image001

АРСИЋ ДР МИЛОЈКО

Kabinet:525

Telefon:3021115

Vreme prijema:среда 14-16

Email:milojko.arsic@ekof.bg.ac.rs

Рођен је 1964. године у општини Рудо, Босна и Херцеговина.   Дипломнрао је 1989. године, магистрирао 1996. године, а докторирао 2006. године на Економском факултету у Београду.

У периоду 1989-1992. радио је у Институту за статистику у оквиру Савезног завода за Статистику и Заводу за развој Републике Србије. Од 1992. до 2007. године радио је, са повременимн прекидима, у консултантској кући CES MECON. У периоду 1994-1996. учестовао у изради Програма 2 гувернера Драгослава Аврамовића,  док је у пероду 2000-2001 био један од координатора израде програма „Транзиција и опоравак привреде Југославије”.   Током 2001-2002. година и 2007-2008 година био је ангажован као специјални саветник министра финансија, а у периоду 2003-2004. година био је на функцији вицегувернера Народне Банке Србије задужен за монетарну политику и истраживања.  У периоду 2008-2012 био је члан Савета Народне банке Србије. Од 2012. године обавља функцију главног и одговорног уредника часописа Kvartalni monitor, који издаје Фондација за развој економске науке у оквиру Економског факлутета у Београду. Од 2014. Члан је председништва Научног друштва економиста Србије.

На Економском факултету у Београду избран је у звање доцента 2008. године, у звање  ванредног професора 2013. године, а у звање редовног професора 2018. године. Основне области истаживања су јавне финансије, фискална политика и макроекономија.

Одабране рефернце

Радови у часописима

Arsić, M., A. Nojković, S. Ranđelović (2017) „Determinants of discretionary fiscal policy in Central and Eastern Europe” Economic System Vol 41. pp. 367-378, SSCI lista

Savić G., A. Dragojlović, M.  Vujošević, M.  Arsić M. Martić  (2015) “Impact of the efficiency of the tax administration on tax evasion, Economic research Vol. 28, No. 1, pp. 1138–1148, SSCi lista

Arsić, M. and N. Altiparmakov (2013) „Equty Aspect of VAT in Emerging European Economics: The Case Study of Serbia“, Economic Systems, 37 .pp 171-186,. SSCI lista

Andrić, V., M. Arsić i A. Nojković (2016) “Public Debt Sustainability in Serbia Before and During Global Economicss Crises”, Economic Annals 210, pp. 47-78.

Andrić, V. M. Arsić i A. Nojković (2016) “Fiscal Reaction  the  Interest Payments-the Case of Serbia”, str. 117-144,  Industrija Vol. 44. No 3.

Arsić, M. (2016) “Dugoročne posledica Ekonomskog sloma privrede Srbije tokom 90-tih godina 20-tog veka”, Ekonomske ideje i praksa 22, str. 23-43.

Arsić, M.  A. Nojković, S.Randjelovic (2013) Would Economic Recovery Imply Fiscal Stabilization in Serbia? Journal of Business Economics and Management, No. 3-4: pp. 222-237

Arsić, M (2012)  „Modeliranje dinamike javnog duga Srbije“ Naziv Izazovi evropskih integracija  21, str. 43-60,

Arsić, M. (2009) „Uticaj svetske ekonomske krize na privredu Srbije“, Izazovi evropskih integracija 4, str. 7-24,

Arsić, M. (2007) „Vasilij Leontijev, tvorac input-autput analize“ , Ekonomski anali, br.172., str.115-128.

