Slobodan Aćimović

АЋИМОВИЋ ДР СЛОБОДАН

Kabinet:313

Telefon:3021066

Vreme prijema:четвртак 17-19

Email:slobodan.acimovic@ekof.bg.ac.rs

Dr Slobodan N. Aćimović, redovni profesor, rođen je 1968. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Univerzitetsko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: osnovne studije (1993), magistarska teza (1997), doktorska disertacija (2001). Tokom osnovnih studija, u periodu od 1991. do 1993. godine, obavljao je funkciju studenta prodekana na matičnom fakultetu.

Profesionalnu karijeru započeo je kao demonstrator (1994), nastavljajući izborom u zvanje asistent-pripravnik (1995), asistent (1997), docent (2002), vanredni profesor (2007) i redovni profesor (2011) na Katedri za poslovnu ekonomiju i menadžment Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Angažovan je na sledećim predmetima osnovnih, master i doktorskih studija: Marketing logistika, Ekonomika saobraćaja (osnovne studije); Menadžment lanca snabdevanja, Međunarodna Logistika, Saobraćajna politika i razvoj, Komplementarni sektori i turizam, Upravljanje distribucijom (master studije); Menadžment snabdevanja i logistike (doktorske studije).

Autor je većeg broja samostalnih/koautorskih univerzitetskih knjiga, naučnih radova i članaka u relevantnim domaćim i stranim časopisima i/ili na konferencijama. Posebno je aktivan u sprovođenju strateških i operativnih konsultantskih aktivnosti u domaćim i/ili regionalnim preduzećima. Kao rukovodilac ili član tima je aktivan na širokom spektru projekata iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta. Član je globalnih i nacionalnih naučno-poslovnih udruženja: 1) CSCMP- Council of Supply Chain Management Professionals, 2) GBATA- Global Business & Technology Association, 3) SeMA- Srpsko udruženje za marketing, 4) NDES- Naučno društvo ekonomista Srbije.

Odabrane reference

Aćimović, S., Mijušković, V. (2020). Međunarodna logistika. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, ISBN 978-86-403-1629-3, 241 strana.

Aćimović, S., Mijušković, V., Vuksanović Herceg, I. (2020). Factor determination and reverse logistics modeling. Poslovna Izvrsnost, Vol. 14, No. 1, UDK: 65.12.34:005, ISSN: 1846-3355, str. 109-134.

Aćimović, S., Mijušković, V., Milošević, N. (2020). Logistics aspects of goods home delivery: the case of Amazon company. Marketing, Vol. 51, No.1, UDK: 339.137.2:629.33, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828, str. 3-11.

Aćimović, S., Mijušković, V. (2020). Model setting and segregating the reverse logistics process in „Integration of information flow for greening supply chain management“, Kolinski, A., Dujak, D., Golinska-Dawson, P., editors, Springer International Publishing, Switzerland, ISBN: 978-3-030-24354-8, str. 279-295.

Božić, V., Aćimović, S. (2019). Marketing logistika. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, ISBN 978-86-403-1474-9, 602 strane.

Marković, D., Aćimović, S., Mijušković, V. (2019). Globalne promene konkurentskih odnosa u auto industriji. Marketing, Vol. 50, No.1, UDK: 339.137.2:629.33, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 749828, str. 32-42.

Aćimović, S., Mijušković, V. (2018). Which factors drive the reverse logistics process in practice: Evidence from Serbia. Ekonomika preduzeća. No. 7-8, UDC 65, YU ISSN 0353-443 X, str. 412-423.

Božić, V., Aćimović, S., Mijušković, V. (2017). Ekonomija saobraćaja, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, ISBN 978-86-403-1164-9, 343 strane.

Aćimović, S., Mijušković, V. (2017). Regulatory framework for the development of the green supply chain. Ekonomika preduzeća. No. 3-4,  UDC 65, YU ISSN 0353-443 X,  str. 264-274.

 

Обавештења

Download