Библиотека Економског факултета

Библиотека Економског факултета формирана је одмах по оснивању Економско-комерцијалне високе школе 1937. године. До рата библиотека је сакупила 8.100 књига и часописа. За време рата и окупације библиотека се није развијала. По ослобођењу је у кратком периоду обогатила свој књижни фонд: из фонда формираног конфискацијом књига, припајањем књижног фонда Трговацке коморе, Привредног института и осталих института Факултета.

Данас је библиотека Економског факултета у Београду највећа такве врсте у земљи. Она располаже са преко 135.000 наслова књига, а преко 210.000 јединица књижног фонда. Повећању фонда допринели су набавка стране стручне литературе за потребе и по избору наставника и сарадника.

Само током 2013. године приновљена је 861 књига домаћих и страних аутора, мастер, магистарских и докторских радова. Повећању фонда допринела је и интеграција са Институтом за економска истраживања, разни легати, поклони, размене и претплата на домаће и стране часописе.

Стално повећавање фондова домаће и иностране научне литературе и њихово попуњавање најквалитетнијим и најновијим публикацијама из области друштвено-економских наука омогућено је кроз систематско прибављање докумената о достигнућима науке из дисциплина које Факултет негује, као и повећањем броја уџбеничке литературе – једног од основних фактора у одвијању ефикаснијег и успешнијег студирања.

Библиотеку сачињавају: централни књижни фонд, фонд часописа са читаоницом, приручна библиотека са читаоницом (са око 100 места) и магацин. Књижне фондове Библиотеке користи велики број читалаца: студенти нашег и других факултета Универзитета у Београду и студенти приватних школа и средњошколаца, научно-наставно особље и сарадници. Коришћење библиотечких фондова регулисано је посебним Правилником о коришћењу фондова и услуга Библиотеке.

Радно време је од 8:00 до 13:00 (пауза од 9:30 до 10:00) и од 15:00 до 19:30.

Управник библиотеке: Оливера Јевтић

Библиотекари: Гордана Ђукић, Радиша Стојановић