djurovic

ЂУРОВИЋ ДР ТАТЈАНА

Kabinet:235

Telefon:3021033

Vreme prijema:уторак, 15:30-16:30, четвртак, 15:30-16:30

Email:djurovic@ekof.bg.ac.rs

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек за енглески језик и књижевност. Магистрирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду са темом Латерализација можданих функција и проблем учења страног језика. Докторску дисертацију под насловом Процес метафоризације у научно-популарном језику економије одбранила је 2006. год. на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Истраживачка интересовања везана су за област енглеског језика економске струке, примењене лингвистике, когнитивне лингвистике и анализе дискурса. Објавила је више радова у иностраним и домаћим часописима и учествовала на многим домаћим и међународним конференцијама. Обавља дужност помоћника уредника часописа ESP Today – Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level, електронског часописа који се бави истраживањима енглеског језика науке и струке на терцијарном нивоу образовања. Изводи наставу на другој и четвртој години основних академских студија. Ауторка је и коауторка неколико уџбеника из енглеског језика економске струке. Члан је више научних и стручних удружења.

Уџбеници

Силашки, Н., T. Ђуровић (2006). Eнглески језик за економисте I/II, 6. допуњено издање, Београд: ЦИД Економског факултета.

Силашки, Н., T. Ђуровић (2014). Eнглески jeзик. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T., Н. Силашки (2014). Eнглески језик за економисте. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T. (2013). Eнглески за економисте 3. Београд: ЦИД Економског факултета.

Силашки, Н., T. Ђуровић (2014). English Grammar for Economists. Београд: ЦИД Економског факултета.

Монографије

Ђуровић, T. (2017). Енглески језик економске науке и струке у светлу когнитивне лингвистике. Београд: ЦИД Економског факултета.

Ђуровић, T. (1996). Aсиметрија мозга и учење страног језика. Београд: БМГ.

Силашки, Н., Ђуровић, T., Радић-Бојанић, Б. (2009). Jавни дискурс Србије – когнитивистичко-критичка студија. Београд: ЦИД Eкономског факултета.

Tематски зборник

Силашки, Н., Ђуровић, T. (ур.) (2013). Aктуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији. Tематски зборник радова. Београд: ЦИД Економског факултета.

Важнији радови

Đurović, T. (2009). Unity in diversity. The conceptualisation of language in the European Union. Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature, 7(1), 47-63.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2009). Mетафоре кретања и путовања у савременом српском говорном језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LII/2, 153-167.

Đurović, T., Silaški, N. (2010). Metaphors we vote by: The case of ‘marriage’ in contemporary Serbian political discourse. Journal of Language and Politics, 9(2), 237-259.

Đurović, T. (2010). Beavering away or monkeying around: Metaphoricity of phrasal verbs related to animals. In: G. Raţă (ed.), Teaching Foreign Languages: Languages for Special Purposes (pp. 330-342). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Silaški, N., Đurović, T. (2010). Catching Inflation by the Tail – Animal metaphoric imagery in the conceptualisation of inflation in English. Ibérica, 20, Fall, 2010, 57-81.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2010). Политичка коалиција као брак, или родно обележени политички дискурс у Србији. Tеме, 34(2), 619-638.

Đurović, T. (2011). Exploring Figurativeness in the Language of Business Negotiations. In: G. Raţă (ed.), Academic Days of Timişoara: Language Education Today (pp. 498-506). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Đurović, T., Silaški, N. (2011). The Global Financial Crisis and the Media – A Cognitive Linguistic Approach to Monomodal and Multimodal Conceptual Tools in Serbian. U: I. Živančević Sekeruš (ur.), Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Zbornik radova, Knjiga I (str. 449-459). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2011). The natural force metaphor in the conceptualisation of the global financial crisis in English and Serbian. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/1, 227-245.

Đurović, T. (2011). The Money Keeps Rolling In and Out. A Cognitive Approach to Some Business English Phrasal Verbs. In: N. Tomović, J. Vujić (eds.), ELLSIIR Proceedings, Proceedings of the International Conference English Language and Literature Studies: Image, Identity, reality, Volume I (pp. 79-93). Beograd: Čigoja štampa.

Đurović, T. (2011). Englishisation of the European Union viewed through metaphorical lenses. In: I. Đurić Paunović, A. Marković (eds.), English Studies Today: Views and Voices. Selected papers from the First International Conference on English Studies: English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) (pp. 39-54). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2012). Food-Related Metaphors in Culinary Tourism Advertising. In: G. Raţă, I. Petroman, C. Petroman (eds.), The English of Tourism(pp. 255-263). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Đurović, T., Silaški, N. (2012). Alternative Use of Commands in Tourist Industry Advertising. In: G. Raţă, I. Petroman, C. Petroman (eds.), The English of Tourism (pp. 275-283). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Silaški, N., Đurović, T. (2012). Communication with the electorate – Animate and inanimate metaphors in Zoran Đinđić’s speeches and interviews. U: B. Mišić Ilić, V. Lopičić (ur.), Jezik, književnost, komunikacija. Jezička istraživanja. Zbornik radova (str. 284-294). Niš: Filozofski fakultet.

Silaški, N., Đurović, T. (2013). Raising Cross-Cultural Awareness of ESP Economics Students. In: H. Arslan, G. Raţă (eds.), Multicultural Education: From Theory to Practice pp.(225-233). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Ђуровић, T., Силашки, Н. (2013). Улога сликовних схема у метафоричком структурисању светске економске кризе у енглеском и српском језику. У: Н. Силашки, T. Ђуровић (ур.), Aктуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији. Tематски зборник (стр. 133-146). Београд: ЦИД Eкономског факултета.

Ђуровић, T. (2013). An Applied Cognitive Linguistic View On The English Present Perfect. У: С. Гудурић, M. Стефановић (ур.), Jезици и културе у времену и простору II/2. Тематски зборник (стр. 399-411). Нови Сад: Филозофски факултет.

Đurović, T. (2013). Open window, concrete ceiling, rust out: Figurativeness in language of human resource management. In: V. Polovina, J. Vučo (eds.), Current Issues in Linguistic Research, Section I (pp. 333-351). Beograd: Filološki fakultet.

Silaški, N. Đurović, T. (2013). Of siliconaires and millionerds – How ESP learners understand novel blends in English. Ibérica, 25, Spring, 2013, 85-107.

Silaški, N., Đurović, T. (2014). One Step Forward, Two Steps Back: Conceptualizing Serbia’s EU Accession in Serbian and EU Discourse. In: A. Musolff, F. MacArthur, G. Pagani (eds.), Metaphor and Intercultural Communication. (pp. 185-201). London/New York: Bloomsbury.

Đurović, T. (2014). Fiscal Cliff and Other Topographical Metaphors. Romanian Journal of English Studies, 11 (1), 21-28.

Download

Резултати писменог дела испита – новембарски рок

Engleski jezik 1

Engleski jezik za ekonomiste 4

 

 

Настава – Енглески језик за економисте 4

ADVERTISING A VACANCY

THE LETTER OF APPLICATION

THE CURRICULUM VITAE

 

 

INFOPAKET Engleski jezik 1 – 3. semestar

INFOPAKET Engleski jezik za ekonomiste 2 – 4 semestar (6 semestar za smer Računovodstvo)

INFOPAKET Engleski jezik za ekonomiste 4 – 7. semestar