Монографије

Arsić,M., S. Ranđelović (2017) „Ekonomija oporezivanja – teorija i politika“, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet u Beogradu

Arsić, M., А. Nojković, S. Randjelović and S. Mićković (2012) „Strukturni fiskalni deficit i dinamika javnog duga Srbije“, Ekonomski fakultet u Beogradu

Arsić, M. i dr. (2010) „Poreska politika u Srbiji: pogled unapred“ (Tax policy in Serbi: Looking Forward), (editor: Arsić M.),  USAID i FREN,

Arsić, M., Z. Mladenović, A. Nojković i P. Petrović (2005) „Makroekonometrijsko modeliranje privrede Srbije: teorijske osnove i rezultati“, CES Mecon, Beograd,

Радови у зборницима и монографијама

Arsić, M., S. Randjelović i A. Nojković (2018) „Кvalitet institucija kao barijera dugoročnom rastu privrede Srbije“ Ekonomska politika Srbije u 2018. godini, (redaktor Aleksandra Prašćević), str. 63-83. Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu

Arsić, M. S. Randjelović i A. Nojković (2017) “ Uticaj fiskalne politike na rast privrede Srbije”, str. 11-38. zbornik Ekonomska politka Srbija u 2017. godini, reaktori Arsić, M, i D. Šoškić

Arsić, M., S. Randjelović i S. Tanasković (2016) “Od makroekonomske stabilnosti do održivog rasta privrede Srbije” str. 79-116. monografija Ekonomska politika Srbije u 2016. godini, Redaktori Šoškić, D. i M. Arsić

Arsic, M (koautor) (2015) ” Formalizing the Shadow Economy in Serbia: Policy Measures and Growth Effects” Schneider, F., Krstić (esd) Springer Verlag,

Arsić, M. (2015) „Privatizacija javnih preduzeća u  Srbiji“, str 105-123, Monografija Restrukturiranje javnih preduzeća u uslovima institucionalnih ograničenja,  Redaktori  Prašćević, A., G.Ognjanov i M. Arsić

Arsić, M., S. Randjelović  i D. Brčerević (2015) “Ekonomska politika i srednjoročne ekonomske perspektive Srbije” monografija Ekonomska politika Srbije u 2015. g. Redaktori Živković, B. i B. Cerović

Arsić M. (2013) „Fiskalna politika i oporavak privrede Srbije“  (editor:  J. Bajec), NDE, AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu

Arsić, M.  A. Nojković, S.Randjelović (2012) “Struktrurni fiskalni derficit u Srbiji: empirijska ocena, uzorci i rešenja”,str. 111-142. zbornik Ekonomska politika i razvoj, redaktori Jovanović-Gavrilović, B., T. Rakonjac-Antić i Ž. Stojanović.

Arsić, M. and P. Petrović  (2010) „Izazovi makroekonomske politike: kratak i srednji rok“, str. 69-93; zbornik:, (redaktori: Živković, B i S. Stamenković), NDE, AEN i Ekonomski fakultet u Beogradu,

Arsić M. (2010) „Reforma javnog sektora“,  pp. 140-176, Postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020“, (Koordinator: J. Bajec), USAID, FREN i Ekonomski institut, ISBN: 978-86-912915-3-2 (In Serbian)

Arsić, M. i V. Djoković (2008) „Reforma infrastrukturnih delatnosti i privatizacija javnih preduzeća“, u zborniku (editor: Petrović, P) Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne reforme,

Arsić, M., Z. Mladenović and P. Petrović (2001)  “Macroeconomic stabilization in the FRY”, WIIW, The Vienna Institute for International Economic Studies

Begović, B. i M, Arsić (1996) «Ekonometrijska ocena linearne  funkcije tražnje za vodom u Beogradu“, zbornik radova SYMOPIS XXIII, (editori: Zečević, T., M. Tourki i M. Backović

Пројекти

Оцена фискалних мултипликатора за земље централне и источне Европе применом панел метода, (2013-2014), Фискални Савет

Моделирање динамика јавног дуга и оцена структурног фискалног дефицита (2013-2014), Фискални савет и Министарство финансија

Коаутор „Предлог мера фискалне консолидације 2012-2016”,  публикација Фискалног Савета Републике Србије (2011-2012)

Учешће у припреми предлога правила о фискалној одговорности (2009)

Координатор и коаутор већег броја студија у оквиру пројекта „Транзиција и опоравак привреде Југославије” (2000-2001)

Коаутор већег броја студија и пројеката о области:

– макроекономске стабилизације

– јавних финансија

– реформе јавног сектора

– консолидације и реструктурурања јавног дуга

– решавања проблеме замрзнуте девизне штедње гражана

– реформе сектора телекомуникација

Обавештења

Download