Електронски часописи и базе података

Приступ чланцима на страним сервисима омогућен је са рачунара који се налазе на академској мрежи (proxy.rcub.bg.ac.rs).

Важно!!! Забрањено је преузимање свих радова из једне свеске часописа (од корице до корице) јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије. Све ваше примедбе, предлоге и сугестије у вези са електронском базом часописа, а у циљу унапређења исте, слати на адресу:  oljajev@ekof.bg.ac.rs. Приликом претраживања увек користити „Advanced Search“ уз коришћење Bool-ових оператора, осим код фраза. Универзитетска библиотека препоручује нашим наставницима следеће базе: EBSCO, Emerald, J-Store, Science Directory.

 Narodna biblioteka Srbije (www.nb.rs)

 KoBSON – Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (www.kobson.nb.rs)

 

Конзорцијум библитека за обједињену набавку (КОБСОН) је нови облик организовања библиотека Србије.

Основни циљеви удруживања су:

  • набавка страних научних информација
  • прелазак са папирних издања на електронска
  • унапређење приступа електронским информацијама.

Децембра 2001. године оформљена је посебна Wеб страница Центра за научне информације и рефералну делатност Народне библиотеке Србије. На овој страници су дате су основне информације о доступним електронским сервисима (Web of Science, Blackwell, Cambridge University Press, Emerald, JSTOR, Springer Link, SciFinder, EBSCO, Kluwer, ProQuest i drugi). У оквиру ЕЛЕЦАС-а можемо вршити претраживање по разним критеријумима, а добијени резултати нам показују у којим електронским сервисима је тај часопис доступан. Кликнувши на линк “детаљи” добијамо основне податке о часопису (место издања, издавач, ИССН број, учесталост излажења), у којим електронским сервисима је доступан и од које године, импацт фактору (који показује колико пута су чланци из тог часописа били цитирани у односу на укупан број објављених чланака у тој години), као и којој категорији тај часопис припада.

Цео пројекат приступа електронским сервисима је финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине. За ову годину су средства обезбеђена и очекује се унапређење понуде часописа и побољшање сервиса.

Број часописа: 35000 електронски доступних часописа.

Ограничења: Код великог броја часописа постоји закашњење од 6 месеци до 3 године када су дати само абстракти и библиографске референце. Такође постоји забрана преузимања свих радова из једне свеске часописа (од корица до корица) јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуће претраживање: У оквиру ЕЛЕЦАС-а можемо вршити претраживање часописа по наслову, некој речи из наслова, ИССН броју или по области која нас интересује.

Напомена: Резултати претраживања се могу одштампати, снимити или послати на мејл.

EBSCO

EBSCO је електронски сервис који пружа приступ до 12 база података. За област економије најинтересантнији су Business Source Premier i Academic Search Premier.

У овом сервису се у електронском облику налазе часописи од 1960. године (почетна година се разликује од часописа до часописа) па све до данас и они су дати у фул-тексту.

Број часописа: 14800 различитих наслова часописа претежно из области друштвених наука и медицине.

Ограничења: Код неких часописа постоји закашњење од 6 месеци до 3 године и тада су дати само абстракти и библиографске референце.

Могуће претраживање: Претраживање се може вршити по аутору, кључној речи или наслову, уз избор опције Full Text i Peer (Scholarly) Journals  (рецензирани часописи).

Напомена: Резултати претраживања се могу одштампати, снимити или послати на маил.

 

 ProQuest

PROQUEST је један од највећих издавача full-tekst базе података. У оквиру ProQuesta доступне су следеће базеe:

ProQuest Applied Science and Technology

ProQuest Computing

ProQuest Telecommunications

ProQuest General Science

ProQuest Career and Technical Ecucation

ProQuest Social Science

ProQuest Education Journals

ProQuest ABI Trade and Industry

ProQuest Agriculture Journals

ProQuest Nursing Journals

 

У овом сервису се у електронском облику у фул-тексту налазе часописи од 1990. године до данас.

Број часописа: 3322 наслова часописа.

Ограничења: Код великог броја часописа постоји закашњење од 6 месеци до 3 године када су дати само абстракти и библиографске референце. Такође постоји забрана преузимања свих радова из једне свеске часописа (од корица до корица) јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуде претраживање: Претраживање се може вршити по наслову, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу одштампати, снимити или послати на мејл.

 

ProQuest – UMI

J stor

JSTOR је архивска база у којој се у електронском облику налазе часописи од почетка излажења до 1998. године и они су дати у фулл-тексту (ПДФ формат) са абстрактом и библиографским референцама за сваки чланак.

Број часописа: 1166 наслова часописа.

Ограничења: Постоји забрана преузимања свих радова из једне свеске часописа (од корица до корица) јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуће претраживање: Претраживање се може вршити по наслову, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу одштампати, снимити или послати на мејл.

 

Cambridge University

Cambridge University Press је интегрални део Универзитета у Кембриџу и вековима је својом издавачком и штампарском делатношду чинио доступним широм света значајан број академских и уџбеничких књига, часописа, истраживачких радова, енциклопедија, речника и Библије. Од 2004. године електронски су доступни у ПДФ-формату.

Број часописа: Обухвата 199 часописа

Ограничења: Забрањено је преузимање свих радова из једне свеске часописа (од корице до корице), јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуће претраживање: Претраживање се може вршити по наслову публикације, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу одштампати или снимити.

 

Emerald

Емералд база података садржи електронске часописе посебно из области менаџмента, библиотекарства, али и значајан број наслова из техничких дисциплина. Сервис је у редовној употреби од јануара 2005. године. Сва издања су дата у фул-тексту.

Број часописа: Емералд садржи 167 наслова.

Ограничења: Приступ овом сервису остварује се преко корисничког имена и лозинке које су јединствене за сваки универзитет у Србији.

Могуде претраживање: Претраживање се може вршити по наслову публикације, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу послати на мејл.

 

Oxford Journals (  www.oxfordjournals.org )

Познати издавач научних информација Oxford University Press је омогућио приступ својим фул-теxт базама преко Интернета .

Број часописа: 191 наслов часописа из области биомедицине, математике, физике, права, друштвених и хуманистичких наука. Из области економије има 24 наслова часописа.

Ограничења: Забрањено је преузимање свих радова из једне свеске часописа (од корице до корице), јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуће претраживање: Претраживање се може вршити по наслову публикације, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу послати на мејл.

 

Science Direct

Elsevier преко свог сервиса Science Direct нуди приступ својим издањима часописима у пуном тексту за 2003. годину, као и за претходни период 1998-2002. Пробни приступ је омогуден у децембру 2002. године.

Број часописа: 1833 наслова часописа.

Ограничења: Забрањено је преузимање свих радова из једне свеске часописа (од корице до корице), јер би то могло довести до укидања приступа том сервису целој академској заједници Србије.

Могуде претраживање: Претраживање се може вршити по наслову публикације, аутору и кључној речи.

Напомена: Резултати претраживања се могу послати на мејл.

 

Springer LINK

Springer је још један од издавача који је од 1996. године омогудио приступ својим фулл-теxт базама из области науке, технике и медицине преко Интернета.

Број часописа: Он тренутно нуди преко 1250 наслова часописа са пуним текстом и 3190 наслова књига у електронском облику.

Ограничења: Овај сервис постаје доступан тек ако се заинтересована институција или Конзорцијум претплати на барем десет часописа у виду папирних издања. Постављени услов остварен је координарном набавком часописа

Могуће претраживање: Претраживање се може вршити по наслову публикације, аутору и кључној речи

Напомена: Резултати претраживања се могу послати на мејл.