Djukic

ЂУКИЋ ДР ЂОРЂЕ

Kabinet:509

Telefon:3021010

Vreme prijema:среда 14.30-16.30

Email:djordje.djukic@ekof.bg.ac.rs

Roden je 1952. godine u Aleksandrovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1975.godine kao najbolji student u generaciji. Magistrirao je 1979. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je doktorsku disertaciju odbranio 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Radni odnos je zasnovao u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu 1976. godine. U Institutu biran je u zvanje asistenta 1977. godine. Na Agronomskom fakultetu u Cacku izabran je u zvanje docenta 1985. godine. Godine 1990. unapreden je u zvanje vanrednog profesora, a 1995. godine u zvanje redovnog profesora na predmetu Principi ekonomije. Godine 1996. izabran je u zvanje redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetu Bankarstvo. U periodu 1996-2006. godine bio je sef poslediplomskih kurseva: Monetarni, bankarski i finansijski menadzment i Bankarski i finansijski menadzment. Od 2006. godine na master studijama predaje predmet Bankarski menadzment, a na doktorskim studijama predmet Monetarna teorija i politika. Na strucnom usavrsavanju je boravio u Velikoj Britaniji (1984. i 1997.) i u SAD (1986, 1988/89, 1994, 1996. i 2002/2003. godine).
Dobitnik je Fulbright-ove stipendije za postdoktorske studije u SAD-u (Stanford University) u 1988. godini. Dobitnik je Fulbright-ove stipendije za istrazivanja u SAD-u u 2002. godini.Biran je za prodekana za finansije na Agronomskom fakultetu u Cacku u dva mandatna perioda. Bio je clan Naucne sekcije Saveza ekonomista Srbije od juna 1991. godine, clan redakcije casopisa „Ekonomska misao‟.Bio je clan redakcije casopisa „Panoeconomicus‟ od 2007. do marta 2019. Biran je za sekretara Naucnog drustva Saveza ekonomista SR Jugoslavije (novembra 1992). Jula 1992. godine imenovan je za clana Ekonomskog saveta Savezne vlade. Juna 1993. godine ponovo je imenovan za clana tog tela. Avgusta 1993. godine imenovan je od Skupstine SR Jugoslavije za clana Saveta Narodne banke Jugoslavije (do jula 1998). Godine 1994. imenovan je od Savezne vlade za clana Komisije za hartije od vrednosti (do avgusta 2000). Ucestvovao je u realizaciji dva medunarodna istrazivacka projekta za potrebe Svetske banke i Evropske unije.
Reference:
1. Dukic, D. „Svetska finansijska kriza- deset godina posle“, Ekonomski fakultet Beograd, 2019, str. 168 (monografija).
2. Dukic, D. „Centralna banka i finansijski sistem“, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2016, str. 361 (monografija).
3. Dukic, D. „Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama“, Ekonomski fakultet Beograd, četvrto dopunjeno izdanje, Beograd 2018, str. 302 (univerzitetski udzbenik).
4. Dukic, D. „Bankarstvo i kriza – medunarodni i domaci aspekti“, Ekonomski fakultet Beograd, 2012, str. 152 (monografija).
5. Dukic, D., M. Dukic „Interdependencies of markets in South Eastern Europe and Buy Back of Shares on Shallow Capital Markets: the application of cointegration and causality tests“, Panoeconomicus, Volume 62, Issue 4, 2015, pp. 469-491 (na SSCI listi).
6. Dukic, D., M. Dukic „The Global Financial Crisis and The Behaviour Of Short-Term Interest Rates – International and Serbian Aspects“, Panoeconomicus, 4 (2009), pp. 491-506 (na SSCI listi).
7. Dukic, D. „Analysis of Effects of Foreign Bank Entry on Credit Interest rate Behavior in Serbia“, Panoeconomicus, No 4 (2007), pp. 429-444.
8. Dukic, D. „Comparative Models of Banking Reform“, Chapter 7. In Banking Reforms in South-East Europe, ed. by Z. Sevic, Edward Elgar’s Publishing, 2002, pp. 147-161.
9. Dukic, D. „Banking Sector Restructuring in Yugoslavia“, Economic & Financial Review, Volume 5, Number 2, London, Summer 1998, pp. 79-94.
10. Dukic, D. „Export Expansion and Economic Growth in Yugoslavia Some Empirical Evidence“, 6th World Congress of the Econometric Society, Barcelona 22-28 August, 1990, Economic Analysis No. 2, 1991, pp. 95-113.

Обавештења

Download