

Silaški, N., Đurović, T. (2014). One Step Forward, Two Steps Back: Conceptualizing Serbia’s EU Accession in Serbian and EU Discourse. In: A. Musolff, F. MacArthur, G. Pagani (eds.), Metaphor and Intercultural Communication. (pp. 185-201). London/New York: Bloomsbury.

Đurović, T. (2014). Fiscal Cliff and Other Topographical Metaphors. Romanian Journal of English Studies, 11 (1), 21-28.

Обавештења

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У АПРИЛСКОМ, ЈУНСКОМ И ЈУЛСКОМ РОКУ

У складу са препорукама за заштиту здравља студената и професора, од априлског рока важиће следећи режим полагања на свим испитима из енглеског језика: писмени део испита ће бити третиран као коначан испит, уз могућност изласка на усмени део испита уколико студент није задовољан оценом на писменом делу. Овај режим важиће закључно са јулским роком, дакле у априлском, јунском и јулском, без измена у градиву на писменом делу испита. Даљи режим полагања испита зависиће од епидемиолошке ситуације после летњег распуста.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА ОНЛАЈН НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 2

Engleski jezik za ekonomiste 2 – Način izvođenja onlajn nastave